Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług teleopieki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług teleopieki

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
ul. Markowej 20
41-709 Ruda Śląska
powiat: Ruda Śląska
tel. 32 244 29 40 wew. 333
sekretariat@mops.rsl.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ruda Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 244 29 40 we
Termin składania ofert: 2024-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości mniejsze) niż kwota wskazana w przepisie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, pn: ,,Świadczenie usług teleopieki dla mieszkańców miasta Ruda Śląska - Seniorów objętych Programem Korpus Wsparcia Seniorów wraz z usługą serwisu użytkowanych opasek".
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług teleopieki, obejmujących prowadzenie i obsługę systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad stu Seniorami w wieku 60 lat i więcej przez centrum monitoringu, zgodnie z warunkami i celami określonymi w Programie ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II, przy użyciu nie więcej niż 100 sztuk opasek nabytych przez Miasto Ruda Śląska w ramach Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów" oraz świadczenie usługi serwisu użytkowanych opasek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Składanie ofert:
IX.Sposób i termin składania ofert
1. Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska w pokoju nr 112,
b) za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska,
c) elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rsl.pl w formie podpisanych skanów dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznie
nie później niż do dnia 31.05.2024 roku do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji:
Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zwarcia umowy do 31.12.2024r.

Wymagania:
II. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 z pózn. zm.), ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 złotych. Zważywszy, iż szacunkowa wartość niniejszego zamówienia jest niższa od wskazanej wyżej kwoty, postępowanie w sprawie udzjelenia zamówienia prowadzone jest na podstawie postanowień Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.
V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
V.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa lub innych urządzeń służących do zdalnej całodobowej teleopieki, tj. zrealizował bądź realizuje min. 3 usługi całodobowego monitoringu (teleopieki) dla grupy co najmniej 60 osób, nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składnia ofert. Wykonawca na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia przedłoży wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należytą realizację.
2. Wymagane jest potwierdzenie zatrudnienia odpowiedniej liczby osób posiadających adekwatne kwalifikacje, sprawujących całodobowy monitoring (ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) w prowadzonym centrum, dających gwarancję sprawnej, profesjonalnej realizacji zadania. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie odnośnie odpowiedniej liczby i kwalifikacji tych osób.
3. Zamawiający wymaga, aby termin dostosowania opasek bezpieczeństwa do systemu informatycznego Wykonawcy był nie dłuższy niż czternaście dni od dnia zawarcia umowy.
V.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
VI. Kryteria wyboru oferty.
1) Cena abonamentu miesięcznego za 1 opaskę (uwzględniająca usługę teleopieki i serwisu w czasie obowiązywania umowy oraz wszelkie inne koszty związane z przystąpieniem i realizacją zadania) - max. 60 pkt;
2) Doświadczenie max. 20 pkt;
3) Czas integracji posiadanych opasek z systemem Wykonawcy max. 10 pkt;
4) Usługa czyszczenia, dezynfekcji opasek - 10 pkt.
Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
Ad 1) cena ofertowa - wg następującego wzoru: N
1) LP= ..............x A (60)
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
LP - liczba punktów przyznana danej ofercie;
N - najniższa całkowita cena ofertowa brutto spośród wszystkich rozpatrywanych (nieodrzuconych) ofert;
B - całkowita cena ofertowa brutto oferty badanej; A - waga danego kryterium wyrażona w punktach.
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Ceny te będą stałe i nie mogą ulec zmianie.
Ad 2) Doświadczenie
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli Wykonawca, w terminie 3 lat od daty składania ofert wykonał lub wykonuje usługi opisane w punkcie V.1.1 zaproszenia, w ilości większej niż stanowiąca warunek udziału w postępowaniu oraz potwierdzi ich należyte wykonanie referencjami wg poniższej zasady:
- za realizację 1-2 usług powyżej wymaganego minimum - 5 pkt,
- za realizację 3-4 usług powyżej wymaganego minimum - 10 pkt,
- za realizację 5-6 usług powyżej wymaganego minimum - 15 pkt,
- za realizację więcej niż 6 usług powyżej wymaganego minimum - 20 pkt.
Ad 3) Termin dostosowania opasek bezpieczeństwa do systemu informatycznego Wykonawcy:
- do 7 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt,
- do 14 dni od dnia podpisania umowy - 5 pkt.
Ad 4) Usługa czyszczenia i dezynfekcji opasek:
? TAK - 10 pkt, Z NIE - 0 pkt.
VII. Przygotowanie oferty
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ,,Zaproszeniu do składania ofert" oraz przygotować ofertę zgodnie z określonymi w nim wymaganiami.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny.
4. Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
5. Formularz ofertowy, wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli formularz ofertowy i/lub dokumenty będą podpisywane przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.
8. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia kierując zapytania pisemnie, w tym przy pomocy poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.
9. Do oferty zaleca się dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo informację o prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Do oferty należy dołączyć projekt stosowanego przez Wykonawcę wzoru karty informacyjnej użytkownika opaski oraz innych dokumentów (np. klauzul informacyjnych) - niezbędnych do realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych projektów.
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można byto wcześniej przewidzieć,
3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepod legającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5) środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
VIII. Badanie i ocena ofert
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym w wezwaniu terminie. Wszelkie wyjaśnienia będą składane w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
3. W wyniku badania i oceny ofert, dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w zaproszeniu.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na ich porównywalność, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
3. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Uwagi:
X. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - RODO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska (zwany dalej MOPS) reprezentowany przez Dyrektora.
2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się osobiście lub pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem abi@mops.rsl.pl oraz telefonicznie pod numerem 32/344-03-24 wew. 376.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzjelenia zamówienia na: ,,Świadczenie usług teleopieki dla mieszkańców miasta Ruda Śląska - Seniorów objętych Programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów" wraz z usługą serwisu użytkowanych opasek ", zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
4. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych

Kontakt:
2. Osoba do kontaktu: Izabela Starowicz tel. 32 244 29 40 wew. 333

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.