Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie oświetlenia schodów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie oświetlenia schodów

Data zamieszczenia: 2024-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
telefon 0322274091
przetargi@mzbm.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 0322274091
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie oświetlenia schodów w Sali koncertowej
w budynku Mediateki przy Al. Piłsudskiego"
Szczegółowy zakres robót został wskazany w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: DIZ - 340 / 097 / 05 / 2024

Składanie ofert:
IV. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 03.06.2024 r. w siedzibie MZBM pod
adresem: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, Ul. Filaretów 31, kod
43-100 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@mzbm.tychy.pl
IV.I. Wykonawca może zabezpieczyć ofertę elektroniczną hasłem uniemożliwiającym jej
otwarcie przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania
hasła do pliku z ofertą w dniu 04.06.2024 r. Nie przesłanie hasła w terminie
wskazanym powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagania:
1. Termin realizacji usługi: od 24.06.2024 r. do 24.07.2024 r.

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany będzie dostosować organizację prac tak, by nie
kolidowały z funkcjonowaniem obiektu oraz uzgodnić przebieg robót
z Zamawiającym oraz użytkownikami budynku.
2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do Sekretariatu MZBM
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
4. Rękojmia za wady i gwarancja na przedmiot zamówienia winna zostać udzielona
na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty protokołu końcowego odbioru
robót.
5. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 100 000 zł.
Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty, to wartość ogółem ceny kosztorysowej z podatkiem VAT.
2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru
robót, metodą uproszczoną według podstaw wyceny podanych przez
Zamawiającego.
3. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wszystkie pozycje przedmiaru robót
i nakłady norm w wielkościach podanych we wskazanych katalogach norm.
4. Cena oferty określona na podstawie kosztorysu ofertowego musi obejmować
koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do
dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT.
Dokumenty składające się na ofertę:
1. Wypełniony formularz oferty - sporządzony na podstawie wzoru załączonego
do niniejszego zaproszenia,
2. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie przedmiaru załączonego
do niniejszego zaproszenia,
3. kopia uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważneuprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
4. Aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 100 000 zł.
VI. W przypadku stwierdzenia braku kompletności załączonych do oferty dokumentów
lub występujących w toku badania i oceny ofert wątpliwości, Zamawiający wystąpi
do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert oraz uzupełnienie brakujących
dokumentów, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postepowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta zostanie
odrzucona.
VII. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
VIII. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższe wymagane jest pod
rygorem odrzucenia oferty.
IX. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta
umowa na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.