Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac elewacyjno-dociepleniowych wraz z przebudową ścian klatek schodowych, modernizacją instalacji c.o. oraz robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 91 834 34 84 do 85 fax 91 573 41 11
chopina@spoldzielniastargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 834 34 84 do
Termin składania ofert: 2024-06-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac elewacyjno-dociepleniowych wraz z przebudową ścian klatek schodowych, modernizacją instalacji c.o. oraz robotami towarzyszącymi dla budynku przy Ul. Bułgarskiej 9 w Stargardzie.

Zakres prac:

Wykonanie ekspertyzy technicznej macającej na celu ocenę faktycznego stanu technicznego istniejącej warstwy docieplenia i jej przydatności jako podłoża pod dodatkowe docieplenie dla inwestycji.
Wykonanie projektu budowlanego z uwzględnieniem warunków technicznych w zakresie wymagań izolacyjności cieplnej budynków obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.
Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.
Opracowanie projektu kolorystyki elewacji w oparciu o uzgodnioną koncepcję.
Wykonanie BILANSU MOCY CIEPLNEJ określającego ilość mocy zamówionej na potrzeby c.o. i podgrzania wody po wykonanej termomodernizacji dla każdego z budynków.
Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Projekt winien uwzględniać:

wykonanie ekspertyzy technicznej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie elementów konstrukcyjnych,
ewentualny demontaż istniejącego docieplenia na podstawie sporządzonej opinii technicznej,
docieplenie ścian podłużnych i bocznych, ościeży, ogniomurów i gzymsów płytami styropianowymi po uprzedniej ocenie ekspertyzy technicznego istniejącego docieplenia - grubość izolacji wskazana przez projektanta,
wymianę obróbek blacharskich okien na obróbki wykonane z blachy ocynkowanej oraz ogniomurów, daszków w pionie okien klatek schodowych i gzymsów,
docieplenie ścian cokołu budynku styropianem - grubość izolacji wskazana przez projektanta, z licowaniem płytkami klinkierowymi szkliwionymi, z wykonaniem dylatacji cokołu, z wymianą kratek wentylacyjnych,
przebudowę ścian okiennych w pionach klatek schodowych wraz z wymianą okien (rozbiórka istniejących i wykonanie nowych),
licowanie ścian kiosków oraz fragmentów ścian osłonowych bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do budynku (przy centralce domofonowej) płytkami klinkierowymi szkliwionymi,
ewentualną miejscową naprawę płyt czołowych balkonu, malowanie powierzchni ścian
i sufitów loggii farbą silikonową,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cokołowej strefy budynku,
odtworzenie na ociepleniu oświetlenia wejść i terenu przy budynku oraz przełożenie centralek domofonowych na lico nowego docieplenia,
wymianę okien piwnicznych na okna PCV (ramy okienne zewnętrzne
w kolorze brązowym),
wykonanie logo Spółdzielni wg projektu,
likwidację grzejników na klatkach schodowych (co należy uwzględnić w bilansie cieplnym).

UWAGA:

Projekt budowlany oraz ocenę stanu technicznego - w ilościach wymaganych urzędowo oraz po 2 egz. dla Zamawiającego. Ponadto 1 egz. na nośniku elektronicznym.
Kosztorysy inwestorski - 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, wykonane w programie NORMA lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.
Opracowane projekty winny uwzględniać szczegółowe rozwiania oraz zawierać rysunki wykonawcze.
Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. +
Przy sporządzaniu opinii technicznej macającej na celu ocenę faktycznego stanu technicznego istniejącej warstwy docieplenia i jej przydatności jako podłoża pod dodatkowe docieplenie dla inwestycji, należy z uwagi na zastosowanie różnych rodzajów docieplenia, osobno ocenić ściany szczytowe, ściany osłonowe oraz ściany wewnątrz loggii. Z opinii jednoznaczne winno wynikać czy podłoże nadaje się do docieplenia. W opinii winny znajdować się zdjęcia dokumentujące miejsca wykonania odkrywek.
Ilość koncepcji na podstawie których wybrana zostanie ostateczna kolorystyka - 4 warianty.

Składanie ofert:
Ofertę można przesłać na adres: chopina@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Chopina, Ul. Wieniawskiego 32/U-12, 73-110 Stargard, w terminie do dnia 04.06.2024r.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji robót do 31.10.2024r.

Wymagania:
Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

Oferta winna zawierać:

Koszt opracowania dokumentacji.
Termin zrealizowania usługi i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń - o ile istnieje taka konieczność.
Gwarancję na wykonane roboty-usługi - minimum 5 lat.
Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
Kserokopię aktualnego zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykaz wykonanych Projektów budowlanych które Oferent sporządził w ciągu ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji i danych Inwestora - dotyczy tylko Oferentów nie współpracujących dotychczas ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
Oświadczenie Oferenta, że:

przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

jest lub nie jest płatnikiem VAT
nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania usług, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,

nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz, że nie jest prowadzone postępowanie układowe.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone ,,za zgodność
z oryginałem" przez oferenta.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32,
73-110 Stargard, ( 91/573-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Wioletta Matuszak.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.