Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana opraw oświetleniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana opraw oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jastków
Chmielowa 3
21-002 Jastków
powiat: lubelski
+48 81 50 20 425
przetargi@jastkow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Jastków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 81 50 20 425
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Jastków
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja na terenie gminy Jastków nieenergooszczędnego oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy, celem poprawy efektywności energetycznej poprzez redukcję mocy o co najmniej 50%, obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów poprzez modernizację określonej ilości opraw oświetleniowych. Ponadto inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji, poprawę walorów estetycznych oraz lepsze doświetlenia miejscowości na terenie gminy Jastków, a tym samym poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych zarówno dla kierowców jak i pieszych. Zadanie przewiduje wymianę istniejących opraw na energooszczędne przystosowane do inteligentnych systemów sterowania zgodnych ze standardem Zhaga oraz posiadające certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i. (576 opraw oświetleniowych)

CPV: 31520000-7, 45316110-9

Dokument nr: 2024/BZP 00329110, IN.271.7.2024.CT

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b6108ca-1437-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (Zamawiający
dopuszcza także format RAR) i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp,
ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(Zamawiający dopuszcza także format RAR) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze"(,,Formularze do
komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca do wpisywania teksu, dalsze informacje zamieszczono w rozdziale 11 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-04-25
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Kozień, Panieńszczyzna, Ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-01-39, e-mail: przemyslaw.kozien@jastkow.pl;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-03 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta: 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260 z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: IN.271.7.2024.CT"
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.7.2024.CT
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja na terenie gminy Jastków nieenergooszczędnego oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy, celem poprawy efektywności energetycznej poprzez redukcję mocy o co najmniej 50%, obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów poprzez modernizację określonej ilości opraw oświetleniowych. Ponadto inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji, poprawę walorów estetycznych oraz lepsze doświetlenia miejscowości na terenie gminy Jastków, a tym samym poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych zarówno dla kierowców jak i pieszych. Zadanie przewiduje wymianę istniejących opraw na energooszczędne przystosowane do inteligentnych systemów sterowania zgodnych ze standardem Zhaga oraz posiadające certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i. (576 opraw oświetleniowych)
4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta: 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260 z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: IN.271.7.2024.CT"
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o których mowa w pkt. 8.1
SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia.
2. Zaliczka płatna będzie przelewem po wystawieniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Faktura zaliczkowa wystawiona zostanie w terminie 7 dni od dnia przejęcia terenu robót.
3. Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron zaliczka podlega zwrotowi Zamawiającemu, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy zaliczkę powiększoną o ustawowe odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki określone w zdaniu poprzednim nie będą naliczane w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie po dokonaniu odbioru na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru końcowego robót, na podstawie faktury końcowej, która uwzględniać będzie otrzymaną przez Wykonawcę zaliczkę na poczet realizacji zamówienia.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu umowy.
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
b) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie
przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia;
c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie
publicznym;
d) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia;
e) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
g) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi
kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji
Zamawiającego,
h) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca
realizuje przedmiot umowy
i) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach:
- działania siły wyższej, klęski żywiołowej - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
- wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, albo innych
zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony
o czas trwania tych okoliczności;
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez
niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu
zakończenia przedmiotu umowy,
- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości
postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń,
decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy - termin wykonania
przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku
możliwości realizacji robót zgodnie z projektem,
- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub
zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy-
termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas
trwania okoliczności;
- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego- termin
wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania
okoliczności.
- dopuszcza się zmianę sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji zmiany zasad płatności programów, funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową.
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności przesunięcia terminu robót w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tym fakcie.
4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca do wpisywania teksu, dalsze informacje zamieszczono w Projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-02

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.