Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup mieszanki kruszywa

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup mieszanki kruszywa

Data zamieszczenia: 2024-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Nadbrzeżna 11
57-500 Bystrzyca Kłodzka
powiat: kłodzki
tel.: +48 74 8110 415, tel. 887173552
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 74 8110 41
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przedmiot zamówienia:
Zakup mieszanki kruszywa dla zadania ,,Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Niedźwiedź, droga
p.poż. nr 45"
2. NAZWA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Nazwa zamówienia: Zakup mieszanki kruszywa dla zadania ,,Budowa drogi leśnej w Leśnictwie
Niedźwiedź, droga p.poż. nr 45"
2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie "procedury otwartej" na podstawie pkt. 5 załącznika nr 1 do
Zarządzenia nr 13/2023 Dyrektora Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12.09.2023 w
sprawie wdrożenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130
000 złotych netto
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup:
a. mieszanki kamiennej 0/63 mm w ilości 3 300 ton;
b. miału kamiennego w ilości 130 ton
2) Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż kruszywa, jego załadunek sprzętem Wykonawcy,
oraz ważenie na wadze Wykonawcy
3) Zawilgocenie kruszywa w momencie załadunku nie może przekraczać 12%
4) Kruszywa muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2024 rok ,,O wyrobach budowlanych" i posiadać:
o Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
o Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenosząco
Normy Zharmonizowane,
o Aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy
3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
Zamówień (CPV): 14212300-3 - kamień pokruszony lub rozłupany
3.3. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący
analogiczne czynności jak w opisie przedmiotu zamówienia ("Opcja"). Dodatkowe zlecenia w
ramach "Opcji" mogą zostać zlecone do wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia
wynikającej ze złożonej oferty (ceny ofertowej). Opcja może zostać uruchomiona zostanie przez
Zamawiającego w przypadku zrealizowania ilości określonej w pkt. 3.1. SWZ któregoś z kruszywa.
Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawca nie może rościć prawa do jej zlecenia.

CPV: 14212300-3

Dokument nr: A.270.13.2024

Otwarcie ofert: 5.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2024 r. o godz. 11.30.

Składanie ofert:
5. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
5.1. Ofertę należy złożyć do 28.05.2024
r.
do
godz.
11.00
na
adres
Zamawiającego:
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30.08.2024. Powyższe nie uchybia możliwości
wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, jak również możliwości przedłużenia
okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.
4.2. Terminy wykonania poszczególnych dostaw będą określane w Zleceniach sporządzanych przez
Przedstawiciela Zamawiającego.

Wymagania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie "procedury otwartej" na podstawie pkt. 5 załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 13/2023 Dyrektora Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia
12.09.2023 w sprawie wdrożenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres siedziby Zamawiającego
oraz oznaczyć sygnaturą sprawy: A.270.13.2024
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
6.1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, informacje oraz ofertę będą przekazywane
wyłącznie drogą elektroniczną.
7.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
7.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości domniema się, iż pismo wysłane na
adres poczty elektronicznej zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z
jego treścią.
7.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres e-mail:
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmieniać
treść Zaproszenia, a dokonaną zmianę treści Zaproszenia udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
7.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia konieczna będzie zmiana oferty, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert nie więcej niż o trzy dni robocze.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności.
8.2. Oferta musi być napisania w języku polskim.
8.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
8.4. Na ofertę składają się:
a. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z zał. Nr 1 do Zapytania. Formularz ofertowy musi być,
pod rygorem nieważności i odrzucenia oferty, podpisany podpisem elektronicznych (podpisem
zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym)
b. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w pkt. 3.1.4) Zapytania
ofertowego
c. Oświadczenie Wykonawcy sporządzone na wzorze stanowiącym zał. nr 2.
d. Dokument potwierdzający aktualną legalizację wagi na której Wykonawca będzie dokonywał
ważenia sprzedawanego kruszywa
Niezłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty !!!
8.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
9.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium: ceną - max. 100 %
9.2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez siebie ofert dodatkowych.
9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył w
terminie wskazanym w wezwaniu wyjaśnień.
10. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
10.1. Od wykonawcy wymagane jest spełnienie poniższych warunków:
a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował w miejscu załadunku wagę
z aktualną legalizacją do ważenia pojazdów z kruszywem.
b. Zamawiający wymaga, aby miejsce z którego będzie odbierał sprzedawane przez Wykonawcę
kruszywo nie było oddalone więcej niż 25 km od miejsca budowy określonego współrzędnymi
GPS 50o31'26.5"N 17o03'25.7"E Odległość 25 km liczona będzie po drogach publicznych na
których nie ustanowiono ograniczenia tonażu poruszających się pojazdów poniżej 25 ton.
11. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
11.1. Wykonawca przestawi wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że przez oferowane materiały
odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, min. Aprobaty
Techniczne, ew. Certyfikaty dopuszczające do stosowania proponowanych materiałów w
drogownictwie.
11.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów o których mowa w pkt. 11.1., Zamawiający
wezwie wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.
11.3. W przypadkach, gdy przedłożone dokumenty o których mowa w pkt. 11.1. budzą wątpliwości
Zamawiającego w zakresie ich zgodności z opisem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę
do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
12. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY
12.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie określonym załączniku nr 3
do Zaproszenia.

Uwagi:
13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W
CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
13.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm.
- dalej ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Zakład Usług
Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, e-mail: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl, tel. 74 811 04 15. Z
Inspektorem
Ochrony
Danych
można
skontaktować
się
na
adres
e-mail:
piotrkensicki.iod@interia.eu
13.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
13.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do
ich wniesienia.
13.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
13.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 - 19 oraz 74 - 76 PZP.
13.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
13.7. Niezależnie od postanowień pkt 20.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi
prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
13.9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
13.10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiający
może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie
jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.
13.11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych określa PZP.
13.12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z
uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
13.13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w
szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

Kontakt:
7.9. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego w zakresie procedury zamówienia - Piotr Kensicki
zulbystrzyca@wroclaw lasy.gov.pl; tel. 887173552

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.