Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, remontu podłóg i wykonania elewacji pałacu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, remontu podłóg i wykonania elewacji pałacu

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oddział Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
ul. Zawadzkiego 128
43-229 Rudołtowice
powiat: pszczyński
tel. 32 449 05 59
biuro@zameczek.org.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudołtowice
Wadium: 28 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 32 449 05 59
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, remontu podłóg i wykonania elewacji pałacu zlokalizowanego w Zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach.
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego, remontu podłóg i wykonania elewacji pałacu zlokalizowanego w Zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach, Ul. Zawadzkiego 128
2. Zamówienie jest realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ,,Polski Ład".
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
3.1. Wykonanie elewacji pałacu;
3.2. Wykonanie robót budowlanych wewnątrz pałacu związanych z wykonaniem podłóg niepalnych;
3.3. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym m.in. wymiana drzwi na przeciwpożarowe, renowacja zabytkowych schodów i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz zabezpieczenie lakierem o podwyższonej odporności ogniowej, prace elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne związane z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego, instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania i napowietrzania ewakuacyjnej klatki schodowej, instalacji teletechnicznej i sygnalizacji pożaru.
3.4. Malowanie obiektu po zakończeniu prac w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach, Ul. Zawadzkiego 128.
4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do zaproszenia, projekt budowlany stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia oraz STWiOR stanowiąca załącznik nr 5 do zaproszenia.
Uwaga: Wszystkie prace należy wykonać w czynnym obiekcie Ośrodka - stale użytkowanym, bez możliwości wyłączenia z użytkowania na czas prowadzenia robót. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo podopiecznych Ośrodka i pracowników, a także innych osób przebywających na terenie obiektu, jak również zminimalizowanie ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi robotami.
6. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe, a podstawowe materiały muszą posiadać wymagane stosownymi przepisami świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, aktualne w dacie zakupu materiałów.
7. Określony umową zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., oraz zasadami sztuki budowlanej.

Dokument nr: 2/RB/2024/ZDZO

Składanie ofert:
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 10.06.2024r. o godz. 15:00
2. Ofertę należy złożyć (doręczyć) pisemnie w terminie w pokoju Kadr PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży przy Ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudołtowice lub w postaci lub formie elektronicznej przesłać na adres email: biuro@zameczek.org.pl.

Miejsce i termin realizacji:
8. Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 15 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Główne prace budowlane, które muszą być wykonane wewnątrz pałacu należy zrealizować w okresie wakacyjnym od 24 czerwca do 30 sierpnia 2024r. Z uwagi na krótki termin wykonania robót wewnątrz pałacu Zamawiający dopuszcza możliwość pracy popołudniami oraz w soboty.

Wymagania:
5. Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w tym użyte materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 60 m-cy. Termin gwarancji jak i rękojmi liczony jest od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
9. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji zostanie uzgodniony szczegółowo z Wykonawcą na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę.
10. Termin płatności za wykonane roboty nie krótszy niż 90 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Z uwagi że środki na realizację zamówienia przyznane są w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ,,Polski Lad'*, płatność będzie dokonana po odbiorach i otrzymaniu środków w ramach tego programu.
11. Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót fakturami częściowymi. Faktury częściowe regulowane będą w dwóch transzach w terminie do 90 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem odebrania przez Zamawiającego danego etapu robót wg. uzgodnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego, którego dotyczy faktura, z zastrzeżeniem zapisów ujętych w pkt 10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie elewacji pałacu - I transza; pozostałe prace - U transza.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
Materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne:
15. Opisane w zaproszeniu i w załącznikach materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych) niż te przyjęte w zaproszeniu i załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego.
16. Jeżeli zaproszenie i załączniki wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakimi muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
17. Pod pojęciem ,,minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne", Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnych produktów przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny".
18. W sytuacji, gdyby w zaproszeniu i załącznikach, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a takim odniesieniem nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym w każdej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
19. Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowaniu w budownictwie.
Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
20. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest:
- Podać w ofercie - Poprzez wypełnienie tabeli pod nazwą: ,,Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych oraz rozwiązań równoważnych'*, znajdującej się na Formularzu oferta Załącznik nr 1 do zaproszenia, podając: Nazwę (typ, rodzaj) materiału/urządzenia lub/oraz opis rozwiązania (norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna, system referencji technicznej) oryginalnego: (wynikających z zaproszenia i załączników, oraz nazwę (typ, rodzaj) materiału/urządzenia równoważnego lub/oraz opis rozwiązania równoważnego (norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna, system referencji technicznej), a także podać nazwę producenta materiału/urządzenia równoważnego;
Oraz:
- Przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm. europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
21. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym zaproszeniu.
22. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w zaproszeniu i jego załącznikach.
23. Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
24. W przypadku, kiedy przedłożone dokumenty nie pozwolą Zamawiającemu na stwierdzenie, iż zaoferowane inne rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi. Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich wyjaśnienia.
25. Jeżeli Wykonawca nie dołączył do oferty odpowiednich dokumentów pozwalających jednocześnie stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są rzeczywiście równoważne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.
26. W przypadku nieuzupełnienia/niewyjaśnienia odpowiednich dokumentów pozwalających jednocześnie stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są rzeczywiście równoważne, wskutek czego Zamawiający nie będzie w stanie stwierdzić rzeczywistej równoważności, Zamawiający uzna treść oferty Wykonawcy za nieopowiadającą treści zaproszenia , a tym samym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
27. Wykonawca zobowiązany jest w miejscu realizacji robót budowlanych (po uzgodnieniu z Zamawiającym), w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, umieszczenia tablicy o rozmiarze 90x60 cm z informacjami na temat projektu, w tym z informacjami dotyczącymi udzielonego dofinansowania na rzecz Zamawiającego. Wzór tablicy i wytyczne stanowią załącznik nr 6 do Zaproszenia do złożenia oferty.
III. OFERTY CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty muszą obejmować pełny zakres realizacji zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Złożenie oferty częściowej lub wariantowej spowoduje jej odrzucenie.
IV. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROCEDURZE
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1.1. Sytuacji ekonomicznej.
Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł;
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie budynku o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.
Wykazane roboty budowlane muszą dotyczyć obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub obiektu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowaniem na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności- konstrukcyjno-budowlanej, która zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych")
1.3. potwierdzą brak zaistnienia wobec wykonawcy podstawy do wykluczenia o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507);
2. Spełnią warunki dodatkowe:
2.1. Złożą wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;
2.2. Złożą kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej sporządzony w oparciu o niniejsze zaproszenie wraz z załącznikami, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami oraz cenę ogółem;
2.3. Złożą karty techniczne lub karty charakterystyki oferowanych materiałów, ujętych w kosztorysie ofertowym, które zostaną użyte do elewacji pałacu.
2.4. Złożą oświadczenie konserwatora dzieł sztuki, że podejmie się on wykonania prac związanych z renowacją kartusza oraz zdobień na elewacji zamku, ujętych w przedmiarze.
2.5. Potwierdzą brak zaistnienia wobec wykonawcy podstawy do wykluczenia o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507);
2.6. Potwierdzą wpłatę (złożenie) wadium.
3. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści zaproszenia. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia / niespełna, co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów. Oferta Wykonawcy, który nie spełni w/w warunków zostanie odrzucona.
V. DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOZYC W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PROCEDURZE
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej sporządzony w oparciu o niniejsze zaproszenie wraz z załącznikami, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami oraz cenę ogółem;
3. Karty techniczne lub karty charakterystyki oferowanych materiałów, ujętych w kosztorysie ofertowym, które zostaną użyte do elewacji pałacu.
4. Oświadczenie konserwatora dzieł sztuki, że podejmie się on wykonania prac związanych z renowacją kartusza oraz zdobień na elewacji zamku, ujętych w przedmiarze.
