Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SKOCZÓW
Rynek 1
43-430 Skoczów
powiat: cieszyński
33/ 82 80 171
zampub@um.skoczow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Skoczów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 33/ 82 80 171
Termin składania ofert: 2024-05-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów, zgodnie z uchwałą Nr LIV/582/2023 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Skoczów.
Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.) dalej upzp, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688) art. 13a - 13m, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), biorąc pod uwagę, że Gmina Skoczów posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte uchwałą nr XX/224/2016 z dnia 21.06.2016 r. oraz 100% pokrycia terenu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, dostępnymi pod adresem:
https://sip.gison.pl/skoczow
lub
https://rejestrurbanistyczny.gison.pl/skoczow
W zakres zamówienia wchodzą wszystkie konieczne czynności mające na celu opracowanie kompletnego projektu planu ogólnego Gminy Skoczów z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną przez osobę, o której mowa w art. 74a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do jego uchwalenia tj.:
1) przeprowadzenie procedury formalno-prawnej dla projektu planu, wynikającej z upzp,
2) opracowanie projektu planu ogólnego w zakresie zgodnym m.in. z art. 13a i 13b upzp,
3) przygotowanie pism przewodnich do instytucji, niezbędnej korespondencji, komunikatów i zawiadomień, udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
4) udział w konsultacjach społecznych, które będą przeprowadzone w formie zbierania uwag, spotkania otwartego i dyżurów projektanta (2 razy po 1 godz. we wtorki w godz.ch 15:30-16:30 w siedzibie Zamawiającego), oraz ewentualnie w dodatkowej, czwartej formie, o ile została wskazana przez Wykonawcę w złożonej ofercie*
Zadeklarowanie dodatkowych punktów konsultacyjnych stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ)
5) wprowadzenie projektu planu do Edytora Aktów Prawnych (Legislator),
6) udział w posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej Skoczowa, na której będzie uchwalany plan ogólny Gminy Skoczów.
Przedmiot umowy obejmuje także:
1) dokumentację do opinii i uzgodnień składającą się z projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, w wymaganej przepisami prawa ilości oraz formacie,
2) projekt planu tj. ustalenia planu w postaci uchwały wraz z wymaganymi załącznikami,
do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej celem uchwalenia,
3) plik przeznaczony do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
4) trzy teczki zawierające ustalenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
5) dokumentację formalno-prawną w dwóch egzemplarzach tj. oryginał i kopię,
6) ustalenia planu, prognozę oddziaływania na środowisko w postaci elektronicznej na płycie CD.
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4) oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 5)

CPV: 71400000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00318377, BZP.271.8.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-22 08:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings, adres
email: zampub@um.skoczow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym -
wyłącznie poprzez Platformę zakupową. 2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę zakupową) -
zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami dla Wykonawców Platformy zakupowej - dostępnymi pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeoraz regulaminem korzystania z Platformy zakupowej dostępny pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 3. Złożenie oferty poprzez Platformę zakupową oznacza akceptację
regulaminu, o którym mowa w ust. 1 . 4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy zakupowej - wskazane są na
stronie internetowej Platformy zakupowej - pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 5. Wsparcia w zakresie
działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, nr tel. 22
101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00. 6. Sposoby złożenia oferty za
pośrednictwem Platformy zakupowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach dla Wykonawców Platformy
zakupowej. 7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 poz. 57), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia
zgodnie z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta
Skoczowa reprezentujący Gminę Skoczów z siedzibą w Skoczowie 43-430 Skoczów Rynek 1; Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący
sposób: o pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.skoczow.pl; o pisemnie na adres siedziby Administratora; Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej ,,ustawa Pzp" w celu przeprowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: o osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; o firma Open Nexus Sp. z
o.o., Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, z która administrator zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na
której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; o podmiot uprawniony do obsługi doręczeń (Poczta
Polska S.A.); o podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie
Miejskim systemów informatycznych; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat, chyba, że przepisy
szczególne będą stanowić inaczej; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; posiada Pani/Pan: Ogłoszenie nr 2022/BZP
00387057/01 z dnia 2022-10-11 2022-10-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest
w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; o na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie
przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-22 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

