Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
443z dziś
6873z ostatnich 7 dni
26344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup urządzeń i oprogramowania

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup urządzeń i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
powiat: przeworski
sekretariat@kanczuga.pl
https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/pn/kanczuga/demand/notice/public/129880/details
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kańczuga
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu pn.: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w zakresie szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1a do SWZ w tym:
1) Serwery - 1 szt ,
2) Macierz dyskowa - 1 szt,
3) Serwer NAS z dyskami - 1 szt ,
4) Firewall - stworzenie klastra - 1 szt,
5) Centralny system logów - 1 szt,
6) Oprogramowanie do backupu - 1 szt,
7) Oprogramowanie bazy danych - 2 szt,
8) System SIEM-SOAR - 1 szt,
9) System EDR-XDR - 50 szt,
10) System NAC - 1 szt,
11) System do zarządzania infrastrukturą IT - aktualizacja - 1 szt,
12) Oprogramowanie do Zarządzania tożsamością i dostępem - 1 szt,
13) UPS (Zasilacz awaryjny) - 1 szt,
14) Przełącznik sieci LAN CORE - 2 szt,
15) Punkt dostępowy sieci WLAN Access Point - 6 szt,
16) Instalacja, konfiguracja, wdrożenie - 1 szt.
Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania sieciowego.
- całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów;
- całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana wcześniej;
Miejsce instalacji sprzętu i oprogramowania/systemu.
- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie powinny zostać zamontowane, zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w budynkach urzędu lub budynkach jednostek podległych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres dostaw oraz prac do wykonania został zawarty w załączniku nr 1a do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

CPV: 48820000-2, 48822000-6,48821000-9,48800000-6,30233000-1,32420000-3,48000000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00327877, RRG.271.16.2024.WS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 12:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kanczuga.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/
Składanie ofert możliwe jest tylko wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy. Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy) mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: sekretariat@kanczuga.pl, w.sopel@kanczuga.pl (nie dotyczy procesu składania ofert)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/Składanie ofert możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeni ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Marketplanet +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz.: 9:00 - 17:00. Używanie platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo aplikacyjnych w tym: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, MAC Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0d) Włączona obsługa JavaScript,e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. Zamawiający określa preferowane formaty podpisu elektronicznego, jako: dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się format PAdES,- dla dokumentów w innym formacie innym niż ,,pdf", zaleca się format XAdES [podpis zewnętrzny lub wewnętrzny, preferowany zewnętrzny].- przy podpisywaniu plików profilem zaufanym i dowodem osobistym zaleca się wcześniejszy eksport plików do formatu ,,.pdf" i dopiero tak przygotowane pliki opatrywać podpisem elektronicznym. Zamawiający preferuję przygotowanie i podpisywanie wszystkich dokumentów formacie ,,.pdf" Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych:- pliki o wielkości do 100 MB,- formaty danych zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307) - txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, PAdES, ASIC, XMLenc,- zaleca się aby w prowadzonym postepowaniu posługiwać się plikami o rozszerzeniu: txt, rtf, pdf, odt, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z, html, xml, przy czym preferowany format to - pdf Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.- oznaczenie czasu przekazani i odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy) mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: sekretariat@kanczuga.pl, w.sopel@kanczuga.pl (nie dotyczy procesu składania ofert)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Kańczuga (Zamawiający) - NIP: 7941686223; REGON: 650900602, 37-220 Kańczuga, Ul. Marii Konopnickiej 2; sekretariat@kanczuga.pl w imieniu którego obowiązki pełni Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga;
inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem iod@kanczuga.pl - Pan Tomasz Mielech;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu pn.: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze, nr RRG.271.16.2024.WS prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Prawo zamówień publicznych";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są nas stronie internetowej zamawiającego pod linkiem
http://kanczuga.biuletyn.net/bip=2&cid=1016&id=2931
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/pn/kanczuga/demand/notice/public/129880/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-29 12:00
Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie następuje niezwłocznie po usuniecie awarii

