Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbiórka budynku mieszkalno - gospodarczego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbiórka budynku mieszkalno - gospodarczego

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Michała Drzymały 30
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
tel. 76 818 83 70, kom. 530 726 221
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 818 83 70, k
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów, zaprasza do złożenia oferty na:
Rozbiórkę budynku mieszkalno - gospodarczego przy Ul. Moniuszki 1 w Chojnowie,
działka nr 306/32, obryb 4 Przedmiotowy budynek to obiekt mieszkalno - gospodarczy o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, składający się z dwóch niezależnych komunikacyjnie brył. W części północnej znajdują się trzy lokale mieszkalne, w części południowej znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Lokale mieszkalne są o niskim standardzie użytkowym - brak łazienek, toalety znajdują się na klatce schodowej.
Budynek przylega ścianą szczytową do budynku mieszkalnego Rynek 17 położonego na działkach 306/1 i 306/20.
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych ( np. śmieci, gruz i inne ), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej .

Dokument nr: ZP.271.10.2024

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert - 05.06.2024 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Chojnowski zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów - Sekretariat ( pokój nr 1, II piętro ), do dnia 05.06.2024 r., godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : 1 miesiąc od daty podpisania umowy

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie aby przystąpić do robót rozbiórkowych;
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) oraz złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (dopuszcza się wydruk z rejestru potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy),
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany z przedmiotem zamówienia.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
d) Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane - załącznik nr 3,
e) Oświadczenie - załącznik nr 4,
f) Wzór umowy - załącznik nr 7,
g) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany z przedmiotem zamówienia,
h) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (dopuszcza się wydruk z rejestru potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy). Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Opis sposobu przygotowania oferty :
Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim, Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do zapytania ofertowego),
Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,
Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron
w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,
Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",
Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
Rozbiórka budynku mieszkalno - gospodarczego przv ul. Moniuszki 1 w Chojnowie. Nie otwierać przed dniem 05.06.2024 r. godz. 11:00 oraz dokładny adres Wykonawcy.
5. Opis sposobu obliczenia ceny :
Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, zezwoleń i koniecznych opracowań, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich zabezpieczeń zgodnych z dokumentacją projektową.
Cenę ryczałtowa należy określić z uwzględnieniem przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Termin związania ofertą : 30 dni
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Pisemnie - na adres Zamawiającego : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. M. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
b) Za pośrednictwem faksu: nr 76 81 88 372
c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy/wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia.
12. Sposób wyboru Wykonawcy :
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów nieruchomości przy ul. Moniuszki 1 zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji ceny z wybranymi Wykonawcami.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów nieruchomości przy ul. Moniuszki 1 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.
13. Dodatkowe informacje
- Strefy niebezpieczne, w której istnieją źródła zagrożenia np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów rozbiórki, należy oznakować i ogrodzić poręczami lub zabezpieczyć deskami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, w której mogą spadać przedmioty lub materiały jednak nie mniej niż 6,0m.
- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy grodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
- Przed przystąpieniem ( rozpoczęciem) robót rozbiórkowych należy odlżczyć od rozbieranego obiektu wszelkie media ( sieć gazową, przyłącze wodociągów, przyłącze kanalizacyjne oraz elektryczne ).
- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych pracownicy, którzy będą brali udział w rozbiórce danego obiektu powinni być zapoznani z programem rozbiórki, poinformowani o grożącym niebezpieczeństwie, a także o tym, w jaki sposób należy bezpiecznie rozebrać dany obiekt. Przez cały czas prac rozbiórkowych pracownicy powinni używać hełmów ochronnych przy robotach rozbiórkowych pasów bezpieczeństwa.
- Rozbiórkę należy prowadzić w taki sposób żeby usunięcie jednego elementu konstrukcyjnego nie powodowało osłabienia drugiego.
- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
- Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/sek. należy roboty wstrzymać.
- Przy usuwaniu gruzu z rozebranego obiektu należy stosować zsuwanie pochylne lub rynny zsypowe.
- Zsuwanie powinno mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruntu.
- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach jest zabronione.
- Obalenie ściany i innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
- Obalenie ścian przy pomocy lin w przypadku przedmiotowego budynku jest zabronione
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania obszaru obictego prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i odpowiada w sposób bezpośredni za bezpieczeństwo osób znajdujących
sie w tvm obszarze.
Materiałem pomocniczym jest przedmiar robót oraz projekt budowlany - załącznik I, II do
umowy.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Roman Burczak - Kierownik OBM tel. 76 81 88 370 (wewn.10), tel. kom. 530 726 221 pod względem technicznym
Dział zamówień publicznych - tel. 76 81 88 370 (wew. 16 ) - pod względem formalnym

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.