Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Chełmno
Dworcowa 1
86-200 Chełmno
powiat: chełmiński
wti@chelmno.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Chełmno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej na podstawie wytycznych p.poż oraz poprawy funkcjonalności z doposażeniem siedziby Chełmińskiego Domu Kultury przy Ul. Dworcowej 40A w Chełmnie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej na podstawie wytycznych p.poż oraz poprawy funkcjonalności z doposażeniem siedziby Chełmińskiego Domu Kultury przy Ul. Dworcowej 40A w Chełmnie"
Budynek Chełmińskiego Domu Kultury zlokalizowany jest w Chełmnie przy Ul. Dworcowej 40A na działce 211/6 obręb 2,
Zakres prac obejmuje:
o Uzyskanie mapy do celów projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejącego budynku objętego zamówieniem,
o Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
o Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego,
o Opracowanie projektów technicznych wielobranżowych,
o Projekt aranżacji i doposażenia pomieszczeń,
o Opracowanie dokumentacji geologicznej w przypadku takiej konieczności,
o Opracowanie ekspertyzy technicznej w przypadku takiej konieczności,
o Opracowanie ekspertyzy p.poż w przypadku takiej konieczności,
o Uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku takiej konieczności, (w tym rów-nież Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna z decyzją RDOŚ w przypadku takiej konieczności),
o Uzgodnienie z WKZ w przypadku takiej konieczności,
o Opracowanie kosztorysów inwestorskich wielobranżowych,
o Opracowanie przedmiarów robót wielobranżowych,
o Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
o Pełnienie nadzoru autorskiego.
Całość dokumentacji powinna zawierać niezbędne uzgodnienia oświadczenia wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Dokumentacja winna być opracowana w:
o 5 egz. w wersji papierowej
o 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF) w celu wykorzystania do postępowania prze-targowego na wykonanie robót
o 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej (*.ath, *.doc, *.dwg).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowanym źródłem dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego są Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Wytyczne do projektowania określone przez użytkownika obiektu
Podstawa do projektowania MPZP - Nr XL/227/2017 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 terenów położonych w Chełmnie
https://bip.chelmno.pl/artykuly/106/plan-zagospodarowania-przestrzennego
https://mpzp.igeomap.pl/doc/chelmno/mchelmno/017.pdf
Projekt obejmować ma remont i modernizację budynku z doposażeniem pod potrzeby CHDK, a w szczególności:

CPV: 71000000-8, 71250000-5, 71320000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00337594, TI.271.7.2024.AM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e9c6582-18e6-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e9c6582-18e6-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w
Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Postępowanie można
wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy"). Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do
komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Szczegóły - patrz Rozdział XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy umieścić na Platformie e-zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TI.271.7.2024.AM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej na podstawie wytycznych p.poż oraz poprawy funkcjonalności z doposażeniem siedziby Chełmińskiego Domu Kultury przy ul. Dworcowej 40A w Chełmnie"
Budynek Chełmińskiego Domu Kultury zlokalizowany jest w Chełmnie przy ul. Dworcowej 40A na działce 211/6 obręb 2,
Zakres prac obejmuje:
o Uzyskanie mapy do celów projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejącego budynku objętego zamówieniem,
o Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
o Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego,
o Opracowanie projektów technicznych wielobranżowych,
o Projekt aranżacji i doposażenia pomieszczeń,
o Opracowanie dokumentacji geologicznej w przypadku takiej konieczności,
o Opracowanie ekspertyzy technicznej w przypadku takiej konieczności,
o Opracowanie ekspertyzy p.poż w przypadku takiej konieczności,
o Uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku takiej konieczności, (w tym rów-nież Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna z decyzją RDOŚ w przypadku takiej konieczności),
o Uzgodnienie z WKZ w przypadku takiej konieczności,
o Opracowanie kosztorysów inwestorskich wielobranżowych,
o Opracowanie przedmiarów robót wielobranżowych,
o Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
o Pełnienie nadzoru autorskiego.
Całość dokumentacji powinna zawierać niezbędne uzgodnienia oświadczenia wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Dokumentacja winna być opracowana w:
o 5 egz. w wersji papierowej
o 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF) w celu wykorzystania do postępowania prze-targowego na wykonanie robót
o 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej (*.ath, *.doc, *.dwg).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowanym źródłem dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego są Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Wytyczne do projektowania określone przez użytkownika obiektu
Podstawa do projektowania MPZP - Nr XL/227/2017 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 terenów położonych w Chełmnie
https://bip.chelmno.pl/artykuly/106/plan-zagospodarowania-przestrzennego
https://mpzp.igeomap.pl/doc/chelmno/mchelmno/017.pdf
Projekt obejmować ma remont i modernizację budynku z doposażeniem pod potrzeby CHDK, a w szczególności:
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a. wykaże (w formie wykazu), że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie przynajmniej 1 realizację dokumentacji budowlano - kosztorysowej, zbieżną przedmiotowi zamówienia w budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 1500m3, mającą w swoim zakresie uniwersalne projektowanie i OZE, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej;
b. Wykonawcy, również dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału, muszą wykazać osoby (w formie wykazu), skierowane przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w czasie realizacji przedmiotu zamówienia w składzie:
o osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (Art. 14. 1. 1),
o osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Art. 14. 1. 2),
o osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Art. 14. 1. 4b),
o osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (Art. 14. 1. 4c)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wyko-nawcy jest możliwe w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jej wykonanie w terminie określonym § 4 Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szcze-gólności:
a. konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów),
w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego,
a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy,
b. ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci ko-nieczności wykonania prac dodatkowych, zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego,
c. wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
2) termin wykonania Przedmiotu Zamówienia określony w § 4 może ulec zmianie, nieza-leżnie od innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji prac wynikających z:
a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pandemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub wystąpienia zdarzenia losowego wywoła-nego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, a w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego po-wstaniu szkody w znacznych rozmiarach.
b. zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanej m. in., choć niewy-łącznie:
? okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (w tym siły wyższej),
? zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych,
? treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
3) zmiany wynagrodzenia:
a. w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej
- jako bezpośredni skutek tych zmian, lub
b. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT):
? jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
? jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodze-nia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo aneksowania zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie dotyczącym zmiany sposobu wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych oraz ich korekt za pośrednic-twem Krajowego Systemu e -Faktur ( KseF) , a także procedur wewnętrznych Zamawia-jącego. Wykonawca wyraża zgodę na zmianą tych zapisów.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obojga stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-04

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.