Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie utwardzenia ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie utwardzenia ulicy

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
ul. Romualda Traugutta 30/30A
26-600 Radom
powiat: Radom
(48) 365-46-52
zamowienia@mzdik.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: 8.000,00 zł
Nr telefonu: (48) 365-46-52
Termin składania ofert: 2024-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie utwardzenia ulicy Nowacia w Radomiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia ulicy Nowacia w Radomiu.
Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn. ,,Radomski Program Drogowy".
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie podbudowy (wykonanie koryta, wzmocnienie podłoża, rozłożenie kruszywa kamiennego),
- roboty bitumiczne (skropienie podbudowy lepiszczem, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego),
- roboty wykończeniowe (regulację studni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, ustawienie znaków drogowych, wykonanie zjazdów i poboczy).
Zakres zamówienia:
- wykonanie podbudowy z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 - 5 200 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 5 200 m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 4 750 m2.

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 2024/BZP 00314671, NZ.2603.39.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-23 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3b90d11-03a6-11ef-b81b-aebd110f5279
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mzdik.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy w sposób określony w Rozdz. XIV. SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia, określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ (zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania) oraz informacje
zamieszczone na stronie Platformy w zakładce Centrum Pomocy. 2. Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania i wycofania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze (Formularze do komunikacji), z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w Rozdz. XII. pkt 4. SWZ. 3. Możliwość korzystania w postępowaniu z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 5. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6. Złożenie oferty w postępowaniu następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Złożenie oferty wymaga, aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez
Zamawiającego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce Informacje podstawowe. 7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. 8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa, jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę. 9. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (adres: Ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, tel. (48) 365-46-52, e-mail: mzdik@mzdik.pl). Przedstawiciel: Dyrektor. 2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem:- tel. (48) 363-14-50 wew. 411,- e-mail: inspektordanych@mzdik.pl,- pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt 1.1). 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu jego udokumentowania i archiwizacji. 4) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 5) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia. 6) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
przepisy ustawy Pzp. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okresy
określone przepisami prawa - w tym art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz według kategorii archiwalnej tej dokumentacji. 8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp. 9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.10) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku osoba ta może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) sprostowania swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) żądania od Zamawiającego - jako Administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 2) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; b) prawo do przenoszenia danych osobowych - w związku z art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-23 09:00
Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.2603.39.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia ulicy Nowacia w Radomiu.
Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn. ,,Radomski Program Drogowy".
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie podbudowy (wykonanie koryta, wzmocnienie podłoża, rozłożenie kruszywa kamiennego),
- roboty bitumiczne (skropienie podbudowy lepiszczem, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego),
- roboty wykończeniowe (regulację studni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, ustawienie znaków drogowych, wykonanie zjazdów i poboczy).
Zakres zamówienia:
- wykonanie podbudowy z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 - 5 200 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 5 200 m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 4 750 m2.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia - zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości minimum 950.000,00 PLN brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde;
b) Warunek zdolności zawodowej w zakresie osób - zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi
i uprawnieniami oraz doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą: - uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz
- doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie dróg przy co najmniej jednym zadaniu o wartości minimum 950.000,00 PLN brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
UWAGA!
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia obejmują: a) oświadczenie Wykon., w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej gr. kap., w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykon., który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej gr. kap. wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykon. należącego do tej samej gr. kapitałowej; b) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykon. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykon. dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświad. albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykon. nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykon. dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust.1 pkt4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza granicami RP, zamiast zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk., potwierdzające odpowiednio, że:
- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.
2.Jeżeli w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt1. e) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w cał. lub w części dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykon., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświad. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodow. lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszk. Wykon. lub miejsce zamieszk. osoby, której dokument miał dotyczyć - wystawione nie wczesniej niz 3 m-ce przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej obejmują: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót budowlanych dotyczy tych robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania podmiotu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do wyjaśnienia bądź uzupełnienia wykazanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w wyznaczonym przez siebie terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Interaktywny Formularz ofertowy; 2) Kosztorys ofertowy; 3) Oświadczenie własne Wykonawcy, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Oświadczenie dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o
ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 5) Oświadczenie dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów; 6) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy); 7) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy); 8) Dowód wniesienia wadium; 9) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika); 10) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają wspólnie. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji V pkt 5.6.), przy czym podmiotowe
środki dowodowe, o których mowa w Sekcji V pkt 5.7.) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji V pkt 5.4.).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.