Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

NAWIJARKA UZWOJEŃ GÓRNEGO NAPIĘCIA

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

NAWIJARKA UZWOJEŃ GÓRNEGO NAPIĘCIA

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELHAND TRANSFORMATORY sp. z o. o
Klonowa 60
42-700 Lubliniec
powiat: lubliniecki
+48 34 34 73 100
a.bok@elhand.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189536
Województwo: śląskie
Miasto: Lubliniec
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 34 34 73 100
Termin składania ofert: 2024-06-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
FESL.10.03-IP.01-0190/23 - Wdrożenie do produkcji energooszczędnych elementów magnetycznych z rdzeniami nanokrystalicznymi

Część 1
NAWIJARKA UZWOJEŃ GÓRNEGO NAPIĘCIA

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Opis
1. Przedmiot zamówienia: NAWIJARKA UZWOJEŃ GÓRNEGO NAPIĘCIA
1.1 Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia - zgodnie z dokładnym opisem wskazanym w załączniku pn. Zapytanie ofertowe 1/05/2024
1.2 Parametry techniczne urządzenie (dodatkowe) - zgodnie z dokładnym opisem wskazanym w załączniku pn. Zapytanie ofertowe 1/05/2024
W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.

CPV: 31720000-9

Dokument nr: 2024-67883-189536, 01/05/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-11

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
lubliniecki
Gmina
Lubliniec
Miejscowość
Lubliniec

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy warunkowej i ostatecznej zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. ,,Siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
i) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
-zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
-zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
-wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
j) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
-konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
-wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
k) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
-w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
-w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z Załącznikiem pn. Zapytanie ofertowe 1/05/2024
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Okres gwarancji
Zgodnie z ofertą (okres gwarancji jest jednym z kryteriów punktowanych wyboru oferty)

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-10
Data ostatniej zmiany
2024-05-10 13:21:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto, (w PLN/inna waluta)
Waga 13,(8)%
Maksymalna liczba punktów 40
Poszczególna punktacja - zgodnie z załącznikiem pn. Zapytanie ofertowe 1/05/2024
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria techniczne
Waga 51,(8)%
Maksymalna liczba punktów 150
Poszczególna punktacja - zgodnie z załącznikiem pn. Zapytanie ofertowe 1/05/2024
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji (w dniach).
Waga 17,(2)%
Maksymalna liczba punktów 50
Poszczególna punktacja - zgodnie z załącznikiem pn. Zapytanie ofertowe 1/05/2024
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas dostawy (w dniach).
Waga 8,(6)%
Maksymalna liczba punktów 25
Poszczególna punktacja - zgodnie z załącznikiem pn. Zapytanie ofertowe 1/05/2024
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie/referencje (ilość szt.)
Waga 8,(6)%
Maksymalna liczba punktów 25
Poszczególna punktacja - zgodnie z załącznikiem pn. Zapytanie ofertowe 1/04/2024

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Bok
tel.: +48 34 34 73 100
e-mail: a.bok@elhand.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.