Wymagania:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 419).
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 22.05.2024 r. o godzinie 08:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów, zgodnie z uchwałą Nr LIV/582/2023 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Skoczów.
Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.) dalej upzp, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688) art. 13a - 13m, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), biorąc pod uwagę, że Gmina Skoczów posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte uchwałą nr XX/224/2016 z dnia 21.06.2016 r. oraz 100% pokrycia terenu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, dostępnymi pod adresem:
https://sip.gison.pl/skoczow
lub
https://rejestrurbanistyczny.gison.pl/skoczow
W zakres zamówienia wchodzą wszystkie konieczne czynności mające na celu opracowanie kompletnego projektu planu ogólnego Gminy Skoczów z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną przez osobę, o której mowa w art. 74a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do jego uchwalenia tj.:
1) przeprowadzenie procedury formalno-prawnej dla projektu planu, wynikającej z upzp,
2) opracowanie projektu planu ogólnego w zakresie zgodnym m.in. z art. 13a i 13b upzp,
3) przygotowanie pism przewodnich do instytucji, niezbędnej korespondencji, komunikatów i zawiadomień, udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
4) udział w konsultacjach społecznych, które będą przeprowadzone w formie zbierania uwag, spotkania otwartego i dyżurów projektanta (2 razy po 1 godzinie we wtorki w godzinach 15:30-16:30 w siedzibie Zamawiającego), oraz ewentualnie w dodatkowej, czwartej formie, o ile została wskazana przez Wykonawcę w złożonej ofercie*
Zadeklarowanie dodatkowych punktów konsultacyjnych stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ)
5) wprowadzenie projektu planu do Edytora Aktów Prawnych (Legislator),
6) udział w posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej Skoczowa, na której będzie uchwalany plan ogólny Gminy Skoczów.
Przedmiot umowy obejmuje także:
1) dokumentację do opinii i uzgodnień składającą się z projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, w wymaganej przepisami prawa ilości oraz formacie,
2) projekt planu tj. ustalenia planu w postaci uchwały wraz z wymaganymi załącznikami,
do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej celem uchwalenia,
3) plik przeznaczony do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
4) trzy teczki zawierające ustalenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
5) dokumentację formalno-prawną w dwóch egzemplarzach tj. oryginał i kopię,
6) ustalenia planu, prognozę oddziaływania na środowisko w postaci elektronicznej na płycie CD.
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4) oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 5)
4.2.6.) Główny kod CPV: 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nieterminową realizację etapu harmonogramu rzeczowo-finansowego
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe konsultacje społeczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. plany zagospodarowania przestrzennego, plany ogólne lub studium o ciągłej powierzchni min. 3500 ha)
Uwaga:
1) Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestnic
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a) Osobą/osobami uprawnioną/uprawnionymi do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego województwa, planów ogólnych gminy oraz planów miejscowych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz posiadająca doświadczenie jako główny projektant dla co najmniej jednego planu zagospodarowania przestrzennego, projektu planu ogólnego lub studium o ciągłej powierzchni co najmniej 3500 ha,
b)osobą/osobami, o której mowa w art. 74a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uprawnioną/uprawnionymi do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko.
Doświadczenie projektanta wskazanego w pkt 2a) stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku z ust. 1:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) w celu wykazania spełniania warunku z ust. 2:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
(załącznik nr 3 do SWZ).
2) Oświadczenie zgodne z treścią art. 7 ust. 1 ustawy - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o
którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu. Oświadczenia zawarte w zał. nr 2 i 3 do SWZ
3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie
zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub
notariusz.
5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (,,(...) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.") - o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 419).
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 22.05.2024 r. o godzinie 08:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć
wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod
taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oferta musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z
Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza,
iż: 5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia; 5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane
przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich
podmiotów. 6. W przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (,,(...) z którego
wynika, które robot budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy."). 7. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nieterminową realizację etapu harmonogramu rzeczowo-finansowego
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe konsultacje społeczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-20

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.