Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2024-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom
powiat: Radom
Telefon: /48/ 384-03-66; /48/ 384-03-98,
zarzadrsm@rsm.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: 89.500,00 zł
Nr telefonu: Telefon: /48/ 384-03
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Chrobrego 19 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Chrobrego 19 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
2. W zakres prac tlo wykonania wchodzi miedzy innymi: Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Chrobrego 19 w Radomiu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w:
1) Przedmiarze robót dla bud. Chrobrego 19 - załącznik nr 7 do SWZ,
2) Projekcie budowlanym docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Chrobrego 19 w Radomiu - załącznik nr 8 do SWZ,
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -STWiORB - załącznik nr 9 do SWZ,
4) Rewizja rysunku nr ARS16 do projektu budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Chrobrego 19 w Radomiu - załącznik nr 10 do SWZ,
5) Załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo.
6) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zamówienia, w przypadku pojawienia się konieczności uzyskania informacji uzupełniających, informacji tych udziela Zamawiający.
7) Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia, że dokonał wizji lokalnej w terenie, które skutkuje tym, że Zamawiający ma prawo wymagać wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przekazaną dokumentacją, przedmiarem robót oraz SWZ.
8) Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji lub przedmiarze nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.
9) Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie dokumentacją na etapie przetargu.
10) Powyższe oznacza, że wykonawca, który złoży oświadczenie, nie dokonując wizji lokalnej terenu budowy, w przypadku stwierdzenia rozbieżności w trakcie realizacji robót, będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający może zarządzić przeprowadzenie II etapu przetargu nieograniczonego dwustopniowego, Zamawiający może w tym etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu, a dotyczą one treści i wartości złożonych przez nich ofert. Decyzja o zarządzeniu II etapu przetargu jest swobodną i jednostronną decyzją Zamawiającego.
7. Umowa na roboty budowlane zostanie sporządzona na całość danego zamówienia.
8. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu między innymi:
a) atesty, aprobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiały itp.,
b) protokoły z prób i pomiarów wykonanych po zakończeniu robót,
c) Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku Chrobrego 19 w Radomiu.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zamówienia w przypadku pojawienia się konieczności uzyskania informacji uzupełniających, informacji tych udziela Zamawiający.

Otwarcie ofert: XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w dniu 03.06.2024 r. godz. 1015.

Składanie ofert:
XIV. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom, w kancelarii RSM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2024 r. do godz. 10.00.
2) Ofertę należy złożyć w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego Ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom. Oferta w postępowaniu na wykonanie: podać nazwę zamówienia. Nie otwierać przed dniem: 03.06.2024 r. godz. 1015

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie robót - termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty podpisania Umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień 31.08.2024r. z możliwością jego przesunięcia w przypadku wystąpienia:
- okoliczności, których nie można było przewidzieć, niezależnych od Wykonawcy,
- wprowadzenia robót dodatkowych, które ze względu na technologię wykonania w znacznym stopniu wpływają na terminową realizację przedmiotu umowy,
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,
- z powodu siły wyższej.
3. Zmiana terminu zakończenia robót spowodowana warunkami ww. wymaga formy pisemnej tj. aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia wykonania zadań
Postępowanie o udzielenie wykonania zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z obowiązującym w RSM ,,Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego".
III. Klauzula informacyjna
Umowa na powyższe zamówienie zostanie podpisana pod warunkiem uzyskania premii remontowej BGK.
VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
A. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zadania muszą złożyć następujące dokumenty;
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Dowód wniesienia wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 1.000.000,00 zł tj. opłaconą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.
6. Wypełnione załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej SWZ.
7. Kosztorys ofertowy.
8. Aktualny certyfikat autoryzacji dla wykonawcy, wydany przez systemodawcę systemu dociepleń wybranego przez Zamawiającego, na który składana jest oferta na budynek Chrobrego 19 w Radomiu.
9. Potwierdzenie przez systemodawcę okresu gwarancji na wybrany przez Zamawiającego system dociepleń wraz z promesą gwarancyjną na budynek Chrobrego 19 w Radomiu. Promesa gwarancyjna powinna być wystawiona na budynek Chrobrego 19 w Radomiu i załączona do oferty.
