Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
7088z ostatnich 7 dni
26558z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż elementów systemu sufitu podwieszanego do zadaszonego toru lodowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż elementów systemu sufitu podwieszanego do zadaszonego toru lodowego

Data zamieszczenia: 2024-05-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Ul. Bronisława Czecha 1
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
Telefon: +48182632660
zamowienia.zakopane@cos.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: Telefon: +4818263266
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż elementów systemu sufitu podwieszanego do zadaszonego toru lodowego
DOSTAWA i montaż elementów systemu sufitu podwieszanego do zadaszonego toru lodowego - zgodnie z swz

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Część nr 1: 31110000-0 Silniki elektryczne System kotar grodzących
Opis: Zgodnie z swz
Wewnętrzny identyfikator: Zgodnie z swz w część nr 1
Główna klasyfikacja (cpv): 31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: Część nr 2: 19281000-9 Wełna System sufitu podwieszanego
Opis: Zgodnie z swz
Wewnętrzny identyfikator: Zgodnie z swz w części nr 2
Główna klasyfikacja (cpv): 19280000 Wełna zwierzęca, skóry i skórki

CPV: 31110000, 31100000, 19280000

Dokument nr: 256865-2024, ZP.4.2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 27/05/2024 09:30:00 (UTC+2)

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 27/05/2024 09:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Bronisława Czecha 1
Miejscowość: Zakopane
Kod pocztowy: 34-500
Podpodział krajowy (NUTS): Nowotarski (PL219)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Warunki udziału w postępowaniu: Część nr 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem system kotar grodzących o powierzchni siatki grodzącej nie mniejszej niż 100,00 m2 wraz z mechanizmem elektrycznym o wartości dostaw nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Część nr 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie dostawy i montażu systemu sufitu podwieszanego i/lub sufitów podwieszanych w hali sportowej i/lub obiekcie sportowym i/lub obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 5.000,00 m2 i wartości dostawy i/lub dostaw nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Bronisława Czecha 1
Miejscowość: Zakopane
Kod pocztowy: 34-500
Podpodział krajowy (NUTS): Nowotarski (PL219)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, i pkt. 4 ustawy (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem., 2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 3 do SWZ. 3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (według załącznika nr 4 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 4) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną lub aktualnej koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r., Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.833 ze zm.), 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, ten korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. II WYKONAWCY ZAGRANICZNI 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w Rozdziale VIII Podrozdział I ust. 9 pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, innych równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VIII Podrozdział 1 ust. 9 pkt 1). 2. Dokumenty, o którym mowa w Rozdziale VIII Podrozdział II ust. 1 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII Podrozdział II ust. 1 pkt 1) lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. III WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII podrozdział I ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żądał będzie, w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wykazu dostaw, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie z dołączeniem dowodów, potwierdzających, że dostawy te zrealizowano należycie.

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 4 Miesiące

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Numer rejestracyjny: 7010273950
Adres pocztowy: Ul. Bronisława Czecha 1
Miejscowość: Zakopane
Kod pocztowy: 34-500
Podpodział krajowy (NUTS): Nowotarski (PL219)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
E-mail: zamowienia.zakopane@cos.pl
Telefon: +48182632660
Adres strony internetowej: https://bip.cos.pl/65/zakopane
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.