Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja odtworzeniowa i przystosowanie do spalania brykietu drzewnego kotła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja odtworzeniowa i przystosowanie do spalania brykietu drzewnego kotła

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o
ul. Mostowa 1
66-440 Skwierzyna
powiat: międzyrzecki
tel./fax.(095)7170504, tel.: 95-7170504, kom.:507 134 625
zec.skwierzyna@wp.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Skwierzyna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.(095)717050
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Skwierzynie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na modernizację odtworzeniową i przystosowanie do spalania brykietu drzewnego
kotła KMR-470 prod. Rumia Janowo zainstalowanego w kotłowni przy Ul. Mostowej 1 w
Skwierzynie.

Dokument nr: 43/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 13:10 w siedzibie
Zamawiającego przy Ul. Mostowej 1, 66 - 440 Skwierzyna.
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin na złożenie oferty upływa w dniu 10 czerwca 2024 roku o godz. 13.00.
2. Sposób złożenia oferty:
1) Ofertę można złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego:
,,Zakład Energetyki Cieplnej" sp. z o.o. w Skwierzynie,
ul. Mostowa 1, 66 - 440 Skwierzyna,
(Terminem złożenia oferty jest data i godz. wpływy do Zamawiającego)
2) Oferta może być także przesłana za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego:
,,Zakład Energetyki Cieplnej" sp. z o.o. w Skwierzynie,
ul. Mostowa 1, 66 - 440 Skwierzyna
(Terminem złożenia oferty jest data i godz. wpływy do Zamawiającego)
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
,,OFERTA - NIE OTWIERAĆ PRZED 10 czerwca 2024 r. godz. 13:10"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do dnia 20.12.2024 r.

Wymagania:
1. Zamawiający wskazuje, że prace objęte przedmiotem zapytania dotyczą czynnego obiektu.
2. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej i oceny zakresu
prac.
Dokonanie wizji lokalnej i ocena zakresu prac jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiego
zamiaru przedstawicielowi Zamawiającego telefonicznie lub drogą mailową, w dni robocze,
w godzinach od 7:30 do 15:00.
Warunki udziału w postępowaniu.
1. Oferent chcący wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi spełniać następujące warunki:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa polskiego nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
2) dysponować odpowiednim doświadczeniem, kadrą i potencjałem technicznym
umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności min.
2 pracownikami z uprawnieniami energetycznymi typ E i jednego typ D dla urządzeń
grupy 2 oraz min. 2 spawaczami z aktualnymi świadectwami kwalifikacji wystawionymi
przez UDT,
3) znajdować się w sytuacji, prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) posiadać doświadczenie w naprawach lub modernizacjach kotłów wodnych
wysokoparametrowych (warunek będzie uznany za spełniony jeśli Oferent przedłoży
wykaz min. 3 należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, prac obejmujących naprawę i/lub modernizację
kotłów wodnych wysokoparametrowych - wykaz wykonanych zamówień - Załącznik nr 2),
5) posiadać uprawnienia UDT do naprawy kotłów wodnych wysokoparametrowych,
6) dokonać wizji lokalnej i oceny zakresu prac.
Obligatoryjnymi elementami oferty Oferenta są:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego zaproszenia, zawierający cenę netto i brutto za modernizację
odtworzeniową i przystosowanie do spalania brykietu drzewnego kotła KMR-470 prod.
Rumia Janowo zainstalowanego w kotłowni przy ul. Mostowej 1 w Skwierzynie.
2) wypełniony i podpisany wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 2,
3) parafowany wzór umowy - załącznik nr 3,
4) zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS,
5) zaświadczenie o niekaralności.
Brak ww. dokumentów lub zaświadczeń będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty Oferenta.
Ofertę odrzuconą uważa się za nieważną.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
Oferent na wniosek Zamawiającego uprawniony jest do przedłużenia terminu związania ofertą
w formie przewidzianej dla złożenia oferty.
Kryterium oceny i wyboru oferty.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena - waga 100%.
2. Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i brutto i obejmować wszystkie składniki
niezbędne do wykonania/dostarczenia przedmiotu zapytania.
3. Oferta powinna być określona w PLN.
4. Cena powinna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które
oferuje Wykonawca.
5. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.
6. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom
niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź
wybranymi wykonawcami.
8. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym dotyczących rażąco
niskiej ceny (brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty) oraz renegocjować warunki oferty.
Unieważnienie postępowania.
1. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego
w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia Wykonawcy, w szczególności gdy:
1) nie złożono żadnej oferty odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia, określonym
przez Zamawiającego,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca,
że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym
lub jest niecelowe,
4) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej
umowy.

Uwagi:
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Zakład Energetyki Cieplnej" sp. z o.o.
w Skwierzynie, ul. Mostowa 1, 66 - 440 Skwierzyna, zwany dalej Administratorem;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak
również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Posiada Pan/Pani:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktu z Oferentami ze strony Zamawiającego:
Dorota Sitko, tel.: 95-7170504, kom.:507 134 625, e-mail: zec.skwierzyna@wp.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.