Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

,,Wymiana stolarki okienno-drzwiowej "

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

,,Wymiana stolarki okienno-drzwiowej "

Data zamieszczenia: 2024-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
Robotnicza 2
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r19252,Wymiana-stolarki-okienno-drzwiowej-na-Nowym-Jazie-Stopnia-Kozle.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 32 231 64 31
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana stolarki okienno-drzwiowej na Nowym Jazie Stopnia Koźle"
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiania stolarki okienno-drzwiowej na Nowym jazie Stopnia Koźle.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

CPV: 45000000-7, 45421130-4

Dokument nr: C.ROZ.2711.145.2024.30E

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty 06.05.2024 09:00

Wymagania:
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży wykaz robót (załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego) potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną robotę związaną z wymianą lub montażem stolarki okiennej i drzwiowej na obiektach hydrotechnicznych lub przemysłowych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie odbycia wizji lokalnej w terenie, Wykonawca złoży protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej (załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego) potwierdzający odbycie wizji lokalnej podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wizja lokalna obowiązkowa - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizje lokalną w terenie.

UWAGA:

Spotkanie z Wykonawcami odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Przedstawiciel Zamawiającego: Pan Jerzy Lawiński, nr tel. 601 980 488

Wizja lokalna odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na własny koszt;

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości dokonania wizji w innym terminie niż uzgodnionym z Zamawiającym;

Z przeprowadzonej wizji należy sporządzić protokół (podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (1-szy dla Zamawiającego, 2-gi dla Wykonawcy). Kopie protokołu należy dołączyć do oferty, na potwierdzenie przeprowadzonej wizji w terenie.

Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

Formularz oferty - załącznik nr 3;

Wykaz robót - załącznik nr 4;

Kosztorys ofertowy (W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający akceptuje kosztorys w wersji szczegółowej);

Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej - załącznik nr 6.

Osoba wskazana do kontaktu: Jerzy Lawiński, tel. 601 980 488.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 80 000,00 zł brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej PGW WP pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce "Postępowania przetargowe", opcja "Zapytania ofertowe i konkursy", do dnia 06.05.2024 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Uwagi:
Klasyfikacja ofert brutto PLN

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
Robotnicza 2
44-100 Gliwice
Krzysztof Maćkowiak
tel.+48 32 231 64 31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.