Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
552z dziś
6982z ostatnich 7 dni
26452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz usługi mobilnego internetu

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. 15 866 5038, fax 15 864 22 11, 15 866 50 59, 15 866 50 63
powiat@staszowski.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 866 5038, fa
Termin składania ofert: 2024-05-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Starostwo Powiatowe w Staszowie
zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu dotyczącym udzjelenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2023 r. poz.1606 ze zm.), pn.:
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie
(nazwa zamówienia)
Rodzaj zamówienia: usługa/ dostawa
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Staszowie usług telefonii komórkowej oraz usługi mobilnego internetu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
1) Karty SIM przeznaczone do aparatów telefonicznych wraz z fabrycznie nowymi aparatami telefonicznymi (smartfonami) - w ilości 23 sztuk,
2) Karty SIM przeznaczone do Internetu mobilnego - w ilości 22 sztuk .
2. Dostarczone karty SIM winny być uniwersalne pod kątem przeznaczenia sprzętowego a zatem powinny dawać możliwość przejścia z rozmiaru Standard do rozmiarów: microSIM oraz nanoSIM - w zależności od urządzenia z jakim będą współpracowały.
3. Zamawiający wymaga możliwie najszybszego rodzaju transmisji (LTE/4G, 5G).
4. Świadczone usługi telekomunikacyjne mają zapewnić między innymi:
1) zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych;
2) przeniesienie numeru na zasadach zgodnych z prawem telekomunikacyjnym - w przypadku potrzeby przeniesienia go do sieci Wykonawcy (jeśli wymagać tego będzie zmiana Operatora - obecny operator: PLAY .
5. Wszystkie formalności i koszty związane i przejęciem świadczenia usług (w tym z przeniesieniem numerów, aktywacja usług) - wykonuje i ponosi Wykonawca .
7. Realizacja zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesięcy dla każdego numeru dostępowego, ew. zamawiający dopuszcza by dla wszystkich numerów określić jednakowa datę zakończenia umowy (biorąc pod uwagę najpóźniejszy termin z powyższego wykazu).
8. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić:
- zachowanie dotychczas używanych przez Zamawiającego 22 numerów telefonicznych oraz ew. przeniesienie ich na zasadach zgodnych z ustawą Prawo telekomunikacyjne ,
- dokupienie 1 szt. karty SIM z nowym numerem abonenckim,
a także umożliwić ew. zakup (dostarczenie) nowych aparatów telefonicznych ( dodatkowe numery abonenckie) w trakcie trwania umowy na - warunkach nie gorszych niż wynikających z oferty Wykonawcy ( dot. telefonów grupy III - wg tabeli zamieszczonej w pkt. 17).
9. Zamawiający poda wykaz aktywnych obecnie numerów telefonów, i termin zakończenia ich umów - po wyłonieniu Wykonawcy.
10. Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numeracji, nie spowoduje to przerwy w świadczeniu usług.
11. Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną mapą zasięgu zapewnionego przez Wykonawcę, publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy. Usługa winna być dostępna przez 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
12. W odniesieniu do telefonii komórkowej wymagane jest aby miesięczna opłata abonamentowa była jednakowa dla każdego numeru dostępowego (karty SIM) oraz aby obejmowała ona:
Rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju i w roamingu w UE bez limitu
SMS-y/MMS-y do wszystkich sieci komórkowych w kraju i w roamingu w UE bez limitu
Internet w telefonie bez limitu*
* Po wykorzystaniu pakietu danych (20 GB) prędkość transmisji danych spada do 1 Mb/s. Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję danych po przekroczeniu tego pakietu)
13. W odniesieniu do internetu mobilnego wymagane jest aby miesięczna opłata abonamentowa była jednakowa dla każdego numeru dostępowego (karty SIM) oraz aby obejmowała ona nielimitowany miesięczny transfer danych z pełną prędkością do 50 GB.
14. W odniesieniu do internetu mobilnego Wykonawca zobowiązany jest automatycznie zablokować możliwość wykonywania połączeń głosowych (telefonicznych), SMS MMS, połączeń na numery specjalne oraz możliwości pobierania płatnych aplikacji/dodatków mobilnych, pozostawiając tym samym tylko usługę transferu danych.
15. Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy, odpowiednio zabezpieczonych kart SIM zgodnie z obowiązującymi standardami; (w przypadku 3 krotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN karta jest samoczynnie blokowana, odblokowanie jej powinno nastąpić po podaniu kodu PUK;
b) pakiet aktywnych usług tj. oczekiwanie na połączenie, blokowanie połączeń, zawieszenie i oczekiwanie na rozmowę, połączenie z nr alarmowymi, blokowanie/odblokowywanie oraz wymiana wadliwej karty SIM;
c) umożliwienie dostępu do danych taryfikacyjnych tj. bilingu przez aplikację internetową działająca w trybie on-line;
d) zablokowanie usług dodatkowo płatnych: usługi specjalne / serwisy premium
płatnych smsów/ mms-ów specjalnych / premium , przychodzących i wychodzących, gier, horoskopów, połączeń 0-70x, 0-80x, 0-9xx , *7xx oraz odpłatnych zakupów mobilnych .
16. Aparaty telefoniczne
Operator dostarczy 23 szt. fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.
Aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami muszą posiadać certyfikat zgodności CE oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami wydane przez uprawniony organ innego państwa, a uznane przez polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, lub deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydaną przez producenta albo jego przedstawiciela. Aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją,
Wykonawca zagwarantuje pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych. Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać blokady SIMLOCK.
17. Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe wymagania Zamawiającego dot. zamówienia określa poniższa tabela:
Wyszczegól -nienie Wskazanie telefonu smartfonu Ilość sztuk Opłata wstępna jednorazowa naliczona Zamawiającemu za smartfony przy odbiorze /zł brutto za szt./ Miesięczny abonament ujednolicony dla wszystkich 23 smartfonów /(lub za internet mobilny) zł brutto za 1 kartę SIM

