Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa nowego softstartu i falownika dla napędów pomp ściekowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa nowego softstartu i falownika dla napędów pomp ściekowych

Data zamieszczenia: 2024-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o
ul. Wolności 44
39-300 Mielec
powiat: mielecki
tel. 17 58 10 269, 666 874 764, tel. 17 58-20-565, Tel. 17 582-05-70
oferty@mpgk.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 58 10 269, 6
Termin składania ofert: 2024-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawę fabrycznie nowego softstartu i falownika dla napędów pomp ściekowych".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego softstartu i falownika wg poniższej specyfikacji:
o Softstart: MCD201055T4CV3 VLT(R) Soft Starter MCD Seria 201 55 kW 100A:4-6: 594 3 fazowe, 200-440 VAC - 1 szt.
o Falownik: FC-202P45KT4E20H2TNXXXXSXXXXANBKCXXXXDX VLT(R) AQUA Drive FC-202 (P45K) 45 KW / 60 HP, Trójfazowe 380 - 480 VAC, IP20/Chassis Filtr RFI klasa A2 (C3) Bezpieczny Stop (STO) Numeryczny Panel LCP Standardowe pokrycie PCB - 1 szt.

Dokument nr: 49/ZP-D/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 23.05.2024 roku do godz. 8:30:
1) listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Ul. Wolności 44, 39-300 Mielec
lub
2) osobiście w sekretariacie Spółki pokój 206 znajdującym się na I piętrze budynku Zamawiającego, w Mielcu Ul. Wolności 44
lub
3) w formie elektronicznej (przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego w formacie .pdf: Formularza ,,Oferta cenowa" na adres: oferty@mpgk.mielec.pl. W przypadku ofert składanych w tej formie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginału przesłanej oferty, przy czym wymóg ten nie dotyczy ofert sporządzonych w postaci elektronicznej i opatrzonej profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym).
Oferty złożone powinny być opisane:
OFERTA tytuł: ,,Dostawę fabrycznie nowego softstartu i falownika dla napędów pomp ściekowych".
Nr postępowania - 49/ZP-D/2024

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie, licząc od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków, Ul. Kilińskiego 94, 39-300 Mielec, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00.

Wymagania:
Gwarancja: 12 miesięcy - licząc od daty dostawy.
Koszt dostawy po stronnie Wykonawcy.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga kryterium
1.
Cena
100%
2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów, przyznanych według powyższego kryterium, jest ofertą najkorzystniejszą.
VII. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona:
o oczywiste omyłki pisarskie,
o oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
o inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli:
o Oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
o została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
o nie złożono żadnej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
o postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną na adres mailowy: efaktury@mpgk.mielec.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Sposób przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną). Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. Oferty przesłane listownie lub złożone osobiście po upływie terminu do składania ofert zostaną zwrócone na pisemny wniosek Oferenta.
X. Informacja o formalnościach:
1. Zamawiający powiadomi pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta o wyborze oferty wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę firmy, siedzibę, której ofertę wybrano.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zawrzeć umowę po terminie związania ofertą za zgodą Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

Kontakt:
Osoby do kontaktu.
1. W zakresie przedmiotu zamówienia - p. Paweł Mazur, tel. 17 58 10 269, 666 874 764, e- mail: pawel.mazur@mpgk.mielec.pl.
2. W zakresie procedury udzielania zamówienia - p. Dorota Kmieć, tel. 17 58-20-565, e-mail: zp@mpgk.mielec.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.