Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Poprawa stanu dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa stanu dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2024-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA DĄBRÓWKA
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
powiat: wołomiński
zamowienia@dabrowka.net.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Dąbrówka
Wadium: 50 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaków - Sokołówek-Teodorów, w formule zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaków - Sokołówek-Teodorów, w formule zaprojektuj i wybuduj, objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy, rozbudowy drogi gminnej klasy D Ul. Walecznych i Ul. Uroczej o długości 2 060 m, wraz ze skrzyżowaniami i drogami wewnętrznymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

CPV: 45000000-7, 45200000-9,45230000-8, 45111200-0,45233120-6,45314300-4,71320000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00331518, IR.271.1.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-06 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka Dopuszcza się komunikację między
Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zamowienia@dabrowka.net.pl Zapis ten nie dotyczy złożenia oferty.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka.
Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Szczegóły określa pkt XVI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt XXIV SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt XXIV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-28

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaków - Sokołówek-Teodorów, w formule zaprojektuj i wybuduj, objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy, rozbudowy drogi gminnej klasy D ul. Walecznych i ul. Uroczej o długości 2 060 m, wraz ze skrzyżowaniami i drogami wewnętrznymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że :
a) posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie)
-- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej
1 zadanie polegające na wykonaniu projektów budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi o długości minimum 1000 m;
-- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o klasie minimum lokalnej, o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto każda.
W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli spełni go przynajmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli zatem wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, planują wspólnie zrealizować część zamówienia objętą warunkiem, wówczas warunek udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) posiada zdolność zawodową (potencjał kadrowy) tj. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
-- Projektant z uprawnieniami budowlanymi - koordynator zespołu projektowego - do projektowania obiektów budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 3 lata oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania obiektów budowlanych
w specjalności inżynieryjnej drogowej;
-- Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 3 lata oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
-- Kierownik robót budowlanych - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 5 lat oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 334 ).
Dopuszcza się łączenie funkcji w różnych specjalnościach, o ile osoby te będą posiadały stosowne uprawnienia.
W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeśli spełni go jeden z Wykonawców lub spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz robót budowlanych (o których mowa w pkt. VIII 2 ppkt 4a SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ.
b) wykaz osób (o których mowa w pkt. VIII 2 ppkt 4b SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Oferta składa przez Spółki cywilne jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców (konsorcjantów), którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa §15 projektu umowy, który stanowi załączniki do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.