Grupa I SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 12/1 TB 5G , 1 czarny + 1 szary 2 1000 określi Wykonawca w ofercie
Grupa II SAMSUNG Galaxy A55 5G 8/256 GB, czarny 12 300
Grupa III Xiaomi Redmi Note 13 8/256, 9 1,23

Karta SIM do internetu mobilnego z pakietem danych 50 GB 22 określi Wykonawca w ofercie
> Zamówienie rozdziela się na 2 części: cześć A dot. świadczenia usługi telefonii komórkowej i dostarczenia aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz cześć B dot. świadczenia usługi mobilnego internetu.
> Operator wyznaczy dedykowanego opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi umowy.,
> Wykonawca zapewni 1 miesięczny okres rozliczeniowy.
> Opłata za usługę objętą telefonii komórkowej wykazana na fakturze będzie łączną opłatą z tyt. użytkowania wszystkich numerów dostępowych z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla każdego numeru w załączniku do faktury.
> Połączenia nie objęte abonamentem będą taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych obowiązującym u Operatora, ew. wykonawca przedstawi inne szczególne rozwiązania w tym zakresie.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powiat@staszowski.eu, faksem na nr 15 864-22-11 lub złożyć w siedzibie Zamawiającego ew. przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Starostwa Powiatowego w Staszowie, 28-200 Staszów Ul. Piłsudskiego 7, z oznaczeniem: ,,Oferta na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie."
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 21 maja 2024 r. do godz. 15 .00

Miejsce i termin realizacji:
6. Terminy zakończenia zawartych obecnie umów dot. telefonii komórkowej i mobilnego internetu są następujące:
Wyszczególnienie Ilość termin zakończenia umowy
Usługi telefonii komórkowej 21 05.07.2024 r.
1 5.09.2024 r.
Internet mobilny 22 05.06.2024 r.

Wymagania:
IV. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. w przypadku udzjelenia im zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na warunkach sprecyzowanych w zapytaniu ofertowym i ofercie,
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej, na Formularzu oferty wg załączonego wzoru - załącznik Nr 1 do nin. zapytania.
VII. OCENA OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: cena -100% .
2. Za najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, obejmująca realizację zamówienia w każdej części z osobna : tj. części A lub część B oraz spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w Zapytaniu ofertowym.
VIII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY
Wybrany wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji przez Zamawiającego (uwzględniający warunki określone w zapytaniu). Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, po zaakceptowaniu projektu umowy
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Zapytanie niniejsze ma formę rozeznania rynku, zatem nin. postępowanie o udzielenie zamówienia może nie dojść do skutku (w tym zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyn) a oferentowi nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie.

Kontakt:
Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać u zamawiającego lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Imię i nazwisko Nr telefonu /Adres e-mail
Aneta Stolarska 15 866 50 59 stolarskaa@staszowski.eu
Robert Dziedzic 15 866 50 63 dziedzcr@staszowski.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.