Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1192z dziś
7622z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie kompleksowego remontu balkonów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie kompleksowego remontu balkonów

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Dom nad Słupią w Słupsku"
Al. 3-go Maja 37A/28
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. 604 505 327
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: 2 000,00zł
Nr telefonu: tel. 604 505 327
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu pięciu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ul. Mochnackiego 14 w Słupsku w zakresie:
- rozbiórka posadzek betonowych wraz z częścią elewacji
- utylizacja materiałów rozbiórkowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, posadzek betonowych oraz okładzin z płytek
- remont elewacji balkonów
- remont balustrad balkonowych

2. Uwagi dodatkowe:
a) Zabezpieczenie terenu w czasie prowadzenia robót,
b) Utrzymanie porządku w trakcie prac oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót
z przywróceniem do stanu pierwotnego,
c) Wywiezienie odpadów,
d) Sporządzenie planu organizacji ruchu podlegającego uzgodnieniu z Zarządem S. M. ,,Dom Nad Słupią"
e) zapewnienie objęcia funkcji kierownika robót przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

3.Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania
w budownictwie, na podstawie art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r - Prawo Budowane ( Dz.U. 2016 poz. 290).Na wszystkie zastosowane i wbudowane materiały wykonawca przedłoży stosowne atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w obiektach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia, odstąpienia od realizacji części lub całości przedmiotu zamówienia, przesunięcia terminu realizacji prac.
5. Zaleca się zapoznanie z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji, przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej wyceny zakresu robót i zawarcia umowy, załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

Otwarcie ofert: XI TRYB OTWARCIA OFERT.

Przewodniczący Komisji Przetargowej otworzy koperty z ofertami w dniu 07.06.2024 r. o godz. 1015 w biurze Spółdzielni.

Składanie ofert:
VI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Administracja - pok. nr 5
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 07.06.2024r. do godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Preferowany termin wykonania : Od 24 czerwca do 30 października 2024r.

Wymagania:
III CENA OFERTY.

1. Oferta winna zawierać ryczałtową cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia
2. Ostateczna ryczałtowa cena brutto zawierająca wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia musi być podana w ofercie wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 cyframi i słownie.
3. Cena brutto podana w ofercie nie może ulec zmianie i będzie określona w umowie w formie ryczałtu.

IV WYMOGI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WIARYGODNOŚĆ OFERENTA.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków i dla uznania ważności, oferta musi zawierać dokumenty ponumerowane wg kolejności:
1. Wstępny termin rozpoczęcie i zakończenie prac.
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium.
3. Kserokopię uprawnień współpracującego kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Niżej wymienione dokumenty poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem lub w formie oryginału:
4.1-kserokopię wyciągu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (wystawiony w ciągu ostatnich 3 miesięcy),
4.2-kserokopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami, wystawiony nie później w miesiącu poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert,
4.3-kserokopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, wystawiony nie później niż w miesiącu poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert,
4.4-informacje o firmie: ilość, okres zatrudniania oraz kwalifikacje pracowników .
4.5.1- wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 - latach robót budowlanych potwierdzonych referencjami lub opiniami Zamawiających
5. Wymagany okres gwarancji - minimum 5 lat
W/w dokumenty powinny być wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną, z tą samą datą, co data oferty.
Kserokopie lub odpisy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (podpisującą ofertę).

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA.

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę cenową
Oferta musi być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu, w języku polskim zakończona podpisem osoby uprawnionej przez oferenta wg załącznika nr 2 do specyfikacji.
Ofertę umieścić należy w kopercie, zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przed wyznaczonym terminem i opatrzonej napisem:

,,Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Dom nad Słupią w Słupsku"
Al. 3-go Maja 37A/28
76 - 200 Słupsk
z dopiskiem ,,OFERTA NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU PIĘCIU BALKONÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SŁUPSK UL. MOCHNACKIEGO 14"
VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Warunkiem udziału w przetargu - przyjęcia oferty, jest wpłacenie wadium w wysokości: 2 000,00zł

Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego PKO BP I/0 Słupsk Nr 15 1020 4649 0000730200034751
Zwrot wadium oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi przelewem w terminie do 10 dni od daty zakończenia postępowania przetargowego i po podpisaniu umów z wykonawcami.
Wadium oferenta wygrywającego przetarg zostanie zarachowane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
-odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji załącznik nr 1,
-odmówi wniesienia kwoty uzupełniającej zabezpieczenie należytego wykonania umowy do pełnej wysokości,
-zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta.

VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.

Celem zabezpieczenia jakości i terminowości wykonania robót oraz pokrycia roszczeń w ramach gwarancji, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 3% wartości robót brutto wynikającej z umowy.
Rozliczenie kwoty wniesionego zabezpieczenia nastąpi na warunkach podanych w umowie.

X. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERENTA.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia warunki podane w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla wykonania przedmiotu zamówienia .
W części jawnej przetargu oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
Przewodniczący Komisji odczyta nazwy i adres oferentów oraz termin złożenia ofert.
Po otwarciu ofert odczyta proponowane przez oferentów ceny brutto ofert oraz potwierdzenie wpłaty wadium.
Na tym część jawna zostanie zakończona.

Informację o wyborze oferty (nazwę, adres oraz cenę wygrywającego przetarg) Zamawiający przekaże telefonicznie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
-swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych,
-przeprowadzenia przetargu otwartego z wybranymi oferentami .
-unieważnienia przetargu bez podania przyczyn ,
W przypadku przeprowadzenia przetargu otwartego upoważnionymi do czynnego uczestniczenia w nim są zaproszeni oferenci, którzy wnieśli wadium w wysokości
określonej w specyfikacji lub dokonali jego uzupełnienia w terminie określonym odrębnym zaproszeniem.
Nie przybycie oferenta na przetarg otwarty oznacza rezygnację w jego udziale i w tym przypadku wniesiona kwota wadium na przetarg ofertowy zwrócona zostanie przelewem na podane w ofercie konto.
Przetarg otwarty przy liczbie oferentów większej niż jeden na wyszczególnione zadanie, uważa się za ważny, gdy cena wywoławcza zostanie pomniejszona, o co najmniej jedno postąpienie określone w zaproszeniu.

Kontakt:
IX INFORMACJE DOTYCZACE POROZUMIENIA SIĘ.

Pracownikiem uprawnionymi do wyjaśnień zarówno specyfikacji jak i sposobu przygotowania oferty jest Pan Michał Koralewski, codziennie w godzinach pracy Zamawiającego tel. 604 505 327, od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.
Każdy uczestnik przetargu ponosi ryzyko związane z wadliwą informacją uzyskaną od osób trzecich.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.