Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Administrowanie osiedlami mieszkalnymi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Administrowanie osiedlami mieszkalnymi

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja 3 Maja 31
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
447323770
sekretariat@tbs.piotrkow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/929092
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 447323770
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Administrowanie osiedlami mieszkalnymi tj. budynkami mieszkalnymi dzierżawionymi i zarządzanymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest administrowanie i konserwację bieżącą przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy nieruchomości zarządzanych i dzierżawionych przez TBS - powierzchnia użytkowa mieszkalna i usługowa, powierzchnia działek, na których znajdują się budynki wyszczególniona została w załączniku nr 1 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia oraz standardy wykonania zawarte są w projekcie umowy - załącznikach do SWZ - zadania z zakresu eksploatacji (zał. nr 2 do umowy) oraz w opisie robót konserwacyjnych - zasady ogólne wykonania konserwacji i drobnych napraw (zał. nr 3 do umowy).
Informacje dodatkowe: wodomierze budynkowe - szt. 35; wodomierze lokalowe - szt. 387, ciepłomierze budynkowe - szt. 3; ciepłomierze lokalowe -0 szt. Ilość chodników - 2.600 m2. Przeglądy techniczne do wykonania w trakcie trwania umowy : roczne - wszystkie budynki, tj. 41 szt., pięcioletnie - 0 szt., próby szczelności instalacji gazu w budynkach, w których istnieje instalacja gazu - 179 lokal, pomiary elektryczne - 8 szt. Ilość lokali mieszkalnych w budynkach wymienionych w zał. nr 1a do umowy - 387 szt., użytkowych - 5 szt.
Przedmiotem zamówienia jest administrowanie i konserwację bieżącą przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy nieruchomości zarządzanych i dzierżawionych przez TBS - powierzchnia użytkowa mieszkalna i usługowa, powierzchnia działek, na których znajdują się budynki wyszczególniona została w załączniku nr 1 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia oraz standardy wykonania zawarte są w projekcie umowy - załącznikach do SWZ - zadania z zakresu eksploatacji (zał. nr 2 do umowy) oraz w opisie robót konserwacyjnych - zasady ogólne wykonania konserwacji i drobnych napraw (zał. nr 3 do umowy).
Informacje dodatkowe: wodomierze budynkowe - szt. 38, wodomierze lokalowe - szt. 481, ciepłomierze budynkowe - szt. 2, ciepłomierze lokalowe -0 szt. Ilość chodników - 2.200 m2. Przeglądy techniczne do wykonania w trakcie trwania umowy : roczne- wszystkie budynki, tj. 46 szt. pięcioletnie - 46 szt., próby szczelności instalacji gazu: - w 272 lokalach., pomiary elektryczne: - 13 szt. Ilość lokali mieszkalnych w budynkach wymienionych w zał. nr 1b do umowy - 473 szt., użytkowych - 5 szt.
Przedmiotem zamówienia jest administrowanie i konserwację bieżącą przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy nieruchomości zarządzanych i dzierżawionych przez TBS - powierzchnia użytkowa mieszkalna i usługowa, powierzchnia działek, na których znajdują się budynki wyszczególniona została w załączniku nr 1 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia oraz standardy wykonania zawarte są w projekcie umowy - załącznikach do SWZ - zadania z zakresu eksploatacji (zał. nr 2 do umowy) oraz w opisie robót konserwacyjnych - zasady ogólne wykonania konserwacji i drobnych napraw (zał. nr 3 do umowy).
Informacje dodatkowe: wodomierze budynkowe - szt. 56, wodomierze lokalowe - szt. 568, ciepłomierze budynkowe - szt. 8, ciepłomierze lokalowe - 160 szt. Ilość chodników - 8.100 m2. Przeglądy techniczne do wykonania w trakcie trwania umowy : roczne - wszystkie budynki, tj. -77 szt., pięcioletnie - 6 szt., próby szczelności instalacji gazu w 491 lokalach, pomiary elektryczne - 8 szt. Ilość lokali mieszkalnych w budynkach wymienionych w zał. nr 1c do umowy - 568 szt., użytkowych - 72 szt.
Przedmiotem zamówienia jest administrowanie i konserwację bieżącą przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy nieruchomości zarządzanych i dzierżawionych przez TBS - powierzchnia użytkowa mieszkalna i usługowa, powierzchnia działek, na których znajdują się budynki wyszczególniona została w załączniku nr 1 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia oraz standardy wykonania zawarte są w projekcie umowy - załącznikach do SWZ - zadania z zakresu eksploatacji (zał. nr 2 do umowy) oraz w opisie robót konserwacyjnych - zasady ogólne wykonania konserwacji i drobnych napraw (zał. nr 3 do umowy). Informacje dodatkowe: wodomierze budynkowe - szt. 49, wodomierze lokalowe - szt. 314, ciepłomierze budynkowe - szt. 3, ciepłomierze lokalowe - 25 szt. Ilość chodników - 4.800 m2. Przeglądy techniczne do wykonania w trakcie trwania umowy : roczne - wszystkie budynki, tj. 72 szt., pięcioletnie - 0 szt., próby szczelności instalacji gazu w 367 lokalach, pomiary elektryczne: 5 szt. Ilość lokali mieszkalnych w budynkach wymienionych w zał. nr 1d do umowy - 509 szt., użytkowych - 57 szt.

CPV: 75123000-4

Dokument nr: 2024/BZP 00329290, ER/3121/6/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-27 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/929092
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/929092
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W prowadzonym postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez Platformę zakupową Zamawiającego dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_piotrkow; 2. Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe i pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz.346 z poźn. zm.), przy czym Zamawiający zaleca sporządzanie ich w formacie danych: ,,.pdf", ,,.doc", lub ,,.docx", ze szczególnym wskazaniem na format ,,.pdf"; 3. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: ,,.zip" lub ,,.7Z"; 4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452); 5. Składanie przez Wykonawców oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz innych
informacji odbywa się elektronicznie - za pośrednictwem Platformy (poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Komunikacja poprzez ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz innych informacji uznaje się datę ich doręczenia za pośrednictwem ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", i pojawienie się
komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" wynosi 500 MB; 6. Składanie ofert odbywa się elektronicznie - za pośrednictwem Platformy, poprzez ,,Formularza składania oferty lub wniosku"; 7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym pliku, w miejscu składania oferty, przeznaczonym na zamieszczanie tajemnicy przedsiębiorstwa; 8. Oferta powinna być pod rygorem nieważności złożona: a) w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub; b) w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym); 9. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania poprzez Platformę, w drugim kroku składania oferty -
poprzez przycisk ,,Złóż ofertę", i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy Platformy do złożenia, zmiany lub wycofania oferty wynos 150 MB; 10. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Aleja 3 Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Spółki; b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@tbs.piotrkow.pl ;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej
skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/929092
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-27 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/929092 na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.