Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI
ul. Piaskowa 99
72-010 Police
powiat: policki
91 432 48 80
sekretariat@sp8police.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Police
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 91 432 48 80
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane pn.: " Wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia jadalni, wraz z robotami towarzyszącymi, w Szkole podstawowej nr 8 w Policach"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. ,,Wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia jadalni, wraz z robotami towarzyszącymi, w Szkole podstawowej nr 8 w Policach."
W zakres prac wchodzi: usunięcie istniejących wentylatorów oraz kanałów stalowych wentylacji nawiewno-wywiewnej, złożenie złomu metali do dyspozycji zamawiającego, montaż nowej centrali wentylacyjnej, montaż kanałów wentylacyjnych w istniejących trasach, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oraz włączenie nagrzewnicy do instalacji c.o.
Jako roboty towarzyszące będą wykonywane następujące prace: zaślepienie otworów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu jadalni, wykucie otworów dostępowych w szachtach wentylacyjnych oraz ich zamurowanie po montażu i odtworzenie okładzin, wykonanie sufitu akustycznego w pomieszczeniu jadalni oraz wymiana oświetlenia podstawowego i montaż oświetlenia awaryjnego, obudowanie odcinka pionowego kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu jadalni płytą GK, wywóz i utylizacja odpadów lub unieszkodliwienie odpadów.
Roboty będą wykonywane wewnątrz pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach znajdujących się w kondygnacji podziemnej oraz na pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej - (parter i piętro)., budynku C - pomieszczenia istniejącej wentylatorni, pomieszczenia kuchni, , Kierownika Gospodarczego Sali lekcyjnej oraz Jadalni. Budynek szkoły ,,C" jest obiektem czterokondygnacyjnym o trzech kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej, połączonym z pozostałą częścią szkoły na wszystkich kondygnacjach - budynkiem łącznika. Budynek zaliczany jest do kategorii obiektów średniowysokich.

CPV: 45331210-1, 45321000-3,45400000-1,45323000-7,45311200-2

Dokument nr: 2024/BZP 00329501, SP8.271.1P.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-03 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5fea2680-1429-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl - konto wykonawcy, oraz dysponować:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
b) podpisem (profilem) zaufanym lub,
c) podpisem osobistym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach korzystania z Platformy e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików stanowiących złączniki do oferty przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przyjęcia przez Platformę e-Zamówienia zawartą w pliku EPP - Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U z 2020r. poz. 2452 ).
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z Rozdział I pkt. 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z Rozdział I pkt. 21 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-03 12:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-24 do 2024-08-23

