Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa dwóch budynków gospodarczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa dwóch budynków gospodarczych

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Resko
Chopina 12
72-315 Resko
powiat: łobeski
91 395 14 00
resko@szczecin.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Resko
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 91 395 14 00
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa dwóch budynków gospodarczych przy leśniczówkach Trzaski i Łabuń Mały
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane, polegające na
wybudowaniu budynku garażowego przy Leśniczówce Łabuń Mały - z wcześniejszą rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane, polegające na
wybudowaniu budynku garażowego przy Leśniczówce Leśniczówce Trzaski - z wcześniejszą rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego.

CPV: 45211350-7

Dokument nr: 2024/BZP 00314345, SA.270.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-28 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5eb9937-02e4-11ef-b81b-aebd110f5279
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych jest
Nadleśniczy Nadleśnictwa Resko z siedzibą w Resku, Ul. Chopina 12, 72-315 Resko, tel. 91 39 51 400, fax: 91 39 51 401, e-mail:
esko@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę
Kaczmarek - w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 91 432 87 12.2.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa
w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu
do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby
posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie ma

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-28 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mpclient/ tenders/ocds-148610-b5eb9937-02e4-11ef-b81b-aebd110f5279

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.