Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1192z dziś
7622z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów sanitarnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów sanitarnych

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego
Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin
powiat: rycki
261 517 525
41blsz.przetargi@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 261 517 525
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów sanitarnych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów sanitarnych.
Zamówienie nie jest podzielone na części (zadania).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 7 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany i nieregenerowany, dopuszczony do powszechnego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniający wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w Opisie Przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udzieli gwarancji dla poszczególnych pozycji w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia na wskazany w tych pozycjach okres.
Wykonawca wraz z dostawą wyrobów sanitarnych dostarczy następujące dokumenty:
a) Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Deklaracje Zgodności wskazująca wprowadzenie wyrobu do powszechnego użytku,
b) Certyfikaty CE,
c) Atesty PZH
d) Aprobaty Techniczne,
e) Wyroby muszą być oznakowane tabliczką CE lub B
- do tych pozycji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami takie deklaracje, certyfikaty, aprobaty, bądź tabliczki posiadają.
W cenie oferty powinny być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku oraz wszelkie należności pośrednie i bezpośrednie w tym podatek VAT).
W formularzu ofertowym w tabeli nr 1 zostało ujetych 145 pozycji z nazwa i opisem produktu znajdującego się w każdej pozycji.
Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na pozycje 10,51,78,140,145 określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Na pozostałe pozycje Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.
Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada równoważne parametry techniczne i programowe w stosunku do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - tj. w niniejszej SWZ, oraz w Formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 do SWZ.
Podwykonawstwo - dotyczy wszystkich zadań:
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (z wyłączeniem zastosowania art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp), jest zobowiązany wskazać w ofercie:
1) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani).