10. Stosowne pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty.
B. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełnili warunki dotyczące;
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia, załącznik nr 2.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać i udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem zakresowi przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków w zakresie między innymi: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
o wartości łącznej nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto, wykonane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (zamieszkałych z zapewnieniem nieprzerwanego działania budynku) oraz udokumentowanie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością i prawidłowo ukończone, załączając odpowiednie referencje.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami:
1) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę właściwej mu terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającą aktualnie opłacone składki ubezpieczenia OC działalności zawodowej. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez wypełnienie (załącznika nr 5) oraz załączając do oferty kserokopie wymaganych uprawnień kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę właściwej mu terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającą aktualnie opłacone składki ubezpieczenia OC działalności zawodowej. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez wypełnienie (załącznika nr 5) oraz załączając do oferty kserokopie wymaganych uprawnień wraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3) pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby liczba zatrudnionych pracowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie terminowe robót w budynku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie Oświadczenia (załącznik nr 5).
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że spełnia następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.
C. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością,
2) wykonawców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub upadłość ogłoszono,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
4) wykonawców - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
7) wykonawców, którzy nie spełniają warunków, w szczególności nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 2 niniejszej SWZ,
8) wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań określonych w SWZ, w szczególności nie wnieśli wadium,
9) oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana,
10) o wykluczeniu z postępowania przetargowego zamawiający zawiadamia wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienie,
11) z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
D. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszej SWZ wg zasady: ,,spełnia-nie spełnia".
VII. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia. Organizacyjne
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, w szczególności zobowiązany jest do:
1. zabezpieczenia przeciwpożarowego;
2. przestrzegania przepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu z resztek budowlanych) w terminie nie późniejszym, niż w dniu odbioru końcowego robót;
4. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru swojego mienia;
5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót;
6. zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
7. transport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), w tym:
- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady i zapewnia kontenery na odpady
- ponosi koszty z tytułu jw. (np. wywóz, utylizacja)
- na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z ww. ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie.
Dotyczące przedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:
1. Wykonanie prac dociepleniowych budynku w systemie wybranym przez Zamawiającego;
2. Wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przedmiarami robót, ze specyfikacjami technicznymi, SWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami Zamawiającego. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania;
3. Na żądanie Zamawiającego dostarczenia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw pochodzenia. W przypadku złożenia takiego żądania przedstawienia, wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji, atestów oraz deklaracji zgodności z PN i CE na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia (wg wymogów art. 10 Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j. w. wraz z ich kopiami na żądanie inspektora, powinny być przekazane do kontroli w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed zabudowaniem;
4. Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane;
5. Prowadzenia dokumentacji: rozliczenia miesięczne, sprawozdania z zaawansowania robót, dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z wytycznymi inspektora nadzoru;
6. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji;
c) Wykonanie Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Chrobrego 19 w Radomiu;
7. Wykonawca powinien posiadać aktualny certyfikat autoryzacji wydany przez systemodawcę systemu dociepleń wydany dla budynku Chrobrego 19 w Radomiu;
8. Wykonawca powinien posiadać potwierdzenie przez systemodawcę okresu gwarancji na wykonywany system dociepleń wraz z promesą gwarancyjną na budynek Chrobrego 19 w Radomiu;
9. Obowiązuje ochrona gatunkowa ptaków i nietoperzy w rejonie inwestycji. Wykonawca winien uwzględnić obowiązujące zakazy i sposoby ochrony właściwe dla poszczególnych gatunków występujących w miejscu prowadzenia prac wynikające z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2005 r. poz. 1651 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 06 października 2014r. z dnia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 poz. 1348);
10. Wykonawca na obowiązek przygotować opinię ornitologiczną dla budynku Chrobrego 19 w Radomiu z wszelkimi jej konsekwencjami;
11. W przypadku obecności ptaków lub nietoperzy w miejscu inwestycji należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na odstępstwa od zakazów do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z2015r. poz. 1651 z późn.zm.).
12. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu między innymi:
a) atesty, aprobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiały itp.,
b) protokoły z prób i pomiarów wykonanych po zakończeniu robót,
c) świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku Chrobrego 19 w Radomiu,
d) przekazania Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i/lub innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi dotyczących materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe -min. 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót;
2. Wymagane przez Zamawiającego wykonanie prac dociepleniowych w systemie wybranym przez Zamawiającego;
3. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją projektową, przedmiarami oraz SWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przekazanej dokumentacji przetargowej, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w SWZ;
4. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy przepisy lub zastosowane rozwiązania materiałowe, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.
