Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza Wydział Geodezji i Kartografii
Ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
kgrabias@dg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych"
Przedmiot Zamówienia
W terminie oznaczonym na realizację zamówienia:
1. Wykonawca zgłosi pracę geodezyjną.
2. Wykonawca przekaże wyniki zgłoszonej pracy geodezyjnej do weryfikacji poprzedzającej przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu. Weryfikacja zostanie przeprowadzona w terminie, o którym mowa w art. 12b ust. 1a PGiK. Ewentualna negatywna weryfikacja nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
3. Protokół pozytywnego wyniku weryfikacji stanowi podstawę do bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe:
o materiały źródłowe zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnione będą Wykonawcy do zgłoszenia pracy geodezyjnej;
o wszelkie inne niezbędne materiały do wykonania pracy, Wykonawca pozyska we własnym zakresie;
o jeżeli w trakcie wykonywania pracy ulegną zmianie przepisy prawne dotyczące przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązanych jest uwzględnić te zmiany w pracy. Zmiana przepisów prawnych mających wpływ na czasookres wykonania pracy może stanowić podstawę do zmiany terminów umownych wykonania pracy. Wniosek o zmianę terminu z powodu zmiany przepisów prawnych złożyć może Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wprowadzenia zmian w przepisach, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia przez Zamawiającego. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie co najmniej wskazujące za potrzebę zmiany terminu i wpływ zmienionych przepisów prawnych na czasookres wykonania pracy.

CPV: 71354300-7

Składanie ofert:
Sposób, miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wyłącznie na załączonym druku ,,OFERTA".
3. Kompletną ofertę należy złożyć w sposób elektroniczny na adres kgrabias@dg.pl wpisując
w temacie wiadomości ,,OFERTA na zadanie ,,Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych" w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2024 godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Zamówienie jest realizowane poniżej 130 000 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 1543.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 18.01.2021 r. w sprawie: Regulaminu funkcjonowania zamówień poniżej 130 000 złotych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi ustalenia granic 30 działek podanych przez Zamawiającego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz.219) oraz zgodnie
z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz.1429 z późn.zm).
Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 24 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
Powyższy termin obejmuje okres na weryfikację, o którym mowa w art. 12b ust. 1a PGiK.
Warunki formalne i organizacyjne
Zamówienia uznaje się za wykonane wówczas, gdy operat uzyska pozytywny wynik weryfikacji
i zostanie włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (12b ust. 4 PGiK).
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata wynagrodzenia nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności.
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 5 usług dotyczących ustalenia przebiegu granic, a operaty pomiarowe zostały przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania wymagań zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu ww. wymogów, obejmujące takie informacje, jak: identyfikator dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu (tzw. nr ,,P") oraz okres realizacji (zał. nr 1 do oferty).
b) dysponują personelem niezbędnym do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonania prac geodezyjnych z zakresu, o których mowa w art. 43 pkt 2 PGiK, która w okresie ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 5 operatów, o celu pracy geodezyjnej, o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt.3 lit. b PGIK.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu ww. wymogów, obejmujące takie informacje, jak: numer uprawnień zawodowych, id pracy geodezyjnej i nazwę ODGIK oraz okres wykonywania (zał. nr 1 do oferty).
Uwaga: oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu będą odrzucone.
Sposób oceny ofert
Zamawiający zastrzega, że jedynym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena wykonania usługi na warunkach wskazanych w niniejszym zaproszeniu.
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających wymagane w punkcie ,,Warunki udziału w postępowaniu" warunki.
Cena podana przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z warunkami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty realizacji usługi, gwarancji.
Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.
Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość punktów tj. 100. Pozostałe oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin
Pi (C)= ------------- x 100 pkt
Ci
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium ,,cena"
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich i nieodrzuconych ofert
Ci - cena oferty ,,i"
Zamawiający nie przewiduje negocjowania zaproponowanych przez Wykonawców ofert.
UWAGA:
Zamawiający dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena (na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.
Warunki dodatkowe
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
2. Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielenia zamówienia publicznego do dnia zawarcia umowy, a Wykonawcy nie przysługuje z tego powodu żadne roszczenie, w szczególności o zwrot jakichkolwiek poniesionych kosztów. Zamawiający poinformuje niezwłocznie o unieważnieniu postępowania: przed wyborem oferty w drodze ogłoszenia w BIP, po wybraniu oferty w drodze indywidualnego zawiadomienia Wykonawcy.
2. Oferta musi być podpisana elektronicznie (podpis kwalifikowany lub zaufany) przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. Do OFERTY należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1 do oferty) i oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Wszystkie dokumenty, tj. oferta i oświadczenia muszą być podpisana elektronicznie (podpis kwalifikowany lub zaufany) przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie na drodze pisemnej na adres e-mail, wpisując w temacie wiadomości ,,Zapytanie do zadania p.n. ,,Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych", (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert). Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie.

Kontakt:
4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz przekazywanie informacji odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem e-mail: adres Zamawiającego kgrabias@dg.pl lub geodezja@dg.pl, adres Wykonawcy wskazany w formularzu OFERTA.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.