Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 32 w Krakowie
ul. Wysłouchów 47
30-611 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 654 39 91 , fax (12) 654 39 91
zlobek32@mjo.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (12) 654 39 91
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych:

Remont pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, GWARANCJA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń grupy I i II w budynku Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Załączniki do niniejszego ogłoszenia tj. przedmiar robót- załącznik nr 1, opis zadania - załącznik nr 2, istotne postanowienia umowy- załącznik nr 3
Uwagi:
- Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia.
- W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy Opisie Przedmiotu Zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają Istotne Postanowienia Umowy określone w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: ŻłS32.271.1.2024

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2024 r, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, położonej w Krakowie, Ul. Wysłouchów 47, parter.

Składanie ofert:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 29.05.2024 r., do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego położonej w Krakowie (30-611) przy Ul. Wysłouchów 47, w sekretariacie znajdującym się na parterze.
2. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz dopisek: "Oferta na wykonanie prac remontowych : remont pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia w każdej części przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie realizacji najwcześniej od dnia 01.08.2024 r. a zakończenie realizacji najpóźniej do dnia 27.08.2024r. na warunkach określanych w Istotnych Postanowieniach Umowy określonych w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;
2) warunek do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
4) warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) Dla zamówienia - jedną robotę remontowo - budowalną o wartości co najmniej 10 000,00 zł obejmującą swoim zakresem remont pomieszczeń
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), dalej ,,rozporządzenie 765/2006", i rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dalej ,,rozporządzenie 269/2014", albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), dalej ,,Ustawa 835";
6) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy 835;
7) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy 835.
3. Wykluczenie z postępowania na podstawie okoliczności określonych w ust. 2 pkt 5) -7). następuje na okres ich trwania.

IV. OPIS ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, ORAZ WYKAZANIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO.
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3) Oświadczenie, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

Uwaga
- Oświadczenia mogą zostać złożone przy wykorzystania treści formularza ofertowego stanowiącego Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
- Dot. podstaw wykluczenia określonych w pkt III.2.5)-7)

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Nr 835), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści złożonej oferty lub innych dokumentów.

V. SPOSÓB OCENY OFERT
1. Do oceny ofert zastosowane zostanie w 100% kryterium ceny.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto
--------------------------------------------- X 100 = liczba przyznanych punktów
Cena brutto badanej oferty
3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert wynosi 100.
4. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę w każdej części uzna tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Oferty złożone lub przesłane pocztą po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
Warunki zmiany umowy określone zostały we Istotnych Postanowieniach Umowy, których treść określa Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty są sporządzone w języku obcym to Wykonawca powinien złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziałów w postępowaniu.

VIII. WYMOGI FORMALNE, FORMA OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego (wzór formularza oferty znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, muszą być podpisane przez Wykonawcę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty.
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim czytelnie na maszynie do pisania, komputerze, lub inną techniką.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom (waloryzacji).
6. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie przedłożonego kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej.
7. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
8. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy, których treść określa Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
11. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we Istotnych Postanowieniach Umowy, które stanowią Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
12. Przyjęty przez Wykonawcę sposób kalkulacji ceny oferty nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny oferty jeżeli wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania.
4. Wykonawca którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania postępowania (unieważnienia) bez podania przyczyny.
7. Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie ofertowe - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Uwagi:
X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego postępowania i realizacji przedmiotu zamówienia jest Gmina Miejska w Krakowie; Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Krakowa jest p. Agnieszka Sowa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): inspektor5@mjo.krakow.pl lub pisemnie na adres: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z zakresie wskazanym w pkt 1) w celu związanym z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Żłobka Samorządowego nr 23 w Krakowie, znak sprawy Żł.23.27.271-2/22.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
5) Pani/Pana dane osobowe będą również przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Pani/Pan posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych** z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania z Wykonawcami jest: p. Joanna Oboza-Zimmer, tel. 12 654 39 91 , e-mail: zlobek32@mjo.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.