Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji budynków

Data zamieszczenia: 2024-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel. 665 910 184
l.daniel@kssip.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 665 910 184
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
zapraszamy do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia (procedura
realizowana jest w trybie zapytania ofertowego)1:
1. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw
urządzeń i instalacji budynków w obiektach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul.
Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków (budynek Szkoły oraz Domu Aplikanta) - szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia dostępny jest we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 i
nr 2 do umowy.

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 28 maja 2024 roku.
7. Określenie sposobu składania ofert: ofertę w postaci wypełnionego formularza
ofertowego należy przesłać na adres e-mail: l.daniel@kssip.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie
wcześniej niż od dnia 1 lipca 2024 roku.

Wymagania:
Możliwe jest przeprowadzenie oględzin budynków KSSiP przed złożeniem oferty po
wcześniejszym ustaleniu terminu.
4. Kryterium oceny ofert: 100% wartość brutto.
5. Warunki udziału: Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, a to posiadać:
1)
Aktualną polisę, o od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł;
2)
Aktualną autoryzacje serwisową systemu SCHRACK SECONET BMZ INTEGRAL (w
wersji co najmniej: v.6.x);
3)
Aktualną autoryzację serwisową systemu wizualizacji secoLOG (w wersji co
najmniej: v.1.x);
4)
Autoryzację serwisową i obiektową systemu D+H Mechatronic AG na system
oddymiania, przewietrzania, napędów do okien, klap i drzwi, klap dymowych;
5)Autoryzację serwisową systemu CCTV Bosch;
6)Autoryzację serwisową systemu gaszenia gazem FM 200 S 301 - POLON
IGNIS1520M;
Jeżeli zapytanie ofertowe służy wyłącznie oszacowaniu zamówienia do postępowań o
wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł należy taką informację przekazać
Wykonawcom.7)
Certyfikację usług w zakresie p.poż SITB PCU-01 usługi w zakresie sygnalizacji
pożarowej i automatyki pożarniczej - lub równoważną;
8)
Certyfikację usług w zakresie p.poż SITB PCU-03 usługi w zakresie wentylacji
pożarowej - lub równoważną;
9)Certyfikację usług w zakresie p.poż SITB PCU-08 usługi w zakresie dźwiękowych
systemów ostrzegawczych - lub równoważną;
10)Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, instalowanie oraz
obsługę izotopowych czujek dymu;
11)
Certyfikat UDT dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881);
12)
przynajmniej 1 osobę (pracownika) posiadającą Certyfikat Urzędu Dozoru
Technicznego do wykonywania czynności konserwacyjnych lub serwisowych
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej,
13)
przynajmniej 6 osób (pracowników) posiadających uprawnienia dozorowe typu
G1-D (elektryczne) dla urządzeń do 1 kV,
14)
przynajmniej 6 osób (pracowników) posiadających uprawnienia eksploatacyjne
typu G1-E (elektryczne) dla urządzeń do 1 kV,
15)
przynajmniej 6 osób (pracowników) posiadających Zaświadczenie Komendanta
Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego,
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę:
1) spełniającą wszystkie wymagania oraz warunki udziału w postepowaniu (o ile
zostały określone w treści zapytania) oraz taką, która uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami oceny ofert.
2) Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7
ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2024 poz. 507). W przypadku Wykonawcy
wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
Jeżeli zapytanie ofertowe służy wyłącznie oszacowaniu zamówienia do postępowań o
wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł należy taką informację przekazać
Wykonawcom.szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2024 poz.
507)., Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
9. Uwagi końcowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania o udzielenie
zamówienia bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.
2) Zamawiający zastrzega, że jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
3) Zamawiający zastrzega, że może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą w
zakresie ceny oferty.
4) Zamawiający może unieważnić postępowanie, w szczególności, jeżeli:
a. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub
kosztu najkorzystniejszej oferty;
b. Wykonawcy tak samo ocenieni, złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie
lub koszcie;
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
Jeżeli zapytanie ofertowe służy wyłącznie oszacowaniu zamówienia do postępowań o
wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł należy taką informację przekazać
Wykonawcom.5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz jej dostarczeniem ponosi
Wykonawca.
6) Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują żadne roszczenia z
tytułu anulowania lub unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
7) Oferty nie zawierające wymaganych elementów, zawierające zapisy niezgodne z
postanowieniami zapytania lub wniesione po terminie składania ofert pozostawia się
bez rozpatrzenia.
8) Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i
Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP.
Informacje dotyczące prawa do ochrony danych osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej KSSiP, w
zakładce ,,Polityka prywatności".

Kontakt:
8. Wszelkich informacji udziela: Łukasz Daniel, tel. 665 910 184, e-mail:
l.daniel@kssip.gov.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.