VIII. Wadium
1. Wysokość wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wniesieniem wadium w wysokości : 89.500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset i 00/100) pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
2. Forma wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020.
Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, (gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych), Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego, kancelaria RSM, najpóźniej w terminie składania ofert. Kserokopię wadium w formie niepieniężnej zaleca się dołączyć do oferty.
6. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
7. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający będzie uważał wniesienie za skuteczne tylko wówczas, jeżeli przed terminem składania ofert znajdzie się na wskazanym koncie.
8. Zwrot i utrata wadium
a) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie.
b) Wykonawca, którego oferta zostały wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, w przypadku, gdy:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
c) wadium oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji danego zamówienia zostanie zaliczone na poczet wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Oferenci powinni załączyć w ofercie numer konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot wadium.
IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto danego zamówienia.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, danego zamówienia, może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z następujących form:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
2) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami, pomniejszonymi
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w sytuacji, gdy powstał obowiązek zwrotu zabezpieczenia przewidziany w SWZ.
3) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego.
4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi wybrany Wykonawca robót przed podpisaniem umowy.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Zamawiający zwraca 50% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji
1 rękojmi za wykonane roboty 50% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) Kwota o której mowa w pkt b) zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upływie gwarancji i rękojmi za wady na wniosek Wykonawcy.
X. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszych zadań.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe i forma oferty.
1) Oferta musi bezwzględnie zawierać:
a) prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ wraz z wymaganymi załącznikami.
b) Kosztorys ofertowy
2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danego zamówienia.
3) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelnie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu zał. nr 1 do niniejszej SWZ.
4) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
6) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania woli w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby (osób) podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
7) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii.
8) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty musza być zszyte, bindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
9) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność kopii z oryginałem.
10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
2. Zawartość oferty
1) Kompletna oferta winna zawierać :
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ,
b) Kosztorys ofertowy,
c) Oświadczenie wykonawców - zał. nr 2, 3 do niniejszej SWZ,
d) Wykaz wykonywanych robót - zał. nr 4 do niniejszej SWZ,
e) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zadanie - zał. nr 5,
f) Zaakceptowany przedstawiony w SWZ projekt umowy -zał. nr 6,
g) Dowód wniesienia wadium,
h) Stosowne pełnomocnictwa,
i) Pozostałe dokumenty wymienione w pk V niniejszej SWZ,
j) Aktualny certyfikat autoryzacji, wydany przez systemodawcę systemu dociepleń, na który składana jest oferta, na budynek Chrobrego 19,
k) Promesa gwarancyjna na budynek Chrobrego 19 (Wykonawca powinien posiadać potwierdzenie przez systemodawcę okresu gwarancji na wykonywany system dociepleń wraz z promesą gwarancyjną na budynek Chrobrego 19, na który składana jest oferta), 1) Referencje.
XII. Wyjaśnienia i zmiany w treści SWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, nie później niż na 7 dni przed upływem składania ofert.
2. Zamawiający jednocześnie zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej Zamawiającego: www.rsm.radom.pl. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawnia źródła zapytania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SWZ. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
4) Wszelkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
XV. Wycofanie złożonej oferty.
1. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie złożonej oferty jest skuteczne wówczas, gdy zostało dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierająca powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 'WYCOFANIE". W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo).
2. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część jawną i niejawna.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczącą ceny oferty, gwarancji - zawartych w ofercie.
XVII. Termin związania z ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Termin związania z ofertą zaczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert.
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SWZ.
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu dla całości zamówienia w oparciu o złożony kosztorys ofertowy.
3. Do wartości netto Wykonawca ma doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy kwotę brutto.
4. Cena ofertowa określona w ofercie stanowić będzie wartość ryczałtową nie podlegającą żadnym zmianom.
5. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie obciążało wszelkimi negatywnymi konsekwencjami Wykonawcę.
6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, dodatkowych wymagań zamawiającego, wynikających ze SWZ, jak również

Kontakt:
XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Działu technicznego RSM. Tel. 48-384-03-66, 71 w. 38, e-mail: zarzadrsm@rsm.radom.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.