Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Gmin Regionu Płockiego
Zglenickiego 42
09-411 Płock
powiat: Płock
przetarg@zgrp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - DOSTAWA fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu wg poniższej specyfikacji:
A. Zamiatarko - odśnieżarka spalinowa w ilości 5 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit A.
B. Rębak do gałęzi w ilości 4 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit B.
C. Agregat prądotwórczy w ilości 2 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit C.
D. Podkrzesywarka spalinowa w ilości 6 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit D.
E. Kosa spalinowa w ilości 9 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit E.
F. Rozdrabniacz do gałęzi w ilości 1 sztuki o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit F.
G. Pilarka w ilości 5 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit G.
H. Dmuchawa w ilości 3 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit H.
I. Nożyce w ilości 1 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit I.
J. Kosiarka spalinowa w ilości 2 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit J.
K. Wykaszarka spalinowa w ilości 3 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit K.
L. Traktor ogrodowy z agregatem koszącym w ilości 3 sztuk o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II lit L.
Część II - DOSTAWA fabrycznie nowej elektrycznej wagi samochodowej najazdowej w ilości 1 sztuki o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część II.
Część III - DOSTAWA fabrycznie nowych rębaków mobilnych w ilości 3 sztuk
o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część III.
Część IV - DOSTAWA fabrycznie nowych toalet wolnostojących w ilości 8 sztuk oraz toalety przenośnej wc + prysznic w ilości 1 sztuki o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część IV.
Część V - DOSTAWA fabrycznie nowej odzieży ochronnej o parametrach technicznych
i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - Część V

CPV: 16160000-4, 34144400-2,42652000-1,43312200-5,34921000-9,31100000-7, 16310000-1,42996100-5,43830000-0,43812000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00329623, Z-KP.271.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-28 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19aacfda-1418-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-19aacfda-1418-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział IV ust. pkt. 1 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawca mi odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. ), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Płockiego, Ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Regionu Płockiego jest Iwona Osowska - Hejcelman, kontakt: iod@zgrp.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.), dalej ,,ustawa Pzp", oraz upoważnieni pracownicy administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych. Dane będą ujawnione również podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, dostawcy usług internetowych, z których korzysta administrator;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;
6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-27 23:59
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-19aacfda-1418-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.