Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z dostawą Pin palet

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą Pin palet

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polmotors Sp. z o.o
Mazańcowice 57
43-391 Mazańcowice
powiat: bielski
+48 338273936
oferty@polmotors.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190173
Województwo: śląskie
Miasto: Mazańcowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 338273936
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą Pin palet
Powstaje w kontekście naboru
POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21 - Prace badawczo-rozwojowe nad wytwarzaniem wielkogabarytowych wytłoczek o długości powyżej 1600mm ze stali Rm>1750 w procesie tłoczenia na gorąco

Część 1
Zakup wraz z dostawą Pin palet

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup wraz z dostawą pin palet wg rys. S.C.-2040 - 1szt, oraz S.C.-2041 - 1szt., wykonanych na podstawie listy elementów oraz dokumentacji konstrukcyjnej (załącznik nr 1).

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 2024-2714-190173

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-28
Ofertę należy złożyć:
- w formie elektronicznej na adres: oferty@polmotors.com.pl
lub
- drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja ,,utwórz ofertę" dostępna dla zalogowanych użytkowników).

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Jasienica
Miejscowość
Mazańcowice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2024-07-12
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zakup wraz z dostawą Pin palet

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie planuje realizacji zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z następującymi zastrzeżeniami:
a) W umowie dopuszcza się zmiany wartości objętych kryteriami ocen, pod warunkiem przedstawienia przez oferenta w trakcie negocjacji handlowych korzystniejszych warunków w stosunku do przedstawionej oferty.
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferta musi zawierać:
1.1. Dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer innego właściwego rejestru, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej).
1.2 Oświadczenie zgodności wykonania z rysunkiem wykonawczym i listą materiałową
1.3. Datę sporządzenia oraz termin ważności oferty (ważność oferty minimum 14 dni).
1.4. Cenę całkowitą netto.
1.5. Warunki płatności (przelew minimum 30 dni po dostawie).
1.6. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia.

3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania konieczności bez podania przyczyny
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
c) przeprowadzenia negocjacji techniczno-cenowych z wybranym Oferentem,
d) W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje techniczno-cenowe z tymi Oferentami. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania po przeprowadzeniu negocjacji techniczno-cenowych z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-20
Data ostatniej zmiany
2024-05-20 14:39:36

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Cena netto
Waga kryterium: 80%
Sposób oceny: (najniższa cena/cena wskazana w ofercie ocenianej)x80= liczba punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji
Waga kryterium: 10%
Sposób oceny: (najkrótszy oferowany termin dostawy/termin dostawy wskazany w ofercie ocenianej)x10=liczba punktów.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności
Waga kryterium: 10%
Sposób oceny: (termin płatności badanej oferty/najdłuższy oferowany termin płatności)x10=liczba punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Gutan
tel.: +48 338273936
e-mail: pgutan@polmotors.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.