Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego

Data zamieszczenia: 2024-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
Rynek 27
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. (74) 832 03 80
organizacyjny@dzierzoniow.praca.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (74) 832 03 80
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
1. Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego wartość jest niższa, niż 130 000 zł. Przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.

Składanie ofert:
3. Oferty należy złożyć w formie: pisemnej lub w formie dokumentowej1 lub w formie elektronicznej (poczta elektroniczna, fax) na Formularzu Ofertowym w siedzibie Zamawiającego,
tj. Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, piętro pokój 102 (sekretariat), lub na adres maila: organizacyjny@dzierzoniow.praca.gov.pl ,
nr fax: 748 312 347, do dnia 05.06.2024 r. do godz. 15:00.

Wymagania:
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu rozpoznania cenowego rynku
i ma charakter informacyjny. Nie uprawnia Wykonawcy do roszczenia
o zawarcie umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Kryterium oceny ofert: cena. Zamówienie zostanie zrealizowane u Wykonawcy, który przedstawi ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zostanie odrzucona lub/i wykluczona, z zastrzeżeniem ust. 2.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca badania rynku przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Dzierżoniowie reprezentowany przez Dyrektora Urzędu (dane kontaktowe: Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27);
o Inspektor ochrony danych osobowych: e-mail: inspektor@dzierzoniow.praca.gov.pl ;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego ;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
o Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych obejmuje cały czas trwania umowy oraz przetwarzane będą również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany Zarządzeniem nr 22/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie z dnia 17.11.2008r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
za wyjątkiem przypadków:
a) jeżeli takie zmiany wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją którejkolwiek strony,
c) z powodu okoliczności, sił wyższych, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Mateusz Pasternak, tel. 74 832 52 51, adres maila: informatyk@dzierzoniow.praca.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.