Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przeglądy gwarancyjne central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeglądy gwarancyjne central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy i klimakonwektorów

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel. 34/ 367-31-04, 34/ 367-31-28, tel. 34 367 33 50
jaroslawgrabara@szpitalparkitka.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 34/ 367-31-04,
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert na:
przeglądy gwarancyjne central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy i klimakonwektorów na Oddziale Chirurgii Piersi, trzech Sal Operacyjnych, Oddziału Gastroenterologii, Zakładu Patomorfologu, Zakładu Mikrobiologii, Oddziału Zakaźnego, Bloku Porodowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2.1 do niniejszego zapytania - w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert: VII. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, Ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa w pokoju 3.21 (II piętro) w dniu 29.05.2024. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę opatrzona następującym napisem:
,,PRZEGLĄDY GWARANCYJNE CENTRAL WENTYLACYJNYCH, AGREGATÓW WODY LODOWEJ, NAWILŻACZY I KLIMAKONWEKTORÓW NA ODDZIALE CHIRURGII PIERSI, TRZECH SAL OPERACYJNYCH, ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGII, ZAKŁADU PATOMORFOLOGU, ZAKŁADU MIKROBIOLOGII, ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO, BLOKU PORODOWEGO DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE" + adres korespondencyjny Wykonawcy
Prosimy złożyć w Kancelarii, p. 3.41, II p. w terminie do dnia 29.05.2024r. do godz. 10:00 na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy pod wskazany adres.

Miejsce i termin realizacji:
2. Okres obowiązywania umowy: 12 miesiące od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Termin płatności: w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
IV. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium oceny ofert:
Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w danym kryterium
1. Cena 100% 100 punktów
V. Oferta musi zawierać
1. Uzupełniony:
a) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do ZO.
b) formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr
2.2 do ZO
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.
3. Wykonawca przedstawi certyfikaty autoryzacji do obsługi gwarancyjnej i napraw gwarancyjnych urządzeń zawartych w formularzu asortymentowym
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Każda strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
10.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
VIII. Wybór Wykonawcy
Zamawiający po zbadaniu ofert pod względem formalnym dokona wyboru Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w formularzu oferty, może być wezwany przez Zamawiającego, do złożenia:
1) katalogów/folderów/prospektów/informacji zawierających opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie parametrów i wymagań zawartych w Załączniku Nr 2 do ZO. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
IX. Informacje dodatkowe
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
X. Wzór umowy
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do ZO. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
XI. Zawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl w zakładce: KONKURSY
XII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity z 2017 r. poz. 459.).

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu: Grabara Jarosław, tel. 34 367 33 50
jaroslawgrabara@szpitalparkitka.com.pl
Godziny urzędowania: w dni powszechne od 7.00-14.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.