Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
46-100 Namysłów
powiat: namysłowski
tel. 774196555
zamowienia@olowoskowice.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Namysłów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 774196555
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: ,,Dostosowanie budynku pałacu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji".
Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców.
II. Przedmiot oszacowania
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: ,,Dostosowanie budynku pałacu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji".
Założenia opracowania dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: ,,Dostosowanie budynku pałacu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji": Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 1.

CPV: 71700000-5, 71520000-9

Składanie ofert:
W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto w tym VAT (wg wzoru przedstawionego w Załączniku nr 2 - Formularz oszacowania) za wykonanie zamówienia. Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres zamowienia@olowoskowice.pl w terminie do 03.06.2024 roku, do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: w dacie podpisania umowy.
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac objętych umową.
3. Zakładany termin zakończenia inwestycji: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy na zadanie: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: ,,Dostosowanie budynku pałacu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji".
4. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy wynikających w szczególności z oczekiwania na uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu, jakie wymagane będą od Wykonawcy oraz podstawa wykluczenia Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1. Dysponują zasobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
1) Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:
a) 1 (jedną) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
b) 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa przeciwpożarowego
2) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

3) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zażąda od wybranego Wykonawcy wykazu osób które będą realizować zadanie oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez nich odpowiednich uprawnień oraz ww. doświadczenia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, realizował co najmniej 1 (jednej) usługę dotyczącą pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania o wartości inwestycji umowy o roboty budowlane co najmniej 200 000 zł brutto;
2) Powyższe musi być potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi. Wykonawca musi też wykazać, poprzez załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego, że wymieniona usługa została wykonana należycie, z podaniem nazwy zamawiającego, rodzaju przedmiotu (nazwy), zakresu, daty realizacji.
3) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zażąda od wybranego Wykonawcy wykazu osób które będą realizować zadanie oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez nich odpowiednich uprawnień.
3. Podstawa wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. póz. 1497).
V. Tryb postępowania:
1. Zamawiający upublicznia ogłoszenie w celu zebrania ofert cenowych do ustalenia wartości zamówienia.
2. Złożone oferty będą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o trybie w jakim będzie przeprowadzone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia.
3. Wykonawcy dokonujący ofertowania w zakresie oszacowania wartości zamówienia w przedmiotowym postępowaniu zostaną powiadomieni o ewentualnym wszczęciu procedury wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru Wykonawcy na podstawie otrzymanych formularzy szacowania wartości zamówienia.
VI. Odpowiedź
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty związanie z wykonaniem zamówienia.
Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. póz. 1605 ze zm.).
Ma ono na celu rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.