Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa opraw oświetleniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa opraw oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice"
Ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
(+48) 71 787 35 34, tel.: 32 718 58 60, tel. 32 717 61 50
nciemala@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2024-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa opraw oświetleniowych do oświetlenia szybu II i III w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
6. Lista produktów Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi 1 Zakup i dostawa opraw oświetleniowych do oświetlenia szybu II i III w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice 1 pakiet

Dokument nr: 143/2024/KSz

Otwarcie ofert: 9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 28.05.2024 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 24.05.2024 r. godz. 10:00
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
? w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym
numerem aukcji oraz nazwą aukcji tj. oferta do postepowania 143/2024/KSz pn. Zakup i dostawa opraw oświetleniowych do oświetlenia szybu II i III w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres:
JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów, Wydział
Zamówień i Umów pokój nr 104.
? w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów pdf.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: nciemala@jsw.pl
Tytuł wiadomości e-mail winien brzmieć: oferta do postępowania 143/2024/KSz
? w formie elektronicznej - w formie plików pdf obejmujących treść oferty i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: nciemala@jsw.pl
Tytuł wiadomości e-mail winien brzmieć: oferta do postępowania 143/2024/KSz

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
do 90 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
postępowanie do 100 tys. zł)
1. Języki
Język polski
2. Opis Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji. O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania. Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO). Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie zgody Pełnomocników JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice".
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 12:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 58 60
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: nciemala@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: nciemala@jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Wymagań Technicznych w niniejszym postępowaniu.
4. Waluta PLN
7. Kryteria oceny Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena
8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców.
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu
Zamówienia podwykonawcom.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego
postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
6. Kryterium oceny - najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana
oferta z najniższą ceną.
7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu
aukcji Wykonawcy będą zobowiązani (na wniosek prowadzącego postępowanie) do
rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji.
Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć
wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest
równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.
3. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie pozytywny protokół odbioru, podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
5. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie - w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 1 przekroczy kwotę 15 000 złoty brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto mechanizmem podzielonej płatności.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A..
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z Wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 2.
2. Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Wykonawcę zagranicznego - wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę
3. Jeśli Wykonawca działa przez Pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopię notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem, a w przypadku złożenia oferty:
? w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami - skan pełnomocnictwa
? w formie elektronicznej - w formie plików pdf obejmujących treść oferty i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga: Jeżeli zostaną dołączone kopie dokumentów, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem lub drukiem czytelnym i trwałym.
? Oferta jak i wszystkie załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, prowadzonym przez Wykonawcę i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcę wiąże w tym przypadku treść tłumaczenia, a nie oryginał w języku Wykonawcy.
? Wszystkie strony oferty jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować. Zaleca się, aby oferta posiadała spis treści z uwzględnieniem numeracji stron.
? Ofertę należy opracować i złożyć w sposób uporządkowany uniemożliwiający jej naruszenie (zszyta, zbindowana, złożona w skoroszycie itp.) oraz zabezpieczona w zamkniętej kopercie.
? Na kopercie Wykonawca umieszcza informację: ,,Oferta do postępowania nr 143/2024/KSz na zakup i dostawę opraw oświetleniowych do oświetlenia szybu II i III w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice - nie otwierać przed (dzień otwarcia ofert, godzina). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę na końcu treści obejmującej ofertę.
? Jeżeli podpis jest nieczytelny musi być dodatkowo opatrzona pieczątką imienną lub drukowanym wyraźnym opisem obejmujący imię i nazwisko.
? Ofertę i wszystkie załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
? Wszystkie dokumenty - załączniki do oferty opisane w Ogłoszeniu Wykonawca składa w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
? W przypadku, gdy oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winy zostać oznaczone i umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie z napisem ,,Tajemnica Przedsiębiorstwa".
? Wykonawca związany jest ofertą minimum do dnia zakończenia procedury postepowania.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia
postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży
kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:
nciemala@jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy
zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Zgodnie z pkt. 11. Informacje i dokumenty Wykonawca przesyła na adres e - mail: nciemala@jsw.pl. W tytule wiadomości Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy dostawie
Zgodnie Wymaganiami Technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie Wymaganiami Technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji 22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 56 44-330 Jastrzębie-Zdrój NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Kontakt:
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Natalia Ciemała
nr tel.: 32 718 58 60; e-mail: nciemala@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
Adam Hanak tel. 32 717 61 50; e-mail: ahanak@jsw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.