Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów - nanokompozyt srebra i miedzi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów - nanokompozyt srebra i miedzi

Data zamieszczenia: 2024-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIX Filters Sp. z o.o
Fabryczna 6B
39-120 Sędziszów Małopolski
powiat: ropczycko-sędziszowski
bpecherek@cdgpro.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190316
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sędziszów Małopolski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów (cz. 4) - nanokompozyt srebra i miedzi
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-0798/23 - Filtr przemysłowy o zaawansowanej konstrukcji i zwiększonej trwałości

Część 1
DOSTAWA nanokompozytu srebra

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów - nanokompozytu srebra na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Filtr przemysłowy o zaawansowanej konstrukcji i zwiększonej trwałości" w ramach priorytetu ,,Wsparcie dla przedsiębiorców", działania ,,Ścieżka SMART" Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki umowa o dofinansowanie z dnia 28.12.2023 r., nr FENG.01.01-IP.02-0798/23.
Zamawiający poszukuje dostawcy materiałów - nanokompozytu srebra. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do siedziby Zamawiającego do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Część 2
DOSTAWA nanokompozytu miedzi

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów - nanokompozytu miedzi na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Filtr przemysłowy o zaawansowanej konstrukcji i zwiększonej trwałości" w ramach priorytetu ,,Wsparcie dla przedsiębiorców", działania ,,Ścieżka SMART" Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki umowa o dofinansowanie z dnia 28.12.2023 r., nr FENG.01.01-IP.02-0798/23.
Zamawiający poszukuje dostawcy materiałów - nanokompozytu miedzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do siedziby Zamawiającego do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

CPV: 14523000-3, 14710000-1

Dokument nr: 2024-10272-190316, 9/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
ropczycko-sędziszowski
Gmina
Sędziszów Małopolski
Miejscowość
Sędziszów Małopolski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
ropczycko-sędziszowski
Gmina
Sędziszów Małopolski
Miejscowość
Sędziszów Małopolski

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- przesunięcia terminu realizacji zamówienia w toku realizacji projektu, co wynikać będzie z ewentualnych przesunięć harmonogramu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zmian do Umowy o dofinansowanie,
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
- zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy oraz cen jednostkowych, w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. W razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia oraz cen jednostkowych nie ulegnie zmianie, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz ceny jednostkowe, zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki podatku od towarów i usług obowiązującej po zmianie przepisów;
- zmiany zakresu zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siła wyższa, mogące uniemożliwić wykonanie lub mające wpływ na realizację postanowień umowy;
- zmiany zakresu zamówienia, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia - znajdujące swoje uzasadnienie technologiczne, technicznie lub funkcjonalne, których Strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć chwili zawarcia umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
b. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
c. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: w przypadku oferty na część nr 1: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie/wartości określonej dla danej części.
3. W przypadku złożenia oferty na kilka części, kwota/wartość wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Informacja na temat zakresu wykluczenia:
O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, złożonego zgodnie z załączonym do niniejszego Zapytania wzorem. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-22
Data ostatniej zmiany
2024-05-22 09:19:40

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena w ramach danej części zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za realizację przedmiotu zamówienia x 100 punktów

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena w ramach danej części zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za realizację przedmiotu zamówienia x 100 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Barbara Pęcherek
tel.:
e-mail: bpecherek@cdgpro.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.