Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji więźby dachowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji więźby dachowej

Data zamieszczenia: 2024-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gryfickie TBS Spółka z o. o
ul.Wiejska 8
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Tel./Fax.: +48 913843051, tel. 91 384 73 25
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./Fax.: +48 91384
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Rapackiego 23 w Gryficach
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji więźby dachowej, według załączonego przedmiaru robót.
II. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w oparciu
0 załączony przedmiar robót. Przedmiotowy budynek objęty jest Decyzją PINB. nakazującą wykonywanie wszelkich prowadzonych na nieruchomości prac, zgodnie ze sztuką budowlaną
1 obowiązującymi przepisami. Dlatego wymagane jest, po zakończeniu robót, zaświadczenie osoby uprawnionej stwierdzające, że prace wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Koszty z tym związane pokrywa Wykonawca - kwestia do uzgodnienia na etapie wyłonienia wykonawcy.

Otwarcie ofert: - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2024 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
- Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do 06.06.2024 r. do godz. 10.00.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku przy Ul. Rapackiego 23 w Gryficach"

Miejsce i termin realizacji:
Pojadany termin wykonania przedmiotowych robót budowlanych:do godny dla Wykonawcy, jednak nie późnie} niż do dnia 31.12.2024 roku.

Wymagania:
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym
0 sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
V. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
-Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego Zapytania ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy, -postępowanie prowadzone jest w języku polskim,
VII. Opis deklarowanej ceny oferty:
Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego oraz okres gwarancji,
- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zapytania ofertowego,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach:
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
1 w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego etapu robót lub jego ograniczenia,
- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,
- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, w terminie 21 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,
-jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
- mniejsze Zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,
- od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie oraz skarga.

Kontakt:
III. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:
- imię i nazwisko pracownika - Mariusz Ostrowski
adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51, czas urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.