Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa kotłowni gazowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2024-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Areszt Śledczy w Lublinie
Poludniowa 5
20-482 Lublin
powiat: Lublin
+48 81 7104400, faks +48 81 7445715
as_lublin@sw.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 81 7104400, faks
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót demontażowych oraz instalacyjnych przy zadaniu inwestycyjnym o nazwie ,,Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie" polegających na wymianie kotła parowego dostarczającego parę technologiczną do kotłów warzelnych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w jednym etapie do dnia 30 listopada 2024 r.
Zamówienie dotyczy całości zadania pn. ,,Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie".
Zestawienie prac związanych z realizacją całości zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie" oraz obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w projektowanych postanowieniach umowy -
załącznik nr 10.
2. W skład opisu przedmiotu zamówienia wchodzą także:
1) projekt wykonawczy przebudowy kuchni w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym
w Lublinie;
2) przedmiar robót;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni wymagania zawarte w powyższych dokumentach.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfiką terenu budowy znajdującego
się w jednostce penitencjarnej, ze szczególną dbałością o obiekty budowlane znajdujące
się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy.
5. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa ,,lub równoważne" zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały
lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisach. Wszelkie towary określone
w dokumentacji, a pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisanym w specyfikacji warunków zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie wszystkich zastosowanych materiałów (atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i inne niezbędne dokumenty).

CPV: 45216113-9, 45100000-8,45220000-5,45400000-1,45311100-1,45332200-5,45332300-6,45332400-7

Dokument nr: 2024/BZP 00332520, D/kw.2232.13.2024.RS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-07 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ec50c9c-174d-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem XV Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Areszt Śledczy w Lublinie, Ul. Południowa 5, 20-482 Lublin, Ul. Południowa 5, 20-482 Lublin.
2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest mł. chor. Magdalena Kwiatkowska,
e-mail: magdalena.kwiatkowska@sw.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie" przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. Poz. 1605 dalej ,,Pzp").
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 19 oraz art. 72 ust.1 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-07 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

Wymagania:
XVI. Wymagania dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie
13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku do godz. 9:00.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
NBP O/Lublin Nr 76 1010 1339 0008 4013 9120 1000. W tytule przelewu należy wpisać:
,, wadium - znak sprawy D/Kw.2232.13.2024".
4. Warunkiem uznania wadium będzie zaksięgowanie ich przez bank prowadzący rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Wadium zostanie zwrócone w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać
w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w Pzp;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą ( z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania z ofertą jest dzień otwarcia ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Areszt Śledczy w Lublinie;
g) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: D/kw.2232.13.2024.RS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót demontażowych oraz instalacyjnych przy zadaniu inwestycyjnym o nazwie ,,Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie" polegających na wymianie kotła parowego dostarczającego parę technologiczną do kotłów warzelnych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w jednym etapie do dnia 30 listopada 2024 r.
Zamówienie dotyczy całości zadania pn. ,,Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie".
Zestawienie prac związanych z realizacją całości zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie" oraz obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w projektowanych postanowieniach umowy -
załącznik nr 10.
2. W skład opisu przedmiotu zamówienia wchodzą także:
1) projekt wykonawczy przebudowy kuchni w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym
w Lublinie;
2) przedmiar robót;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni wymagania zawarte w powyższych dokumentach.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfiką terenu budowy znajdującego
się w jednostce penitencjarnej, ze szczególną dbałością o obiekty budowlane znajdujące
się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy.
5. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa ,,lub równoważne" zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały
lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisach. Wszelkie towary określone
w dokumentacji, a pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisanym w specyfikacji warunków zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie wszystkich zastosowanych materiałów (atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i inne niezbędne dokumenty).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45216113-9 - Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zawiera rozdz. XXIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Dla potrzeb niniejszego postępowania, Zamawiający wymaga aby przedstawiony przez Wykonawcę wykaz zawierał co najmniej 1 robotę budowlaną:
W zakresie zdolności technicznej Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu robót instalacyjnych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wykazu osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ, w tym:
1) kierownik robot budowlanych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót budowlanych, który byt kierownikiem robót budowlanych co najmniej 1 zakończonej inwestycji budowy budynku użyteczności publicznej lub budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
lub zamieszkania zbiorowego, zakończonych przed upływem terminu składania ofert.
Przez ,,doświadczenie zawodowe" w pełnieniu danej funkcji należy rozumieć lata ciągłej przynależności do izby architektów/inżynierów, liczony od daty uzyskania stosownych uprawnień zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
UWAGA: Wskazane powyżej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r., poz. 682, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: XVI. Wymagania dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie
13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku do godz. 9:00.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
NBP O/Lublin Nr 76 1010 1339 0008 4013 9120 1000. W tytule przelewu należy wpisać:
,, wadium - znak sprawy D/Kw.2232.13.2024".
4. Warunkiem uznania wadium będzie zaksięgowanie ich przez bank prowadzący rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Wadium zostanie zwrócone w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać
w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w Pzp;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą ( z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania z ofertą jest dzień otwarcia ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Areszt Śledczy w Lublinie;
g) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
XVI. Wymagania dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie
13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku do godz. 9:00.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
NBP O/Lublin Nr 76 1010 1339 0008 4013 9120 1000. W tytule przelewu należy wpisać:
,, wadium - znak sprawy D/Kw.2232.13.2024".
4. Warunkiem uznania wadium będzie zaksięgowanie ich przez bank prowadzący rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Wadium zostanie zwrócone w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać
w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w Pzp;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą ( z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania z ofertą jest dzień otwarcia ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Areszcie Śledczym w Lublinie;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Areszt Śledczy w Lublinie;
g) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z §14 - załącznik nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zawiera rozdz. XXIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.