5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.500.000,00 zł;
6. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie budynku o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.
Wykazane roboty budowlane muszą dotyczyć obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub obiektu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.
7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowaniem na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności- konstrukcyjno-budowlanej, która zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych'*)Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenie własne wykonawcy o braku zaistnienia podstawy do wykluczenia o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507).
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania.
10. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w zaproszeniu. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z zapisami Zaproszenia, w szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane zapisami dokumenty i oświadczenia. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów o którym mowa w rozdziale V, pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub gdy pełnomocnictwa są wadliwe, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie procedury.
3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
4. Dotyczy dokumentów składanych w formie pisemnej:
4.1. Wszystkie wymagane w zaproszeniu do złożenia oferty dokumenty składane w formie pisemnej muszą być złożone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga się podpisania bądź poświadczenia każdej zapisanej strony dokumentu o ile dokument ten nie został przygotowany jako wzór przez Zamawiającego, dokument taki należy podpisać i opieczętować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu/stronie a pozostałe strony tego dokumentu wystarczy parafować). W przypadku dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 9 (pełnomocnictwo) Zamawiający wymaga złożenia go w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kserokopii.
4.2.Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: "za zgodność z oryginałem" (lub równoznaczny).
4.3.Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.4. Dokumenty składające się na ofertę winny być, pod rygorem nieważności, sporządzone na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego oryginał lub poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
5. Dotyczy dokumentów składanych w formie lub postaci elektronicznej:
5.1. Oferty, oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwo o których mowa w rozdziale V zaproszenia, sporządza się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.2. W przypadku gdy oświadczenia, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt 5.2, dokonuje Wykonawca.
5.4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt 5.2. może dokonać również notariusz.
5.5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ppkt 5.2. - 5.4., należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
5.6. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.8. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniać muszą łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
5.9. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku gdy umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. W ofercie należy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w treści Zaproszenia.
7. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez Wykonawcę. W przypadku różnic w ofercie złożonym w języku obcym z tłumaczeniem tej oferty, ofertę stanowi wersja w języku polskim.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść tłumaczonych dokumentów. Za składanie fałszywych oświadczeń, dokumentów przewidziane są konsekwencje określone przepisami prawa.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.
9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
,,Oferta na roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego, remontu podłóg i wykonania elewacji pałacu zlokalizowanego w Zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach"
lub przesłać w formie lub postaci elektronicznej na adres email: biuro@zameczek.org.pl
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty .
VII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla przygotowania oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Dotyczy ofert składanych w formie pisemnej:
W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty -powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej danymi Wykonawcy, nazwą postępowania o udzielenie zamówienia oraz odpowiednim napisem ,,Zmiana oferty" lub ,,Wycofanie oferty".
Dotyczy ofert składanych w postaci lub w formie elektronicznej:
W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty -powiadomienie o wycofaniu oferty, należy przesłać emailem na adres: biuro@zameczek.org.pl tytułując ją odpowiednio napisem: ,,Zmiana oferty" lub ,,Wycofanie oferty".
VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT
1. Ocena ofert złożonych przez Wykonawców zostanie przeprowadzona wg następujących kryteriów: Cena za realizację zamówienia - waga: 100%
100 pkt. = 100% 2.Sposób oceny ofert:
W zakresie kryterium - ,,cena za realizację zamówienia" - przeprowadzona zostanie punktacja wg wzoru: ( cena najniższa spośród złożonych ofert: cena oferty badanej ) x 100 x znaczenie (100 %)
Cena oferty przyjmowana do wyliczeń wg powyższego wzoru to cena brutto oferty, za realizację zamówienia wyliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny w rozdz. IX zaproszenia.
Uwaga:
Przy stosowaniu wzorów matematycznych wyniki obliczeń będą uwzględniane do dwóch miejsc po przecinku a zaokrąglenia będą przyjmowane wg ogólnie obowiązujących zasad matematycznych.
3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i jednocześnie zaoferuje najniższą cenę. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, jako cenę brutto z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Dobór właściwej stawki Vat należy do wykonawcy.