CPV: 44411000-4

Dokument nr: 2024/BZP 00329446, 25/24/P

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-27 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/41blsz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń obywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę Zakupową SMART PZP. Platforma zakupowa SMART PZP jest
dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz Zamawiający w syt. awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy
zakupowej dopuszcza również możliwość składnia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego tj. na adres 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, z zastrzeżeniem, że oferta
musi wpłynąć na wskazaną Platformę zakupową SMART PZP, a nie wskazaną pocztę elektroniczną!Poczta elektroniczna nie jest
środ. komunikacji do złożenia oferty, bo istnieje obowiązek jej zaszyfrowania
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i
przekazywania informacji oraz dokumentów elektronicznych musi być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Ofertę oraz oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem
platformy zakupowej SMART PZP: https://portal.smartpzp.pl/41blsz.Korzystanie z Platformy zakupowej SMART PZP możliwe jest
pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
o w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
o w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning
dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla
Wykonawców.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy SMART PZP wynosi 100 MB. Za
pośrednictwem można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików.Zaleca się, aby Wykonawca stosował do elektronicznego podpisywania dokumentów i oświadczeń
certyfikowane programy do składania podpisu elektronicznego. Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń przy
użyciu podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego za pośrednictwem Epuap.Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie
algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Zamawiający zaleca aby nie prowadzać jakichkolwiek zamian w plikach po podpisaniu ich
pismem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty w postępowaniu.
Szczegóły w Rozdziale 9 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
dowypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in.
obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający
informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Ul. Brygady Pościgowej 5 08 - 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wiązanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,,,DOSTAWA materiałów sanitarnych na rzecz 41. Bazy
Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie" sprawa nr 25/24/P prowadzonym w
trybie podstawowym na
podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1.
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Szczegółowe informacje w Rozdziale 20 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje o ograniczeniach
stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18
ust. 3-6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Szczegóły w Rozdziale 20 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/41blsz
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-27 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w niniejszej SWZ dokumentami (załącznikami) należy umieścić na Platformie (Portalu e-usług SmartPZP) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 25/24/P
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów sanitarnych.
Zamówienie nie jest podzielone na części (zadania).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 7 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany i nieregenerowany, dopuszczony do powszechnego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniający wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w Opisie Przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udzieli gwarancji dla poszczególnych pozycji w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia na wskazany w tych pozycjach okres.
Wykonawca wraz z dostawą wyrobów sanitarnych dostarczy następujące dokumenty:
a) Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Deklaracje Zgodności wskazująca wprowadzenie wyrobu do powszechnego użytku,
b) Certyfikaty CE,
c) Atesty PZH
d) Aprobaty Techniczne,
e) Wyroby muszą być oznakowane tabliczką CE lub B
- do tych pozycji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami takie deklaracje, certyfikaty, aprobaty, bądź tabliczki posiadają.
W cenie oferty powinny być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku oraz wszelkie należności pośrednie i bezpośrednie w tym podatek VAT).
W formularzu ofertowym w tabeli nr 1 zostało ujetych 145 pozycji z nazwa i opisem produktu znajdującego się w każdej pozycji.
Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na pozycje 10,51,78,140,145 określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Na pozostałe pozycje Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.
Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada równoważne parametry techniczne i programowe w stosunku do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - tj. w niniejszej SWZ, oraz w Formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 do SWZ.
Podwykonawstwo - dotyczy wszystkich zadań:
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (z wyłączeniem zastosowania art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp), jest zobowiązany wskazać w ofercie:
1) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani).
4.2.6.) Główny kod CPV: 44411000-4 - Wyroby sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem (wagą): 1) X- ,,Cena brutto oferty" - waga 100%
Opis kryterium ,,cena brutto oferty":
Kryterium ,,cena brutto oferty" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ Wartość zamówienia ogółem brutto (Tabela nr 1, kol. 8).
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X = (Cn: Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena brutto oferty"
Cn - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;
Cb - cena brutto oferty ocenianej (badanej).
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium ,,cena brutto oferty" wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Według Zamawiającego za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: II. Etap B - dokumenty składane na wezwanie - kwalifikacja podmiotowa wykonawców
1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający zażąda przedstawienia:
1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), zinnymWykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - (według wzoru - załącznika Nr 5
do SWZ);
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust 4 ustawy Pzp nie wezwie dokumentów wskazanych w pkt 1.2., jeżeli Zamawiający możne je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (tj. w oświadczeniu
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ).
1.3. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) - zgodnie ze wzorem - Załącznik Nr 6/6a SWZ
W sytuacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - dokumenty wymienione
w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner
konsorcjum/wspólnik).
W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3
Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt. II.1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Szczegół. inf. w rozdz. 8swz
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z art. 106 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 (dot. etykiet) i art. 105 (dot.
certyfikatów) przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają określone przez zamawiającego wymaganie, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia
postępowania.
Funkcją przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu jest potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria (art. 106 ust.
1 Pzp).
UWAGA!!!!
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą!!!!!
Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy)
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia,
jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty równoważne, spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym oraz w załączniku nr 1a/1b do
SWZ.
Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, nie potwierdzają, że zaoferowane produkty mają określone w
formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ, opisie przedmiotu zamówienia parametry (nie potwierdzają zgodności
produktu z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia,
jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty równoważne, spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym oraz w załączniku nr 1a/1b do
SWZ.
Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, nie potwierdzają, że zaoferowane produkty mają określone w
formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ, opisie przedmiotu zamówienia parametry (nie potwierdzają zgodności
produktu z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
I. Etap A - dokumenty składane wraz z ofertą
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty (Formularz ofertowy) - Załącznik Nr 1 do SWZ:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg
wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania.
2. pełnomocnictwo, w sytuacji, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
a) oświadczenie, o których mowa w pkt I. 1 (wg wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru - Załącznik
Nr 3 do SWZ),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt I. 1 także:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ) lub inny środek dowody
potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na
zasadach określonych
b) oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2a do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że podmiot
udostepniający zasoby Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie musi być podpisane przez
podmiot udostepniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione)
3) uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
4) dowody - Samooczyszczenie - okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-4 ustawy
Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki -
patrz Rozdział 7 SWZ (jeśli dotyczy)
5) Przedmiotowe środki dowodowe - określone w Rozdziale 8a SWZ (jeśli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
formę prawną.podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 7 SWZ. Żaden z Wykonawców
wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.
835).
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcamusi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być
podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego
podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą:
6.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
6.2 oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - art. 117 ust. 4 ustawy PZP - (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.)
6.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg
wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegania się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w
Rozdziale 8 - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców (na wezwanie Zamawiającego) - według wzoru
- załącznika nr 5 do SWZ.
WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ
UWAGA!
Niedopuszczalna jest również sytuacja, kiedy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś - wspólnie z innymi
wykonawcami. Dotyczy to także sytuacji, kiedy wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów. W
w/w sytuacji Zamawiający obie oferty odrzuci ze względu na ich niezgodność z przepisami ustawy (art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Z załącznika nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy ,,§ 11
ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy:
1) zmiany terminu wykonania Umowy - gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie Umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących stawek podatku VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze zmienionymi przepisami,
3) zmiany postanowień Umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego,
4) zmiany określonego producenta, typu i modeli w przedmiocie Umowy, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym, że wynagrodzenie wskazane w § 2 Umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż występujące pierwotnie w przedmiocie Umowy.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziale zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówienia na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy - na tej podstawie całkowita wartość umowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 10% wartości określonej w umowie, w § 2 ust. 1 umowy na skutek nieznacznego zwiększenia zakresu zamówienia. Zamawiający dokonywać będzie weryfikacji zaproponowanych cen jednostkowych w celu stwierdzenia czy nie przekraczają one aktualnych cen rynkowych.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy. W celu dokonania zmian zapisów Umowy wnioskowanych przez Wykonawcę zobowiązany jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany wraz z uzasadnieniem."
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem (wagą): 1) X- ,,Cena brutto oferty" - waga 100%
Opis kryterium ,,cena brutto oferty":
Kryterium ,,cena brutto oferty" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ Wartość zamówienia ogółem brutto (Tabela nr 1, kol. 8).
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X = (Cn: Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena brutto oferty"
Cn - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;
Cb - cena brutto oferty ocenianej (badanej).
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium ,,cena brutto oferty" wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Według Zamawiającego za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.