Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
7189z ostatnich 7 dni
26660z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup narzędzi dla warsztatów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup narzędzi dla warsztatów

Data zamieszczenia: 2024-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 8212 336
nieboj@lutycka.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 8212 336
Termin składania ofert: 2024-05-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130.000,00 zł netto w zakresie:
Zakup narzędzi dla warsztatów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup narzędzi dla warsztatów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i formularzem asortymentowo - cenowym)

Dokument nr: SZW/DZP/5/353/24

Składanie ofert:
2. Ofertę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nieboj@lutycka.pl,
do dnia 21.05.2024 do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy: Magazyn Centralny Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (od poniedziałku do
piątku od 7.00 do 14.00)
Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty zamówienia

Wymagania:
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie min 3 dni robocze przed.
UWAGA: dokumenty wymagane, które należy przesłać wraz z ofertą:
Dokumenty zawierające: nazwę producenta, typ, model, nr serii oraz dane techniczne produktu -
dodatkowo kartę katalogową produktu.
KRYTERIA UDZIAŁU
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę sporządzić na załączonym formularzu oferty
Oferty przesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna posiadać:
1) dokładne dane Wykonawcy zgodne z stanem faktycznym i prawnym (adres siedziby,
nr telefonu, NIP),
2) datę sporządzenia,
3) okres ważności oferty
4) podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela.
4. W przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika wprost z rejestru przedsiębiorcy,
należy do oferty załączyć pełnomocnictwo w oryginale do działania w imieniu wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.OCENA OFERT
1) cena 100 %
2) inne .... %
DODATKOWE INFORMACJE:
1) Termin płatności 60 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT wraz z kopią zamówienia
2) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez oferenta, gdy będzie ona niezgodna z wymaganiami
określonymi w zapytaniu.
4) Gwarancja- należy określić w ofercie (jeśli dotyczy)
5) Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6) W przypadku opóźnienia płatności, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia negocjacji
wysokości odsetek ustawowych, w przypadku żądania ich zapłaty.
7) Wyłącza się możliwość dokonywania płatności na rachunek bankowy inny niż Wykonawcy,
w tym na konta pełnomocników Wykonawcy, a wezwania do płatności wynikające z niniejszego
zamówienia na inne rachunki bankowe niż Wykonawcy uznaje się za niedoręczone.
8) Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczenia za zobowiązania powstałe
z niniejszej zamówienia, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
9) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszego zamówienia na osobę trzecią. Zgoda winna być wyrażona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
10) Niewywiązanie się wykonawcy z zobowiązań określonych mowa w punktach 7), 8), 9) niniejszego
zamówienia, upoważnia Zamawiającego do obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości
10% wartości zamówienia brutto.
11) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia bez zgody lub winy
Zamawiającego, jak i w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy z realizacji
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto zamówienia, chyba, że odstąpienie było wynikiem działania siły wyższej lub okoliczności,
za które na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
12) Spory mogące wyniknąć ze stosunku zamówienia, po wyczerpaniu wszelkich polubownych
środków służących ich rozwiązaniu, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

Kontakt:
OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI JEST:
Ewa Nieboj tel. 61 8212 336, e-mail: nieboj@lutycka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.