Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odpylania oraz transportu trocin i pyłu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odpylania oraz transportu trocin i pyłu

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Granbud Sp. z o.o
Przemysłowa 3
62-066 Granowo
powiat: grodziski (wielkopolski)
maciej.lewandowski@granbud.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190096
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Granowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odpylania oraz transportu trocin i pyłu
Powstaje w kontekście projektu
FENG.03.01-IP.03-0109/23 - Inwestycja Przedsiębiorstwa Granbud Sp. z o.o. w działania wspierające efektywność energetyczną

Część 1
Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odpylania

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odpylania oraz transportu trocin i pyłu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 42500000-1, 45300000-0, 45317400-6

Dokument nr: 2024-1403-190096

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-31
Oferta może być złożona wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie ,,TERMIN SKŁADANIA ofert".

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
grodziski
Gmina
Granowo
Miejscowość
Granowo
Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy z wybranym oferentem).
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie ,,Warunki zmiany umowy".

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zmniejszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny robót zaniechanych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
d. realizacji robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny robót dodatkowych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
e. realizacji robót zamiennych tj. robót wykonanych inaczej niż to opisano w zapytaniu ofertowym, według odmiennej technologii lub przy użyciu innych materiałów, urządzeń stanowiących wyposażenie o tej samej funkcji, lecz korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych (np. mniejszym zużyciu energii). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmniejszone bądź zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny porównawczej robót pierwotnych i zamiennych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
f. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
g. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
h. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
i. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
j. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
- charakterze od nich niezależnym,
- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 zadania polegające na wykonaniu lub modernizacji instalacji odpylania wraz z transportem trocin i pyłu o wartości każdego zadania min. 500 tys. PLN netto.
Weryfikacja na podstawie wykazu zrealizowanych usług znajdującego się w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert (Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli (oba poniższe warunki muszą być spełnione łącznie):
1) Oferent wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 PLN. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa powyżej: polisy OC wraz z dowodem opłacenia składek, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu znajdą się kwoty wyrażone w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złote polskie z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu opublikowania zapytania ofertowego. W przypadku nieopublikowania ww. kursu w tym dniu, Zamawiający zastosuje ostatni średni kurs złotego w stosunku do euro opublikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A) przed dniem opublikowania zapytania ofertowego.
2) Oferent wykaże, że uzyskał średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe lub przychód za ostatni rok obrotowy (na podstawie ,,Rachunku zysków i strat" pozycja ,,Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" lub ,,Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi") w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia ,,Rachunku zysków i strat" za ostatni zamknięty rok obrotowy lub za trzy ostatnie lata obrotowe w zależności od tego, które lata uwzględnia przy wykazywaniu spełniania powyższego warunku.
W przypadku, gdy w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu znajdą się kwoty wyrażone w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złote polskie z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu opublikowania zapytania ofertowego. W przypadku nieopublikowania ww. kursu w tym dniu, Zamawiający zastosuje ostatni średni kurs złotego w stosunku do euro opublikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A) przed dniem opublikowania zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
2. ,,Rachunek zysków i strat" za ostatni zamknięty rok obrotowy lub za trzy ostatnie lata obrotowe w zależności od tego, które lata uwzględnia przy wykazywaniu spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej
3. Polisa OC wraz z dowodem opłacenia składek
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być złożona wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie ,,Termin składania ofert".
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania oferenta wg dokumentu rejestrowego lub posiadającą/posiadające stosowne pełnomocnictwo (w takim przypadku pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty). Oferty złożone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności niezawierające podpisanego formularza ofertowego nie będą rozpatrywane.
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania (chyba, że po upływie 30 dni ważności oferty Oferent złoży oświadczenie, że ważność oferty wygasła).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są równie podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-17
Data ostatniej zmiany
2024-05-17 15:38:39

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (waga: 58 %)
Cena najniższa/Cena badanej oferty x waga x 100 pkt
W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji na wykonane prace (waga: 30 %)
Okres gwarancji badanej oferty/Najdłuższy okres gwarancji x waga x 100 pkt
Minimalny wymagany okres gwarancji: 36 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 m-cy.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Pozytywny wpływ na środowisko (waga: 12 %)
Zastosowanie:
Siłowników uniwersalnych - 3 pkt
Silników elektrycznych wentylatorów uniwersalnych - 3 pkt
Elektrozaworów uniwersalnych - 3 pkt
Zasilaczy uniwersalnych - 3 pkt
Uniwersalnych -możliwych do wymiany na zamienniki pochodzące od różnych producentów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maciej Lewandowski
tel.:
e-mail: maciej.lewandowski@granbud.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.