4r W cenę oferty należy wkalkulować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w rozdziale II zaproszenia oraz w załącznikach do zaproszenia.
5. Wykonawca winien ponadto uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, także nie wymienione powyżej, które mają wpływ na cenę oferty.
6. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż dostaw i usług objętych przedmiotem zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
7. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą za wykonanie zamówienia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
9. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji.
10. Zamawiający dopuszcza rozliczanie fakturami częściowymi w dwóch transzach: I transza - za wykonanie elewacji pałacu; II transza - pozostałe prace.
X. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach podanych w projekcie umowy.
XI. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do dnia 24.05.2024r. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 24.05.2024r.
2. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres: biuro@zameczek.org.pl
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1. 5.Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej na której
zamieszczone jest zaproszenie.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
7. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmieni treść zaproszenia, dokonaną zmianę zamieści na stronie internetowej na której jest udostępnione zaroszenie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zaproszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści taką informację na stronie internetowej na której
udostępnione jest zaproszenie. 9.W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnoszące się do pierwotnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W toku trwania procedury wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub e-mailem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą emaila będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu.
3.Korespondencję drogą elektroniczną należy kierować do Zamawiającego w dni robocze w godzinach pracy, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, na adres e-mail: biuro@zameczek.org.pl;
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt. 1.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA I OCENY OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami zaproszenia do składania ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym w zaproszeniu i jednocześnie zaoferuje najniższą cenę. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 28 000,00 zł;
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
3. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 60 84480004 0039 1124 2000 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie.
w tytule przelewu wskazane jest wpisanie: ,,dotyczy wadium do zaproszenia ofertowego znak sprawy: 2/RB/2024/ZDZCT
5. Wadium w formie pieniężnej zostanie uznane za wniesione, jeżeli środki pieniężne faktycznie znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego w wymaganym terminie. Poświadczoną kopię dowodu wpłaty (przelewu) należy dołączyć do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2 ppkt b,c oraz d) należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia;
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium Wykonawcy:
1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta zostanie odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania;
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą.
10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądz poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt b,c oraz d), występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży brakujących dokumentów lub oświadczeń wymaganych zapisami rozdziału V pkt 3-9 zaproszenia lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XVI pkt 2 zaproszenia , co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach opisanych poniżej w punktach od 1 do 7
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 97 8448 0004 0039 1124 2000 0014 prowadzony przez Bank Spółdzielczy
Pszczynie
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. o których mowa w pkt. I Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie i winno być wniesione w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.
7. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
XIX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Oferty, oświadczenia, informacje z zebrania, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane w trakcie procedury przez Zamawiającego jak i Wykonawców oraz umowa są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione, a ponadto prawidłowo je oznaczył i zabezpieczył.
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt l poprzez wgląd w miejscu tj. w swojej siedzibie lub prześle kopię drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Wykonawcy wskazanym we wniosku. O ile przesłanie dokumentów zgodnie z wyborem Wykonawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności na ilość żądanych do przesłania dokumentów Zamawiający udostępni te dokumenty w swojej siedzibie w dni robocze w godz. 8:00 - 12:00, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 1.
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
2. Zamawiający może unieważnić procedurę na każdym jej etapie trwania bez podania przyczyny. O unieważnieniu procedury Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia procedury przed upływem terminu składania ofert,
złożyli oferty - w przypadku unieważnienia procedury po upływie terminu składania ofert.
3. Informację o unieważnieniu procedury Zamawiający zamieści również na stronie internetowej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w pkt la) Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Uwagi:
XX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119), zwanym dalej ..RODO", informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudołtowice;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: rodo@zameczek.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w ceku związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
5) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO";
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
XIII. WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych: Beata Brom e-mail: dyrektor@zameczek.org.pl
- w sprawach proceduralnych: Aurelia Wójcik e-mail: a.wojcik@zameczek.org.pl;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.