Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Obsługa systemów wentylacji mechanicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Obsługa systemów wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
sekretariat@cm.umk.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
II Przedmiot Zamówienia
I Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.,, Obsługa systemów wentylacji mechanicznej Wytwórni ATMP pod kątem utrzymania w gotowości do pracy w czasie procesu wytwarzania produktu ATIMP zgodnie z GMP w budynku
głównym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 przy Ul. Marii Skłodowskiej - Curie 9 w Bydgoszczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1.

CPV: 50700000-2

Dokument nr: ASDE.262.2.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres email sekretariat@cm.umk.pl do dnia 03.06.2024r. do godz. 10:00 z dopiskiem:
,,Utrzymanie w gotowości systemu wentylacji Wytwórni ATMP'
sprawa nr ASDE.262.2.2024

Wymagania:
III Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium 100% cena.
2. Cenę oferty stanowi wartość Formularza cenowego wpisana w pozycji cena brutto oraz w odpowiednim wierszu Formularza oferty.
3. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularza oferty.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę zostanie zawarta umowa.
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
IV Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści ,,Zaproszenie do złożenia oferty"
1. Wykonawca może zadawać Zamawiającemu, drogą elektroniczną na adres sekretariat@cm.umk.pl, pytania dotyczące treści niniejszego ,,Zaproszenia do złożenia oferty". Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że pytania dotyczące treści ,,Zaproszenia do złożenia oferty" wpłynęły do Zamawiającego na co najmniej 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli pytania dotyczące treści ,,Zaproszenia do złożenia oferty" nie wpłyną w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczą udzielonych odpowiedzi, Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo zostawić pytania bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający umieszcza na stronie internetowej na której zamieszczono ,,Zaproszenie do złożenia oferty".
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, na druku Zamawiającego (formularz
oferty).
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do jej złożenia w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
VI Warunki udziału w postępowaniu
Poszukujemy Wykonawcy, który w okresie ostatnich 10 lat przed datą publikacji niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty należycie wykonał jako generalny Wykonawca, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub utrzymaniu obiektu przemysłowego lub budynku dydaktycznego, laboratoryjnego, centrum badawczego zawierającego pomieszczenia cleanroom o powierzchni nie mniejszej niż 100m2 podlegające GMP (klasa czystości A, B, C, lub D) lub ISO 14644-1 (klasy czystości IS01 - IS08). Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie ww robót/usług mogą być: referencje, protokół odbioru lub poświadczenie wystawione przez inwestora.
VII Odrzucenie oferty / Wykluczenie Wykonawcy
1. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) której treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
4) która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) która została złożona po terminie,
6) która nie spełnia warunku zawartego w punkcie VI.
2. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie uzupełnił wymaganych dokumentów, lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

Uwagi:
3. Zamawiający wyklucza z postępowania, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej ,,ustawą o szczególnych rozwiązaniach":
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa wart. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
VIII Oferty wariantowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IX Informacje o ochronie danych osobowych (RODO)
1. Administratorem Danych Osobywch jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, z sidzibą: (87-100) Toruń, ul. Gagarina 11 (dalej: ADO, Uczelnia). Dane kontaktowe: +48 56 611 40 10, e-mail: kontakt@umk.pl
2. Pani/Pana dane osobowe, przekazane przez *(podać
dane stron/strony umowy) stanowią, w zależności od rodzaju współpracy: dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie, dane dotyczące reprezentacji podmiotu.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Uczelnię, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez
* (podać dane stron/y umowy),
w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania
pełnomocnictw do reprezentowania ADO, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Uczelnią a Panią/Panem lub pomiędzy Uczelnią a *(poda dane stron/y umowy),
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w tym wynikających z przepisów podatkowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes ADO (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi prawne oraz organom państwowym i samorządowym w granicach przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa, ale nie krócej niż do wygaśnięcia roszczeń związanych z umową.
7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania,
d) prawo wniesienia sprzeciwu;
- które zostaną zrealizowane przez Uczelnię na zasadach opisanych przepisami prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem ,,IOD", lub na adres e-mail: iod@umk.pl.
*Po wyborze Wykonawcy do umowy/zamówienia klauzula zostanie uzupełniona.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Maciej Cieślak - e-mail: maciej.cieslak@cm.umk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.