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SP8.271.1P.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. ,,Wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia jadalni, wraz z robotami towarzyszącymi, w Szkole podstawowej nr 8 w Policach."
W zakres prac wchodzi: usunięcie istniejących wentylatorów oraz kanałów stalowych wentylacji nawiewno-wywiewnej, złożenie złomu metali do dyspozycji zamawiającego, montaż nowej centrali wentylacyjnej, montaż kanałów wentylacyjnych w istniejących trasach, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oraz włączenie nagrzewnicy do instalacji c.o.
Jako roboty towarzyszące będą wykonywane następujące prace: zaślepienie otworów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu jadalni, wykucie otworów dostępowych w szachtach wentylacyjnych oraz ich zamurowanie po montażu i odtworzenie okładzin, wykonanie sufitu akustycznego w pomieszczeniu jadalni oraz wymiana oświetlenia podstawowego i montaż oświetlenia awaryjnego, obudowanie odcinka pionowego kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu jadalni płytą GK, wywóz i utylizacja odpadów lub unieszkodliwienie odpadów.
Roboty będą wykonywane wewnątrz pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach znajdujących się w kondygnacji podziemnej oraz na pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej - (parter i piętro)., budynku C - pomieszczenia istniejącej wentylatorni, pomieszczenia kuchni, , Kierownika Gospodarczego Sali lekcyjnej oraz Jadalni. Budynek szkoły ,,C" jest obiektem czterokondygnacyjnym o trzech kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej, połączonym z pozostałą częścią szkoły na wszystkich kondygnacjach - budynkiem łącznika. Budynek zaliczany jest do kategorii obiektów średniowysokich.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45321000-3 - Izolacja cieplna
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-24 do 2024-08-23
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:
1. Cena ofertowa brutto: 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi, dla wszystkich robót powyżej 36 miesięcy: 37%
3. Termin zakończenia prac, przed terminem określonym w SWZ jako
maksymalny: 3%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1. W zakresie kryterium ,,cena ofertowa brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna
C= ------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa
gdzie: cena minimalna - cena ofertowa brutto oferty najtańszej, cena ofertowa - cena ofertowa brutto oferty ocenianej,
Obliczenie punktacji w kryterium ,,cena ofertowa brutto" dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
2. W zakresie kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi powyżej 36 miesięcy" oferta może uzyskać max 37 punktów.
Oceny punktowej dokonuje się zgodnie z formułą:
Gb - Gmin
G = -------------------------- x 37 pkt
Gmax - Gmin
gdzie:
Gb - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty [m-ce]
Gmin - minimalny okres gwarancji i rękojmi = 36 m-cy
Gmax - maksymalny okres gwarancji i rękojmi = 60 m-cy
Obliczenie punktacji w kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi" dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga!
Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. W przypadku nie podania (nie wpisania) przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie. MAKSYMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę dłuższego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
3. W zakresie kryterium ,,termin zakończenia prac, przed terminem określonym w SWZ jako maksymalny" oferta może uzyskać max 3 punkty.
Oceny punktowej dokonuje się zgodnie z formułą:
Za zaoferowanie n/w terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia ich do odbioru końcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
a) Termin realizacji robót maksymalnie do dnia 23.08.2024 - 0,0 pkt,
b) Termin realizacji robót maksymalnie do dnia 16.08.2024 - 1,0 pkt,
c) Termin realizacji robót maksymalnie do dnia 09.08.2024 - 3,0 pkt,
Maksymalny możliwy do zaoferowania terminie zakończenia realizacji robót to 23.08.2024. Zamawiający nie określa minimalnego terminu zakończenia realizacji robót. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji przed 09.08.2024 Zamawiający przyzna Wykonawcy 3 pkt, t.j. maksymalną ilość punktów w ramach tego kryterium. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji robót innego niż określony w wyżej opisanych progach Zamawiający przyzna Wykonawcy ilość punktów należną dla najbliższego progu o terminie zakończenia przypadającym po dacie wskazanej przez wykonawcę. W przypadku zaoferowania terminu zakończenia realizacji zamówienia po dniu 23.08.2024 zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 37,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia prac
4.3.6.) Waga: 3
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);
2.1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące zamówienia:
roboty budowlane, zgodnie z definicją ustawy Prawo Budowlane, usługi o charakterze bieżącej konserwacji w zakresie wykończenia i aranżacji wnętrz lub roboty budowlane instalacyjne polegające na montażu instalacji wentylacji mechanicznej o wartości min. 200 000,00 zł brutto w ilości: 1
Przez określenie usługi o charakterze bieżącej konserwacji należy rozumieć: prace polegające na naprawie tynków, malowaniu pomieszczeń, zakładaniu paneli, układaniu okładzin podłogowych i ściennych, wymianie osprzętu i fragmentów instalacji elektrycznych, wymianie stolarki wewnątrzlokalowej, itp. prace nie stanowiące robót budowlanych.
Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty polegające na remoncie budowie przebudowie rozbudowie nadbudowie oraz odbudowie obiektów budowlanych w branży ogólnobudowlanej, oraz branży elektrycznej -dwie branże razem jako jedna robota budowlana bez określania udziału poszczególnych branż, rodzajów branż w całkowitej wartości roboty budowlanej.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
minimum jedną osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie techniczne budowlane,
minimum jedną osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie techniczne w branży elektroenergetycznej ,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1., jeżeli:
1. Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 307). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 685 ze zmianami,) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 541).
2. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej-załącznik nr 4 do SWZ,
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.1. SWZ - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż określona przez zamawiającego, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.2. SWZ - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2.1. SWZ: - wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
- załącznik nr 2 (,,Doświadczenie wykonawcy").
5. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.2.2. SWZ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 (,,Wykaz osób").
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Oświadczenia wskazane w pkt 8.11. SWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.11.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 8.11. SWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
3. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.).
4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkującej zmniejszeniem albo zwiększeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia, wprowadzeniu robót wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w paragrafie 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:
1. Cena ofertowa brutto: 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi, dla wszystkich robót powyżej 36 miesięcy: 37%
3. Termin zakończenia prac, przed terminem określonym w SWZ jako
maksymalny: 3%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1. W zakresie kryterium ,,cena ofertowa brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna
C= ------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa
gdzie: cena minimalna - cena ofertowa brutto oferty najtańszej, cena ofertowa - cena ofertowa brutto oferty ocenianej,
Obliczenie punktacji w kryterium ,,cena ofertowa brutto" dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
2. W zakresie kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi powyżej 36 miesięcy" oferta może uzyskać max 37 punktów.
Oceny punktowej dokonuje się zgodnie z formułą:
Gb - Gmin
G = -------------------------- x 37 pkt
Gmax - Gmin
gdzie:
Gb - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty [m-ce]
Gmin - minimalny okres gwarancji i rękojmi = 36 m-cy
Gmax - maksymalny okres gwarancji i rękojmi = 60 m-cy
Obliczenie punktacji w kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi" dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga!
Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. W przypadku nie podania (nie wpisania) przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie. MAKSYMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę dłuższego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
3. W zakresie kryterium ,,termin zakończenia prac, przed terminem określonym w SWZ jako maksymalny" oferta może uzyskać max 3 punkty.
Oceny punktowej dokonuje się zgodnie z formułą:
Za zaoferowanie n/w terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia ich do odbioru końcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
a) Termin realizacji robót maksymalnie do dnia 23.08.2024 - 0,0 pkt,
b) Termin realizacji robót maksymalnie do dnia 16.08.2024 - 1,0 pkt,
c) Termin realizacji robót maksymalnie do dnia 09.08.2024 - 3,0 pkt,
Maksymalny możliwy do zaoferowania terminie zakończenia realizacji robót to 23.08.2024. Zamawiający nie określa minimalnego terminu zakończenia realizacji robót. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji przed 09.08.2024 Zamawiający przyzna Wykonawcy 3 pkt, t.j. maksymalną ilość punktów w ramach tego kryterium. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji robót innego niż określony w wyżej opisanych progach Zamawiający przyzna Wykonawcy ilość punktów należną dla najbliższego progu o terminie zakończenia przypadającym po dacie wskazanej przez wykonawcę. W przypadku zaoferowania terminu zakończenia realizacji zamówienia po dniu 23.08.2024 zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 37,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia prac
4.3.6.) Waga: 3
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.