Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
414z dziś
6844z ostatnich 7 dni
26315z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd techniczny dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych wraz z przepustami oraz z...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd techniczny dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych wraz z przepustami oraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
tel.: +48 33 47 94 200, tel. 33 85 82 890, tel. (33) 479 52 65
przetargi@mzd.cieszyn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 33 47 94 2
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd techniczny dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych wraz z przepustami o świetle otworu poniżej 150 cm oraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres opracowania obejmuje:
1. Fotograficzną rejestrację pasa drogowego (drogi gminne do 90 km, drogi powiatowe do 44 km, drogi wewnętrzne do 17 km - całości 151 km).
Wykonanie rejestracji wysokorozdzielczych zdjęć; zapewnienie pełnego pokrycie przebiegu drogi i szczegółów dotyczących wykonania (data, współrzędne geograficzne);
2. Przeglądy roczne dróg gminnych, wewnętrznych i powiatowych
(drogi gminne do 230 odcinków, drogi powiatowe do 40 odcinków, drogi wewnętrzne do 50 odcinków - do 320 odcinków);
3. Ocena stanu technicznego dróg - wykonywana razem z przeglądami (drogi gminne 230 odcinków, drogi wewnętrzne do 50 odcinków i drogi powiatowe do 40 odcinków - do 320 odcinków.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024r. o godz. 11:15 w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, I piętro, pok. 203.

Składanie ofert:
9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 3 czerwca 2024r. do godz. 11.00 na załączonym do zapytania formularzu ofertowym w następujący sposób:
o osobiście w sekretariacie Zamawiającego Ul. Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Przegląd techniczny dróg gminnych i powiatowych wraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego"
o drogą elektroniczną na adres e-maił: przetargi@mzd.cieszyn.pl.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 15 lipca 2024 roku.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 0211.5.2021 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie z dnia 15 stycznia 202 lr. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).
5. Płatność:
Termin płatności faktur ustala się do 21 dni od daty poprawnie wystawionej i doręczonej faktury.
6. Związanie z ofertą:
Wykonawca jest związany z oferta 30 dni.
7. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
o poprawnie złożona oferta na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania (zał. nr 1),
o aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
o oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji (zał. nr 2).
8. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru oferty w następujący sposób: cena oferty - 100 %.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
10. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pan Grzegorz Szewieczek Kierownik Referatu Inwestycji Zarządu Dróg w Cieszynie tel. (33) 479 52 65.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.