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
Nr: 89 9096 0004 2004 0041 6713 0014
z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: RRG.271.16.2024.WS"
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający dopuszcza dołączenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty składanej za pośrednictwem platformy
zakupowej Zamawiającego,
6. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej przez konsorcjum z dokumentu takiego powinien w jakikolwiek sposób wynikać obowiązek gwaranta zapłaty kwoty zabezpieczonej gwarancja w odniesieniu do wykonawcy rozumianego jako wszyscy członkowie konsorcjum które składa ofertę,
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
8. Zaleca się aby w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz dokument zawierał informację o adresie mailowym na które ma by przesłane oświadczenie o zwolnieniu wadium
9. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
10. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.16.2024.WS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w zakresie szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1a do SWZ w tym:
1) Serwery - 1 szt ,
2) Macierz dyskowa - 1 szt,
3) Serwer NAS z dyskami - 1 szt ,
4) Firewall - stworzenie klastra - 1 szt,
5) Centralny system logów - 1 szt,
6) Oprogramowanie do backupu - 1 szt,
7) Oprogramowanie bazy danych - 2 szt,
8) System SIEM-SOAR - 1 szt,
9) System EDR-XDR - 50 szt,
10) System NAC - 1 szt,
11) System do zarządzania infrastrukturą IT - aktualizacja - 1 szt,
12) Oprogramowanie do Zarządzania tożsamością i dostępem - 1 szt,
13) UPS (Zasilacz awaryjny) - 1 szt,
14) Przełącznik sieci LAN CORE - 2 szt,
15) Punkt dostępowy sieci WLAN Access Point - 6 szt,
16) Instalacja, konfiguracja, wdrożenie - 1 szt.
Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania sieciowego.
- całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów;
- całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana wcześniej;
Miejsce instalacji sprzętu i oprogramowania/systemu.
- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie powinny zostać zamontowane, zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w budynkach urzędu lub budynkach jednostek podległych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres dostaw oraz prac do wykonania został zawarty w załączniku nr 1a do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
48822000-6 - Serwery komputerowe
48821000-9 - Serwery sieciowe
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48219700-3 - Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego
48620000-0 - Systemy operacyjne
72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: - Cena -
Liczba punktów = (Cmin/Cof) *waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
___
- Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - G -
Kryterium - ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" - G - poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną wartość dodatkowego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady ponad minimalny wymagany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Im dłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady tym większa liczba przyznanych punktów.
W przypadku, w którym Wykonawca nie określi oferowanego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający uzna, iż oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady odpowiada minimalnemu wymaganemu w SOPZ [zał- 1a] dla danej pozycji.
Punktacja:
- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady równy minimalnemu okresowi wskazanemu w SOPZ [zał -1a] dla gwarancji czasowych poszczególnych elementów - 0 pkt.
- dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - min. 12 miesięcy ponad minimalny okres wskazany w SOPZ [zał -1a] dla gwarancji czasowych poszczególnych elementów - 20 pkt.
- dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - min. 24 miesięcy ponad minimalny okres wskazany w SOPZ [zał -1a] dla gwarancji czasowych poszczególnych elementów - 40 pkt
W kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca otrzyma maksymalnie 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności techniczne i zawodowe
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca:
- wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia obejmujące łącznie dostawę urządzeń serwerowych i/lub przełączników i/lub macierzy dyskowej i/lub urządzeń firewall oraz ich instalację i konfigurację o wartości min. 400 000 zł brutto każde.
oraz
dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
- minimum dwiema osobami posiadającymi poniższe kwalifikacje:
a) min. 1 osoba posiadająca certyfikację Vmware Certified Professional Data Center Virtualization 2021 lub nowszym lub równoważny certyfikat wydany dla innego systemu wirtualizacji
b) min. 1 osoba posiadająca certyfikację Veem Certified Engineeer 2021 (VMCE 2021 lub nowszym) lub równoważny wydatny dla innego systemu backupu
___
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Składana oferta powinna zawierać (podpisane w sposób określony w SWZ przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu) poniższe dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1 do SWZ
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zał. nr 2
c) oświadczenie, o którym mowa art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w odniesie do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) - zał. nr 3 - jeżeli dotyczy,
d) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby - zał. nr 4 - jeśli dotyczy,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 5 - jeśli dotyczy,
f) pełnomocnictwo lub dokument/y potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentacji np.: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
g) dowód wniesienia wadium
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
Nr: 89 9096 0004 2004 0041 6713 0014
z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: RRG.271.16.2024.WS"
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający dopuszcza dołączenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty składanej za pośrednictwem platformy
zakupowej Zamawiającego,
6. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej przez konsorcjum z dokumentu takiego powinien w jakikolwiek sposób wynikać obowiązek gwaranta zapłaty kwoty zabezpieczonej gwarancja w odniesieniu do wykonawcy rozumianego jako wszyscy członkowie konsorcjum które składa ofertę,
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
8. Zaleca się aby w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz dokument zawierał informację o adresie mailowym na które ma by przesłane oświadczenie o zwolnieniu wadium
9. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
10. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane;
c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 [zał. nr 2 do SWZ], składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek.
4. Ofertę Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu uznaje się za odrzuconą.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w pkt 13 Lp. - 4 dotyczący zdolności technicznej i zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków, z zastrzeżeniem odnoszącym się do posiadanego doświadczenia wskazanego w warunku udziału w postępowaniu gdzie będzie ono rozpatrywane w oparciu o powtarzalności wykonanych zamówień tj. wykonania minimum 2 zamówień przez jeden podmiot
b) w przypadku o którym mowa w pkt ,,a)" powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonują poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ, podział pracy przy realizacji zamówienia musi nawiązywać do posiadanych zasobów lub doświadczenia,
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
- terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, (...),
b) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy (...),
c) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, (...),
d) wystąpienia awarii, (...),
e) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (...),
f) wystąpienia warunków siły wyższej,(...).
g) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, (...),
h) wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada Wykonawca;
i) konieczności wykonania prac dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, koniecznych lub innych o których mowa w art. 455 ust 2 o czas niezbędny na ich wykonanie.
- termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy
- zmian odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, (...).
b) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania prac lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, (...).
c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania prac lub materiałów przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku (...).
- innych warunków realizacji umowy:
a) zmiana, rezygnacja lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy,
c) zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu,.
d) zmian opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 340)
Szczegółowy zakres zmian został określony w pkt 29 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: - Cena -
Liczba punktów = (Cmin/Cof) *waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
___
- Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - G -
Kryterium - ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" - G - poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną wartość dodatkowego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady ponad minimalny wymagany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Im dłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady tym większa liczba przyznanych punktów.
W przypadku, w którym Wykonawca nie określi oferowanego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający uzna, iż oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady odpowiada minimalnemu wymaganemu w SOPZ [zał- 1a] dla danej pozycji.
Punktacja:
- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady równy minimalnemu okresowi wskazanemu w SOPZ [zał -1a] dla gwarancji czasowych poszczególnych elementów - 0 pkt.
- dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - min. 12 miesięcy ponad minimalny okres wskazany w SOPZ [zał -1a] dla gwarancji czasowych poszczególnych elementów - 20 pkt.
- dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - min. 24 miesięcy ponad minimalny okres wskazany w SOPZ [zał -1a] dla gwarancji czasowych poszczególnych elementów - 40 pkt
W kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca otrzyma maksymalnie 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.