Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
7189z ostatnich 7 dni
26660z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa instalacji gazowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
tel.: 778873233, tel. 77/887 32 36
zamowieniapubliczne@gzmk.eu
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 778873233, tel
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
zaprasza do złożenia oferty na:
1. Nazwa zamówienia:
,,Przebudowa instalacji gazowej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na c.o. etażowe gazowe w lokalu mieszkalnym przy Ul. Mickiewicza 3/10".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z budową instalacji c.o. etażowe na paliwo gazowe w lokalu mieszkalnym przy Ul. Mickiewicza 3/10 w Strzelcach Opolskich w zakresie :
- przebudowa instalacji gazowej od podejścia do gazomierza do pieca gazowego oraz kuchenki gazowej w lokalu, łącznie z załatwieniem wszelkich formalności z PSG Sp. z o.o.
- budowa instalacji c.o. w bruzdach ściennych lub posadzce z rur PEX łączonych na zacisk,
- montaż pieca gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25 kW wraz z podłączeniem do instalacji łącznie ze wszystkimi kształtami i armaturą, filtrem magnetycznym, sterownikiem pokojowym, odprowadzeniem kondensatu do kanalizacji,
- montaż wkładu powietrzno- spalinowego DN 100/60mm do wskazanego przewodu kominowego wraz z podłączeniem do pieca,
- montaż grzejników z podłączeniem do instalacji wraz ze wszystkimi kształtkami,
- pozostałe prace związane z próbą szczelności instalacji , uruchomieniem, regulacją itd.
- wszelkie prace należy realizować zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, tj. projekt przebudowy instalacji gazowej oraz projekt budowy instalacji c.o. etażowe gazowe.

Dokument nr: OZ.3920.169.2024(OZ)

Składanie ofert:
Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
Termin złożenia oferty: do dnia 29.05.2024 r. godz. 10:00.
Miejsce i sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć na adres e-mail: zamowieniapubliczne@gzmk.eu
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej może zostać uznana za nieważną.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Wymagania:
UWAGA!
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez złożeniem oferty dokonał przy udziale osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego wizji lokalnej.
Dokonanie przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie potwierdzone pisemnie.
Dokonanie przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie potwierdzone pisemnie.
1) Każdy z Wykonawców zobligowany do odbycia wizji lokalnej winien zgłosić Zamawiającemu konieczność dokonania tej wizji na minimum jeden dzień przed terminem dokonania wizji telefonicznie pod numer telefonu: 778873233;
2) Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w sprawie wizji lokalnej jest Pan Dariusz Wiśniewski, tel.: 778873233;
Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu.
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Zamawiający żąda wykonania zadania bez udziału podwykonawców;
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
c) Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał, albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach;
d) Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami i uzgodnieniami z Zamawiający.
6. Kryteria oceny ofert:
10O % cena
7. Opis sposobu obliczania ceny:
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie załączonych dokumentów, wizji lokalnej oraz uzgodnień z Zamawiającym. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie obmiarów w trakcie wymaganej wizji lokalnej.
8. Warunki płatności:
Przelew 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego Zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk Treści oferty załączony jest do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Informacje dotyczące złożenia oferty:
Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone wraz z ofertą.
13. W przypadku istotnych wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego na adres e-mail: zamowieniapubliczne@gzmk.eu
14. W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę o wykonanie zamówienia. Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, oznaczać będzie rezygnację z wykonania zadania. Zamawiający zwróci się do następnego wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie zamówienia.
15. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Druk ,,Treść oferty" - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2) W przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwagi:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
Zamawiający informuje, iż zamieszcza załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na stronie BIP Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich w wersji do edycji.
Załącznik należy sprawdzić pod względem zgodności z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści powstałe w trakcie edycji ww. dokumentu przez Wykonawcę.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
a) Dariusz Wiśniewski - Główny Specjalista ds. realizacji inwestycji w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej (tel. 778873233), budynek Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie;
b) Anna Gusdek - Inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Organizacji i Zamówień Publicznych (tel. 77/887 32 36), budynek Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.