Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja oświetlenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia

Data zamieszczenia: 2024-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MICHAŁÓW
Michałów 115
28-411 Michałów
powiat: pińczowski
41 35 65 243
michalow@op.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Michałów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 41 35 65 243
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Michałów
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Michałów. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SWZ wraz z załącznikami.
Załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.:
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego,
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz do zawarcia w cenie oferty wszystkich niezbędnych kosztów do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
2. Wykonawca będzie prowadził prace w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z wytycznymi Regulaminu Polski Ład - Infrastruktura Oświetleniowa i zaakceptowane przed montażem przez Zamawiającego.
4. W wyniku realizacji projektu ,,Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Michałów" zostanie zamontowanych 260 szt. opraw oświetleniowych typu LED, które zastąpią nieenergooszczędne oprawy oświetlenia drogowego. Przedmiotowa realizacja projektu będzie obejmowała miejscowości położone na terenie Gminy Michałów.
Zgodnie z regulaminem programu Rozświetlamy Polskę instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
W projekcie modernizacji przewidziano zastosowanie opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Zamówienie nie obejmuje wymiany słupów. Zamówienie ma być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zapisami SWZ.
5. Zastosowanie opraw LED pozwoli na uzyskanie redukcji mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%. Przewidziano zastosowanie opraw wykonanych z użyciem źródeł światła LED, o możliwościach autonomicznej zmiany poziomu pobieranej mocy i tym samym poziomów oświetlenia w różnych fazach czasowych pracy.
6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
7. Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
9. Minimalny wymagany termin gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Przedłużenie okresu gwarancji jest kryterium oceny ofert. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie ze wzorem umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
11. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31.52.00.00-7 - Lampy i oprawy
45.31.61.10-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
71.35.52.00-3 - Wykonanie badań.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
14.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w 214 ust. 1 pkt. 7).

CPV: 31520000-7, 45316110-9,71355200-3

Dokument nr: 2024/BZP 00337290, IKm.ZP 6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-07 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdd7e329-18f6-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w pkt. IX SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu
których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych - Załącznik nr 6 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-07 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IKm.ZP 6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Michałów. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SWZ wraz z załącznikami.
Załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.:
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego,
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz do zawarcia w cenie oferty wszystkich niezbędnych kosztów do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
2. Wykonawca będzie prowadził prace w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z wytycznymi Regulaminu Polski Ład - Infrastruktura Oświetleniowa i zaakceptowane przed montażem przez Zamawiającego.
4. W wyniku realizacji projektu ,,Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Michałów" zostanie zamontowanych 260 szt. opraw oświetleniowych typu LED, które zastąpią nieenergooszczędne oprawy oświetlenia drogowego. Przedmiotowa realizacja projektu będzie obejmowała miejscowości położone na terenie Gminy Michałów.
Zgodnie z regulaminem programu Rozświetlamy Polskę instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
W projekcie modernizacji przewidziano zastosowanie opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Zamówienie nie obejmuje wymiany słupów. Zamówienie ma być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zapisami SWZ.
5. Zastosowanie opraw LED pozwoli na uzyskanie redukcji mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%. Przewidziano zastosowanie opraw wykonanych z użyciem źródeł światła LED, o możliwościach autonomicznej zmiany poziomu pobieranej mocy i tym samym poziomów oświetlenia w różnych fazach czasowych pracy.
6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
7. Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
9. Minimalny wymagany termin gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Przedłużenie okresu gwarancji jest kryterium oceny ofert. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie ze wzorem umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
11. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31.52.00.00-7 - Lampy i oprawy
45.31.61.10-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
71.35.52.00-3 - Wykonanie badań.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
14.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w 214 ust. 1 pkt. 7).
14.2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w 214 ust. 1 pkt. 8 - do 20% zamówienia podstawowego.
15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 punkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dokonano szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia oraz rozważono celowość podziału zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych:
Uzasadnienie braku podziału na części: Biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia oraz zakres robót budowlanych Zamawiający stwierdził, iż podział zamówienia publicznego na części, dający możliwość wyboru różnych Wykonawców, mających równolegle zrealizować przedstawiony zakres zamówienia jest niezasadny. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału nie ogranicza w żaden sposób zasady konkurencyjności, gdyż Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia podwykonawstwo, ponadto Wykonawcy mogą także wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Formuła ta zwiększa także efektywność i logistykę w zarządzaniu, pozwala również zoptymalizować koszty budowy. Dodatkowo inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji NR Edycja 9RP/2023/691/PolskiLad (zadanie realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy). W związku z powyższym podział zamówienia na części nie jest uzasadniony, bowiem naraża to Zamawiającego na ryzyko.
17. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia.
18. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac.
19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
20. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495), osób realizujących przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności fizyczne, związane z realizacją robót.
20.1. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy realizacji czynności związanych z wykonywaniem robót fizycznych, montażowych, instalacyjnych, operowania sprzętem oraz narzędziami, objętych zamówieniem wskazanych w przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów budowlanych.
20.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 20 pkt 20.1. czynności.
20.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań są określone w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).
21. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 100 ustawy Pzp, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200-3 - Wykonywanie badań
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w 214 ust. 1 pkt. 8 - do 20% zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
o sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
o zdolności technicznej lub zawodowej
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
o wykonali w ciągu ostatnich 3 lat dostawę z montażem i uruchomieniem, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na przebudowie lub remoncie oświetlenia drogowego o wartości minimum 200 000,00 złotych (słownie: Dwieście tysięcy złotych). Do wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
o dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję:
- Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w osobami w specjalności instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 9 do SWZ;
3) wykaz dostaw (min.1 robota) potwierdzająca wykonanie należycie co najmniej jednego zadania polegającego na przebudowie lub remoncie oświetlenia drogowego o wartości 200 000,00 złotych brutto (słownie: Dwieście tysięcy złotych) - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę każdy z wykonawców
składa:
1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt
powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie
common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki
cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do
reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o
których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowy zakres zmian umowy został określony w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-06

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.