Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów
powiat: wieluński
tel.: +48 (43) 886 52 50
gmina@patnow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pątnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (43) 886 5
Termin składania ofert: 2024-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Pątnów zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
,, Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Pątnów "
Plan będący przedmiotem zmówienia, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym w szczególności z:
1) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 tj.) zwanej dalej ..ustawą",
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów,
3) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.22023 r poz.1094 tj.).
4) Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Pątnów nr LXXV/417/24 z dnia 29.04.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.
5) z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez zamawiającego w trakcie realizacji umowy i aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego,
6) Innymi przepisami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych mających odniesienie do przedmiotu zlecenia m.in. dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg.

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 31.05.2024 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce składania ofert:
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pątnowie (sekretariat I piętro pokój nr 104),
- pocztą na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów,
- pocztą elektroniczną: e-mail gmina@patnow.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy.
Zakończenie - opublikowanie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego -lecz nie później niż do 31 grudnia 2025 r.

Wymagania:
3. Forma składania ofert:
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.
Oferta winna być oznaczona opisem,, Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Pątnów *'.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, podpisana przez upoważnione do reprezentowania oferenta osoby, ujawnione we właściwym rejestrze albo we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne osoby upoważnione przez Wykonawcę do zawierania umowy.
Z ofertą należy dostarczyć kserokopię uprawnień zawodowych i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., póz. 1497 ze zm.), dalej jako ,,ustawa**. Zgodnie z treścią ww. przepisu: ,,Przepisy art. 7 ust. 1-8 ustawy stosuje się do postępowania zmierzającego do udzjelenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy*'.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy: ,, Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r., póz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., póz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r,, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2) Spełniają niżej określone warunki:
a) wykonanie tj. ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 opracowań polegających na sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dotyczy także opracowań dotyczących zmian planów lub studium) w tym co najmniej jednego opracowania o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha. zakończonych publikacją w dzienniku urzędowym województwa. W oświadczeniu potwierdzającym spełnienie niniejszego warunku należy podać nr uchwały, daty uchwalenia i nazwę organu uchwalającego oraz datę publikacji.
b) dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą, do sporządzenia planów ogólnych to jest osobą spełniającą wymogi określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu obowiązującym od 24 września 2023 r..
- co najmniej jedną osobą spełniającą wymogi określone w art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziały wania na środowisko (Dz.U. z 2023 r.. póz. 1094 ze zm.).
Wskazane osoby muszą posiadać aktualne uprawnienia zawodowe. Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami należy podać w załączniku.
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - punkty przyznawane według poniższego wzoru:
Cn
C = --x 100 pkt
Cb
C ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena brutto ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb cena brutto oferty badanej.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty przyjmując zasadę że 1% = 1 pkt.
7. Inne postanowienia;
1) Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia o których mowa w pkt. 5 oraz kserokopię odpowiednich uprawnień zawodowych.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.
4) Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 3 Zamawiający umieści na stronie internetowej.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.
6) Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.
7) Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pątnów, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 60/2024 Wójta Gminy Pątnów z dnia 09.04.2024 r.

Kontakt:
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: Urząd Gminy Pątnów pokój 204. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Karolina Drab - pracownik Urzędu Gminy w Pątnowie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.