Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja restauracji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja restauracji

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: MPL Services Sp z o. o. z siedzibą w Balicach
ul. Kpt. M.Medweckiego 1
32-083 Balice
powiat: krakowski
katarzyna.scaber@mplservices.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Balice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym wg ,,Procedury zakupu towarów i usług w MPL Services Sp. z o.o."
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja restauracji Galicya w strefie Schengen na terenie lotniska
Kraków-Balice"
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i innych prac
towarzyszących w celu modernizacji restauracji Galicya w strefie Schengen na terenie lotniska
Kraków-Balice. Zakres Przedmiotu Zamówienia określa Dokumentacja Projektowa opracowana
przez 1A Agencję Marketingową z siedzibą w Krakowie, stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
a. miejsce realizacji prac: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
b. terminy realizacji prac: 10 czerwca-24 czerwca 2024 r.
c. Zamawiający oczekuje 36 miesięcznej gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna
się w dniu następnym, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru robót
Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
a. na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego doboru materiałów i technologii do
prawidłowej realizacji zamówienia i ponosi On odpowiedzialność z tego tytułu.
Materiały użyte do muszą być dopuszczone na rynek polski oraz spełniać branżowe
wymogi przepisów prawa.
b. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne i
inne dokumenty przewidziane przepisami prawa a dotyczące materiałów użytych do
realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie i ocena ofert:
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym raz przyjętych w zapytaniu kryteriów
oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

Składanie ofert:
1. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy przesłać na adres katarzyna.scaber@mplservices.pl w terminie do 31 maja 2024
r. do godz. 12:00 z podaniem w temacie wiadomości ,,Modernizacja restauracji Galicya w
strefie Schengen na terenie lotniska Kraków-Balice".
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
a. miejsce realizacji prac: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
b. terminy realizacji prac: 10 czerwca-24 czerwca 2024 r.

Wymagania:
Informacje o postępowaniu:
Postępowanie zakupowe prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w MPL
SERVICES Sp. z o.o. tj. Procedury zakupu towarów i usług w MPL SERVICES Sp. z o.o. w trybie
ekonomicznym w formie przetargu nieograniczonego.
Sposób przygotowania oferty:
1. Oferent, przed złożeniem oferty, jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej. W tym celu należy
skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego. Na wizji lokalnej zostaną przekazane
Oferentom szczegółowe informacje i wymienione jako załączniki materiały do przygotowania
oferty.
Ofertę należy złożyć mailowo na adres katarzyna.scaber@mplservices.pl
Oferta powinna być sporządzona czytelnie i w języku polskim.
Załączniki i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do
występowania w imieniu oferenta.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków
przez Oferenta. Niespełnienie wymagań może spowodować odrzucenie oferty.
Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, materiały
przesłane przez Oferentów nie podlegają zwrotowi.
VI.Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci
1. Oferenci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
a. podpisane przez osobę uprawnioną Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr
3 do SIWZ;
b. podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 4;
c. akceptacja projektu Umowy (Załącznik nr 5)
d. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej;
e. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu oferenta;
VII.Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres min. 60 dni od daty terminu składania ofert.
VIII.Opis kryteriów :
1. Oferty nadesłane przez Oferentów będą oceniane wg poniższych kryteriów:
a.
cena 100%
IX.Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed terminem składania
ofert.
2.Korespondencja w toku postępowania, w tym pytania oferentów odbywa się drogą mailową na
adres: katarzyna.scaber@mplservices.pl.
Środki odwoławcze:
Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.
W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.
XII. Postanowienia końcowe
1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów.
2. Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z
wybranymi oferentami, zmienić warunki postępowania przed upływem terminu składania ofert, posiada
możliwość ograniczenia zakresu prac, dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy, a
także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
3.
Do niniejszego postępowania zakupowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.