Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu komputerowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2024-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
BRYNOWSKA 25
40-585 Katowice
powiat: Katowice
+48 324288618
barbara.hawro@katowice.wiw.gov.pl
https://przetargi.katowice.wiw.gov.pl/pn/katowicewiw/demand/notice/public/130294/details
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 324288618
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu komputerowego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 1
1. Kabel KVM USB - 1 szt.
2. Moduł MiniGBIC/SFP Netgear - 5 szt.
3. Patch panel (krosownica) - 1 szt.
4. Wtyk modularny RJ-45 8PIN 2 opak. a 100 szt.
5. Karty dostępu do RCP i SKD RFID UNIQUE - 100 szt. Szczegółowy opis w zał. do SWZ 4.1
PAKIET NR 2
1. Czytniki kodów kreskowych 3 szt.
2. Karta Sieciowa kompatybilna z serwerem Solar 222 S6 - 1 szt.
Szczegółowy opis w zał. do SWZ 4.2
PAKIET NR 3
1. Switch 8p 8x10Gbit SFP+ 1 szt.
2. Switch 28p 24x1000Mbit 4xSFP - 1 szt.
Szczegółowy opis w zał. do SWZ 4.3
PAKIET NR 4
1. Dwa serwery z jedną macierzą dyskową i niezbędnymi licencjami oraz wdrożenie usługi Active Directory i szkoleniem - 2 szt.
Szczegółowy opis w zał. do SWZ 4.4
PAKIET NR 5
1. Laptop 15,6" - 3 szt.
2. Microsoft Office 2021 H&B BOX - 5 szt.
3. Zestaw bezprzewodowy klawiatura i myszka - 10 zestawów
Szczegółowy opis w zał. do SWZ 4.5
PAKIET NR 6
1. UPS 1200VA/850W 3 szt.
2. UPS 3000VA/3000W 1 szt.
3. Moduł bateryjny do Smart-UPS 3000 APC 1 szt.
4. UPS co najmniej 3000VA/3000W - 2 szt.
Szczegółowy opis w zał. do SWZ 4.6

CPV: 30230000-0, 48300000-1, 30230000-0,30237131-6,48822000-6,30200000-1,30237135-4,30237460-1,35126000-3,32420000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00333647, WIW.AG.ZP.272.12.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.katowice.wiw.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.katowice.wiw.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania technicznie i organizacyjne, zawarte w rozdziale III oraz IX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej ,,RODO",
informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice
w sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Danych Osobowych - tel. 32 /4288659, e-mail: iodo@katowice.wiw.gov.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych( Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm) dalej ,,ustawy Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przetargi.katowice.wiw.gov.pl/pn/katowicewiw/demand/notice/public/130294/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://przetargi.katowice.wiw.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.