Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mieszanki granitowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mieszanki granitowej

Data zamieszczenia: 2024-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
tel. 61 44 26 680, tel. 61 44 26 715
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 44 26 680, t
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki granitowej 0-31,5.
Szacunkowa ilość zakupu - 750 Mg
Mieszanka granitowa powinna spełniać wymagania norm PN-EN 13242+A1:2010 i wartości
wskaźnika piaskowego (SE), badanego wg PN-EN 933-8+A1:2015-07, przeznaczona do utwardzenia
dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych.
Kruszywo winno odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie drogowym i spełniać wymagania Polskich Norm.
Na każde żądanie Zamawiającego Dostawca winien przedłożyć dokumenty potwierdzające
zgodność kruszywa z obowiązującymi normami, np. świadectwo jakości kruszywa.
Gatunki skał z których pozyskiwane jest kruszywo powinny być trwałe i odporne na działanie
czynników atmosferycznych.
Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska, niebezpiecznych dla
użytkowników dróg i musi być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi
kruszyw drogowych.
Dostawca dokona dostawy oraz rozładunku kruszywa własnym transportem i na własny koszt,
na w.w. miejsce.

Dokument nr: ZP.272.28.2024

Składanie ofert:
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg poniższego wzoru.
Nazwa i adres
wykonawcy
Starostwo Powiatowe
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
OFERTA
Zapytanie ofertowe - DOSTAWA mieszanki granitowej
NIE OTWIERAĆ PRZED 29.05.2024r. godz.1000
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć do dnia 29 maja 2024r. godz. 1000 w kopercie oznaczonej ,,Zapytanie
ofertowe - dostawa mieszanki granitowej".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego budynek ,,C" parter, pokój 17 - Kancelaria, lub
przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu Ul. Poznańska 33, 64-300
Nowy Tomyśl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy - Obwód drogowy w Opalenicy, Ul. Bukowa 24
Kruszywo należy dostarczyć w dni robocze w godz.ch od 8:00 do 14:00 w terminach
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy do 31 lipca 2024 r. z zastrzeżeniem, że
jeżeli wcześniej nastąpi wyczerpanie maksymalnej wartości zawieranej umowy to do tego czasu.

Wymagania:
Wynagrodzenie i podstawa płatności:
Rozliczenie za odebrane kruszywo następować będzie fakturami częściowymi na koniec każdego
miesiąca obowiązywania Umowy. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie dokument WZ,
potwierdzający realizację zamówienia i wskazujący ilość dostarczonego Kruszywa oraz kopia
deklaracja właściwości użytkowych
IV. Podstawy wykluczenia z postępowania.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.)
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na postawie ustawy , z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca składa oświadczenie w druku OFERTA.
V. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA (zał. nr 1).
2. Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty (tj. odpis
z właściwego rejestru lub wpis do CEIDG) lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy,
o ile ofertę składa pełnomocnik.
Oferta nie musi zawierać dokumentów o których mowa w pkt 2 jeżeli są one dostępne w formie
elektronicznej i zamawiający może je uzyskać pod określonymi adresami internetowymi za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę
musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem".
VI. Sposób przygotowania oferty .
1. Oferta ma być sporządzona w języku polski i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
3. Dokumenty składające się na ofertę winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem ,, za zgodność z oryginałem".
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składana ofert, zostanie zwrócona bez
otwierania.
VII. Sposób obliczenia ceny oferty .
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę
uwzględniającą wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz
udzielenie ewentualnych upustów.
Zgodnie z treścią formularza OFERTA stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać cenę jednostkową brutto za 1 Mg
mieszanki granitowej 0-31,5 i pomnożyć ją przez podaną szacunkową ilość zakupu. Wynik
wpisać w kolumnę cena ofertowa brutto. Podana cena jednostkowa nie będzie mogła ulec
zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia.
Wskazana przez Zamawiającego ilość zakupu jest jedynie wielkością szacunkową służącą
wyłącznie do porównania i oceny złożonych ofert, stanowi element służący jedynie wyborowi
najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu
w podanej ilości. Zamawiający podpisze umowę do wysokości posiadanych środków na
realizację zadania.
Faktyczna liczba zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb, a określenie w umowie
maksymalnej nominalnej wartości nie może ( w razie mniejszych potrzeb) być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy.
Cena powinna być wyrażona cyfrowo w polskich złotych (zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym
miejscu formularza ofertowego. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w przewidywanym terminie od podpisania umowy
do 31 lipca 2024r. zgodnie z cena jednostkową zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie lub
do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
IX. Opis kryteriów oceny oferty.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
cena ofertowa brutto - 100%
Oferta najtańsza spośród ofert otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej,
według formuły:
Cena oferty z najniższą ceną
.....................................................................................
100 pkt x 100% = ilość punktów
Cena badanej oferty
100 - wskaźnik stały,
100% - procentowe znaczenie kryterium: cena
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji treści oferty (ceny) z wykonawcą, którego oferta
uzyskała najwyższą liczbę punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Cena zaproponowana
podczas negocjacji nie może być wyższa niż ta wskazana w ofercie.
XII. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.powiatnowotomyski.pl (zakładka zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł).
XIII. Podpisanie umowy.
Złożenie zapytania ofertowego, jak również otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia przez Powiat Nowotomyski (nie rodzi skutków prawnych zawarcia
umowy). Oferty wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić
podstawę do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.
Zamawiający podpisze umowę na realizację zadania do wysokości aktualnie posiadanych środków
finansowych w budżecie na sfinansowanie zadania.
XIV. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaproszenia do składania ofert, unieważnienia
postępowania na każdym jego etapie, jak również do zakończenia niniejszego postępowania bez
wybrania oferty i bez podania przyczyny.
Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec
Zamawiającego.
XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotomyski ul. Poznańska 33,
64-300 Nowy Tomyśl e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani Marlena Galas
e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl tel. 61 44 26 705
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku
z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 43 i 44
ustawy o finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w związku
z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza
130 000,00 złotych.
4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
o dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
o po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
o osoby te kwestionują prawidłowość danych
o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych
o Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń
o osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wzięcia udziału w
postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00.
Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa ww. postępowaniu.
8) Dane
osobowe nie będą przetwarzane w sposób
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
opierający
się
wyłącznie
9) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów z administratorem, w tym podmioty
zajmujące się obsługą informatyczną administratora.

Kontakt:
X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. Grzegorz Kasprzak tel. 61 44 26 680 - w sprawach przedmiotu zamówienia,
2. Ewa Jaroch tel. 61 44 26 715 - w sprawach formalnych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.