Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roboty budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2024-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT NOWOTARSKI
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
powiat: nowotarski
przetarg@nowotarski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Targ
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane - ,,Wykonanie instalacji gazowej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu wraz
z likwidacją kotłowni węglowej i wykonaniem kotłowni gazowej."
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: ,,Wykonanie instalacji gazowej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu wraz z likwidacją kotłowni węglowej i wykonaniem kotłowni gazowej."
2. Zakres i sposób wykonywania robót: Przedmiotem zamówienia jest likwidacja kotłowni węglowej wraz z wykonaniem instalacji gazowej i montażem nowej kotłowni gazowej
w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy Ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ. W budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy Ul. Jana Pawła II 85,, roboty będą obejmować m.in. wykonanie instalacji gazowej i wymianę 2 istniejący kotłów węglowych oraz istniejącego kotła parowego na 6 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 90 kW każdy, wraz z niezbędnym osprzętem, wyposażeniem i robotami instalacyjnymi, remont pomieszczenia kotłowni wraz z wykonaniem nowego komina itd., ponadto należy doprowadzić instalację gazową do pomieszczenia kuchni oraz ją wyposażyć w niezbędny osprzęt.
3. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SWZ - Przedmiar robót, Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.

CPV: 45331110-0, 45331100-7,45214220-8,45232142-9,45333000-0

Dokument nr: 2024/BZP 00332987, ZA.272.4.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-05 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, środków dowodowych oraz przekazywanie
informacji (innych niż oferta Wykonawcy) odbywa się przez stronę internetową postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski. 2. Internetowa strona postępowania (platforma
zakupowa)działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. 3. Komunikacja za pośrednictwem
internetowej platformy zakupowej jest bezpłatna. 4. W przypadku braku dostępności strony internetowej postępowania (platformy
zakupowej), np. z powodu awarii,
komunikacja może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy przesyłania ofert).5. Wykonawca składa, w
szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub inne informacje na wezwanie Zamawiającego za
pośrednictwem internetowej strony postępowania, z
wykorzystaniem formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". 6. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za
pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozdziale XI. 7.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej) poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do
Zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.8. Zaleca się aby Wykonawca
sprawdzał komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej stronie postępowania, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez
internetową stronę postępowania (platformę
zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 61 300 oraz Dyrektor ZPSWO w Nowym Targu;
2 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu możliwy jest pod adresem: iod@nowotarski.pl, pod siedzibą: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane - ,,Wykonanie instalacji gazowej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu wraz z likwidacją kotłowni węglowej i wykonaniem kotłowni gazowej." znak: ZA.272.4.2024, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1;
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720 ), dalej ,,ustawą Pzp";
5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Natomiast w przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze środków Unii Europejskiej dokumenty przechowywane są zgodnie z wytycznymi programu/projektu;
6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-05 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Wymagania:
Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości: Kwota wadium : 6 000,00 zł / słownie: sześć tysięcy złotych 00/100
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299).
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia 34- 530 Bukowina
Tatrzańska ul. Kościuszki 56 nr konta 12 8791 0009 0000 0004 4886 0017.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w formie elektronicznej i musi obejmować
cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/
poręczyciela.
g) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp.
h) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.272.4.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: ,,Wykonanie instalacji gazowej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu wraz z likwidacją kotłowni węglowej i wykonaniem kotłowni gazowej."
2. Zakres i sposób wykonywania robót: Przedmiotem zamówienia jest likwidacja kotłowni węglowej wraz z wykonaniem instalacji gazowej i montażem nowej kotłowni gazowej
w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ. W budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85,, roboty będą obejmować m.in. wykonanie instalacji gazowej i wymianę 2 istniejący kotłów węglowych oraz istniejącego kotła parowego na 6 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 90 kW każdy, wraz z niezbędnym osprzętem, wyposażeniem i robotami instalacyjnymi, remont pomieszczenia kotłowni wraz z wykonaniem nowego komina itd., ponadto należy doprowadzić instalację gazową do pomieszczenia kuchni oraz ją wyposażyć w niezbędny osprzęt.
3. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SWZ - Przedmiar robót, Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45232142-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu
punktów za kryteria: cena i okres gwarancji, uzyska najwyższą ilość punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który:
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - min. 1 zadanie o wartości równej lub przekraczającej 400 000,00 zł brutto polegające na wykonaniu kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową.
b) dysponuje osobą zdolną do realizacji zamówienia, spełniającą wymagania określone w obowiązujących przepisach i odpowiednie dla zakresu przedmiotowego zadania tj. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji - w przypadku oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej
pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej
bazy danych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do swz.
1.2)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do swz.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości: Kwota wadium : 6 000,00 zł / słownie: sześć tysięcy złotych 00/100
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299).
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia 34- 530 Bukowina
Tatrzańska ul. Kościuszki 56 nr konta 12 8791 0009 0000 0004 4886 0017.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w formie elektronicznej i musi obejmować
cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/
poręczyciela.
g) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp.
h) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie dokładne informacje
dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ, w szczególności rozdział XVII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie okoliczności zawartych w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu
punktów za kryteria: cena i okres gwarancji, uzyska najwyższą ilość punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-04

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.