Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa zorganizowania ekspedycji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa zorganizowania ekspedycji

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel.: (81) 537 50 43
konrad.luchowski@mail.umcs.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (81) 537 50 43
Termin składania ofert: 2024-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na:
Usługa zorganizowania ekspedycji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do Stacji Polarnej w Calypsobyen
3. Przedmiot zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa logistyczna związana z kompleksową dostawą towarów oraz aranżacją transportu osób do/z Stacji Polarnej UMCS wraz z usługami dodatkowymi poprzez zorganizowanie XXXII Wyprawy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do Stacji Polarnej w Calypsobyen (77° 33' 30" N, 14° 31' 01" E), obejmującą:
a) kompleksową obsługę transportową do/ze Stacji w sezonie letnim 2024r. wraz z usługami dodatkowymi;
b) kompleksowe zaopatrzenie Stacji w sprzęt, materiały, środki techniczne i materiały gospodarcze i odzież BHP z usługami dodatkowymi w sezonie letnim 2024r.,
c) kompleksowe zaopatrzenie Stacji w żywność wraz z usługami dodatkowymi w sezonie letnim 2024r.
Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zaproszenia.

CPV: 60000000-8, 09000000-3

Dokument nr: PU/24-2024/DZP-p

Składanie ofert:
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć drogą elektroniczną na adres: konrad.luchowski@mail.umcs.pl w terminie do dnia 23.05.2024r do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: arktyczny sezon letni 2024 (pomiędzy 1.06.2024 r. a 30.09.2024 r.).

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zmianami), zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia.
Termin związania ofertą: Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507 t.j.), dalej zwaną ustawą sankcyjną.
7.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
8.1 Ofertę należy złożyć w formie skanu, zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do Zaproszenia.
8.2 Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia, pełnomocnictwo, powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.3 W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
8.4 Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
8.5 Do oferty należy dołączyć wypełnione formularze cenowe zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki nr A.1, B.1-B.4, C.1 do opisu przedmiotu zamówienia.
8.6 Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Kryteria oceny ofert.
10.1 Kryteria oceny ofert:
Cena * - waga kryterium: 100%
* ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty

10.2 Przy dokonywaniu oceny Komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt, gdzie:
C - przyznane punkty w kryterium cena;
Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co - cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

10.3 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
10.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu i która została najwyżej oceniona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

11. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń/kwalifikacja oferty:
11.1 Zamawiający w toku badania i oceny oferty może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
11.2 Oferta Wykonawcy, której treść nie odpowiada treści zaproszenia nie będzie podlegała ocenie.

12. Zawarcie umowy:
Zamawiający zawrze umowę, według projektowanych postanowień umowy zawartych w załączniku do zaproszenia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wymagania Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

13. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

14. Postanowienia końcowe:
14.1 W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie, którego dotyczy, wszelkie inne przepisy prawa, które mogą mieć zastosowanie oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
14.2 W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu:
Sprawy formalne: Konrad Luchowski, e-mail: konrad.luchowski@mail.umcs.pl, tel. (81) 537 50 43.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.