Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów niezbędnych do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów niezbędnych do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
Chlewiska 100
21-100 Chlewiska
powiat: lubartowski
+48 81 855 33 43, +48 81 855 33 43
tszyszka@polcomm.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190076
Województwo: lubelskie
Miasto: Chlewiska
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 81 855 33 43, +4
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-1799/23 - Prace B+R w/z opracowania innowacyjnej linii produktowej narzędzi skrawających do frezowania oraz wdrożenie linii produktowej płytek do rowkowania wraz z inwestycjami w/z cyfryzacji i zazielenienia.

Część 1
DOSTAWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do prowadzenia przez Zamawiającego badań przemysłowych i prac rozwojowych. Zestawienie pozycji materiałowych obejmujących przedmiot zamówienia oraz planowany harmonogram dostaw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi poszczególnych pozycji materiałowych (Załącznik nr 1.1.) zostanie udostępniona Oferentowi na pisemną prośbę, po przesłaniu e-mailem do Zespołu Przetargowego podpisanego (podpis kwalifikowany lub skan podpisanego dokumentu) stosownego Oświadczenia o zachowaniu poufności (NDA), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

CPV: 14622000-7, 14700000-8, 14810000-2, 14814000-0, 24110000-8, 24311120-4, 42674000-1

Dokument nr: 2024-15104-190076, 10/2024/FENG/POLCOMM/B+R

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-27
4. Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 2021 - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
lubartowski
Gmina
Lubartów
Miejscowość
Chlewiska
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-05-17
Koniec realizacji
2026-06-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
PLANOWANE TERMINY:
1. Do 27/05/2024 - przygotowanie ofert i złożenie ich przez Oferentów.
2. Do 28/05/2024 - analiza ofert przestawionych przez Oferentów, omówienie ofert, wybór Dostawcy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Do 29/05/2024 - podpisanie umowy z wybranym Dostawcą.
4. Okres realizacji zamówienia: 01/06/2024-30/06/2026 - realizacja dostaw, podpisanie protokołów odbiorów częściowych i protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, uzupełniających ani częściowych.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia któremukolwiek z Oferentów.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do informowania Oferentów o rezygnacji i przyczynach rezygnacji z ich oferty.
4. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.
5. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach procedury poprzez podanie nazwy oferenta, który został wybrany.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta, że Jego oferta została wybrana w celu podpisania umowy. W zawiadomieniu tym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
7. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
8. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
9. Dostawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny anulacji.
11. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepodpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
Dla uznania, że Dostawca/Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia kompetencji lub uprawnień (na wzorze stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania ofertowego).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia.
Dla uznania, że Dostawca/Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wiedzy i niezbędnego doświadczenia umożliwiających realizację niniejszego zamówienia (na wzorze stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania ofertowego).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zadania.
Dla uznania, że Dostawca/Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (na wzorze stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania ofertowego).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego+, Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027.
1) Do udziału w postępowaniu dopuszczone są jedynie podmioty, które nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2) Do udziału w postępowaniu dopuszczone są jedynie podmioty, które nie są wykluczone z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wyklucza się z postępowania:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Kompletna oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
c) oświadczenie o braku wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
d) oświadczenie o zachowaniu poufności (NDA) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
2. Dla zachowania ważności oferty, składane oferty oraz załączniki należy podpisać i opieczętować (podpis kwalifikowany lub skan podpisanego dokumentu).
3. Oferta cenowa powinna być podpisana przez Oferenta (zgodnie z reprezentacją w dokumencie rejestrowym) lub właściwie umocowanego przedstawiciela (w takim przypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo).

5. Za datę złożenia oferty uznaje się datę przesłania kompletnej oferty do Zamawiającego za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 2021. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
7. Dla ujednolicenia wszystkich ofert należy podawać wszystkie ceny na nią się składające bez podatku VAT (ceny netto).
8. Cena ofertowa określona przez oferenta winna być niezmienna w okresie ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.
9. Oferent może zwrócić się na piśmie (za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 2021) do Zespołu Przetargowego o wyjaśnienie szczegółów Zapytania ofertowego.
10. Zespół Przetargowy udzieli wyjaśnień oferentowi na piśmie (za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 2021).
11. Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana (aktualizacja) stanie się integralną częścią zapytania ofertowego oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.
12. Zamawiający może przedłużyć określony w zapytaniu termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą ponownie uzgadniane.
13. Oferent może wprowadzić zmiany lub całkowicie wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym powyżej.
14. Oferent nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-17
Data ostatniej zmiany
2024-05-17 15:34:08

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1: Całkowita cena netto przedmiotu zamówienia - waga kryterium 100 punktów.
Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100 pkt, według wzoru:
Punktacja w ramach kryterium 1 = (Najniższa cena całkowita netto oferty/Cena całkowita netto oferty badanej) x 100 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Szyszka
tel.: +48 81 855 33 43
e-mail: tszyszka@polcomm.com.pl
Dariusz Kozak
tel.: +48 81 855 33 43
e-mail: dkozak@polcomm.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.