Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa i przebudowa odcinków dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa i przebudowa odcinków dróg

Data zamieszczenia: 2024-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO I GMINA GĄBIN
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
powiat: płocki
24 267 41 64, faks 24 277 12 56
urzad-sekretariat@gabin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gąbin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 24 267 41 64, faks 2
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie Miasta i Gminy Gąbin"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia stanowi:
,,Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie Miasta i Gminy Gąbin"
W zakres zadania wchodzi:
a) Budowa drogi gminnej Małe Góry-Karolew-Potrzebna na odcinku o długości 70 mb
o Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym
o Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
o Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm.
o Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC S 12W 50/70
o Plantowanie (niwelowanie) terenu w gruncie kat. I-II /pobocza/
b) Przebudowa drogi nr 290602W w m. Nowe Wymyśle na odcinku o długości 388 mb
o Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym
o Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników
o Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm.
o Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
o Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm /wyrównanie istniejącej podbudowy/
o Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm /warstwa wiążąca AC 16W /70/
o Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC S 12W 50/70
o Nawierzchnie z mieszanki optymalnej - warstwa górna o gr. 8 cm /pobocza/
o Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
o Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 /A-7/
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót (zał. nr 5 do siwz) oraz załączone dokumentacje.

CPV: 45000000-7, 45233120-6,45233220-7

Dokument nr: 2024/BZP 00325773, GK.ZP.271.1.13.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-03 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfb14b83-12ba-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin mający siedzibę w Gąbinie (09-530) przy Ul. Stary Rynek 16 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ zamawiający.
Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka, poprzez e-mail: sekretariat@gabin.pl, telefonicznie: 24 267 41 50.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie, Ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka, poprzez e-mail: iod@gabin.pl.
Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub umowy. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 5 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, Ul. Stawki 2) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-03 10:00
Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Wymagania:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 02.07.2024 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO, numer rachunku 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być
Miasto i Gmina Gąbin
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GK.ZP.271.1.13.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia stanowi:
,,Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie Miasta i Gminy Gąbin"
W zakres zadania wchodzi:
a) Budowa drogi gminnej Małe Góry-Karolew-Potrzebna na odcinku o długości 70 mb
o Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym
o Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
o Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm.
o Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC S 12W 50/70
o Plantowanie (niwelowanie) terenu w gruncie kat. I-II /pobocza/
b) Przebudowa drogi nr 290602W w m. Nowe Wymyśle na odcinku o długości 388 mb
o Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym
o Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników
o Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm.
o Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
o Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm /wyrównanie istniejącej podbudowy/
o Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm /warstwa wiążąca AC 16W /70/
o Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC S 12W 50/70
o Nawierzchnie z mieszanki optymalnej - warstwa górna o gr. 8 cm /pobocza/
o Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
o Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 /A-7/
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót (zał. nr 5 do siwz) oraz załączone dokumentacje.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dot. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , gdy:
o co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłoży polisę OC potwierdzającą że jest ubezpieczony w w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł. lub
o gdy dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożą polisy OC potwierdzające, że są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę nie mniejszą niż 150 000 zł.
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, potencjał finansowy konsorcjantów może być badany łącznie (właśnie celem powstania konsorcjum jest wspólne posługiwanie się posiadanym przez uczestników konsorcjum potencjałem technicznym i finansowym,), a więc możliwość sumowania potencjału obejmuje również posługiwanie się polisa ubezpieczeniową.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej jeżeli: przedłoży wykaz robót budowlanych zawierający co najmniej:
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku nie krótszym niż 100 m
wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty.
b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.
Kierownikiem budowy o specjalności drogowej,
posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji w odpowiednim zakresie
Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią powyższy warunek łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
b) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczący zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji
art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Polisa OC potwierdzają, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
b) Wykaz robót budowlanych zawierający co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku nie krótszym niż 100 m
wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty.
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zawierający dane kierownika budowy o specjalności drogowej wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz informację o prawie do dysonowania osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Pełnomocnictwo. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz cenowy. Zobowiązanie podmiotu trzeciego. Dowód wniesienia wadium. Wykaz rozwiązań równoważnych. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 02.07.2024 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO, numer rachunku 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być
Miasto i Gmina Gąbin
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:o Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.o Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie.
(Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie:
- kosztorysu dodatkowego opracowanego na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy,
- jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia w sposób opisany powyżej w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD)
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia w przypadku:
Cd. w SWZ ......
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.